Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do bioinformatyki 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-714BI2
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do bioinformatyki 2
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład oraz towarzysząca pracownia komputerowa przeznaczone są dla studentów drugiego roku makrokierunku „Bioinformatyka i biologia systemów” oraz dla trzeciego roku „Projektowania molekularnego i bioinformatyki”. Dają podstawy zastosowań informatyki i nauk obliczeniowych do analizy białek, projektowania leków, analizy obrazowej oraz wstępu do biologii systemów.

Pełny opis:

Wykład oraz towarzysząca pracownia dają podstawy zastosowań informatyki i nauk obliczeniowych do analizy białek, projektowania leków, analizy obrazowej oraz wstępu do biologii systemów. Ramowy program jest następujący:

1. Struktury biopolimerów. Grafika molekularna – narzędzia

2. Metody symulacji (MM, MC, MD, BD, etc)

3. Zwijanie białek (jako proces)

4. Modelowanie struktur białek

5. Oddziaływania białko-białko i sieci oddziaływań

6. Podstawy projektowania leków.

7. OMIKi i analiza danych eksperymentalnych pochodzących z –omik

8. Literature mining

9. Systems biology (idea)

10. Analiza informacji obrazowej

Literatura:

 • Wprowadzenie do bioinformatyki, Lesk Arthur, PWN, Warszawa 2019
 • Bioinformatyka i ewolucja molekularna, Paul G. Higgs, PWN, Warszawa, 2011
 • Podstawy bioinformatyki, Jin Xiong, Wydawnictwo UW, Warszawa 2011
 • Understanding Bioinformatics, Zvelebil, Marketa J.; Baum, Jeremy O., Taylor & Francis Inc, 2007 (ISBN ISBN: 9780815340249)
Efekty uczenia się:

Studenci biegle i ze zrozumieniem posługują się podstawowymi narzędziami bioinformatycznymi dostępnymi w pakietach programów oraz w postaci serwisów internetowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu jest dwuetapowe i składa się z pozytywnego wyniku z laboratoriów uzyskanego na podstawie:

 • wykonania projektu i przedstawienia wyników projektu w formie prezentacji (10-15 min.)
 • test z wiedzy o budowie i organizacji struktury białek
 • obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

Uzyskanie zaliczenia z laboratorium dopuszcza do egzaminu (test) obejmującego zagadnienia z wiedzy teoretycznej (wykład) oraz umiejętności praktyczne (laboratioria).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zielenkiewicz
Prowadzący grup: Norbert Odolczyk, Piotr Zielenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)