Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-711WIN
Kod Erasmus / ISCED: 11.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do informatyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie do systemów operacyjnych (Unix) i języków skryptowych (shell, Python).

Pełny opis:

1. Systemy operacyjne na przykładzie Unix, historia systemów uniksowych, cechy systemu operacyjnego Linux.

2. Powłoka bash

- podstawowe polecenia, potoki i przetwarzanie wsadowe

3. Wyrażenia regularne

- konstrukcja, wyszukiwanie wzorców w tekstach

4. Python

- konstrukcja prostych programów imperatywnych

- interpreter interaktywny i tworzenie modułów programu

- funkcje biblioteczne i tworzenie własnych funkcji

- pętle i instrukcje warunkowe

Literatura:

Linux in a Nutshell. Ellen Siever, Aaron Weber, Stephen Figgins, Robert Love, Arnold Robbins

A Practical Guide to Linux. Mark G. Sobell

Learning Python. Mark Lutz

Programming Python. Mark Lutz

Dive into Python. Mark Pilgrim

Python Cookbook. Alex Martelli, David Ascher

Programming Pearls. Jon Bentley

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna podstawy konstrukcji programów komputerowych

- Zna język Python i komendy powłoki bash

Umiejętności:

potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranych językach skryptowych i wykorzystywać je do przetwarzania danych biologicznych (K_U16)

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium: 3 skrypty z pythona 6pkt+18pkt, bash 6pkt. Obowiązkowo duży skrypt w pythonie z progiem min. 8pkt. Skrypty muszą być zaprezentowane by uzyskać ocenę.

2 x kolokwium: po 15pkt (python).

Egzamin końcowy pisemny 40pkt (python+bash).

Termin zerowy dla najlepszych i oddających zadania w terminie.

Ocena końcowa – wymagane min. 60 pkt ze skryptów, kolokwiów i egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górecki
Prowadzący grup: Paweł Górecki, Aleksander Jankowski, Barbara Poszewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górecki
Prowadzący grup: Maria Bochenek, Paweł Górecki, Aleksander Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)