Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika klasyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2AF13
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mechanika klasyczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla II roku
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe na II roku
Nauczanie fizyki; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
fizyka
matematyka

Założenia (opisowo):

Wykład zakłada znajomość podstaw mechaniki newtonowskiej i szczególnej teorii względności oraz metod matematyki wyższej (rachunek różniczkowy i całkowy, równania różniczkowe, algebra liniowa).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Formalizm lagranżowski i hamiltonowski stosowany do opisu dynamiki układu punktów materialnych oraz bryły sztywnej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z lagranżowskim i hamiltonowskim formalizmem opisu dynamiki układów punktów materialnych. W wykładzie będą uwzględnione także współczesne problemy mechaniki. Celem ćwiczeń jest nabycie praktycznych umiejętności analizy ruchu klasycznych układów mechanicznych.

Program:

1. Opis ruchu w układach inercjalnych i nieinercjalnych

2. Więzy i siły reakcji, równania Lagrange'a I rodzaju

3. Równania Lagrange'a II rodzaju

4. Dynamika bryły sztywnej

5. Mechanika w ujęciu hamiltonowskim

6. Zastosowania formalizmów lagranżowskiego i hamiltonowskiego do wybranych problemów mechanicznych

7. Kinematyka i dynamika relatywistyczna

8. Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych

Forma zaliczenia: egzamin

Nakład pracy studenta:

wykład - 45 godzin

ćwiczenia - 45 godzin

zadania domowe - 45 godzin

przygotowanie do kolokwiów - 45 godzin

przygotowanie do egzaminów - 30 godzin

Razem - 210 godzin

Opis sporządził Jacek A. Majewski (czerwiec 2008), zaktualizował Z. Ajduk (maj 2010), Krzysztof Turzyński (maj 2011), Janusz Rosiek (maj 2016) i Adam Bednorz (2019)

Literatura:

1. John R. Taylor, Mechanika Klasyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

2. I. I. Olchowski, Mechanika Teoretyczna, PWN, Warszawa, 1978.

3. L. Landau i E. Lifszyc, Mechanika, PWN, Warszawa, 2006.

4. W. Rubinowicz i W. Królikowski, Mechanika Teoretyczna, PWN, Warszawa, 1995.

5. Oliver Davis Johns, Analytical Mechanics for Relativity and Quantum Mechanics, Oxford University Press, Oxford, 2005.

6. F. Kuypers, Klassische Mechanik, VCH, Weinheim, 1993.

7. G. Białkowski, Mechanika klasyczna, PWN, Warszawa, 1975.

8. M. E. Niezgodziński i T. Niezgodziński, Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, PWN, Warszawa, 2008.

9. G. L. Kotkin, W.G. Serbo, Zbiór zadań z mechaniki klasycznej, WNT, Warszawa, 1972.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1.rozumie w pełni względność ruchu, siły bezwładności, więzy, siły reakcji, modele ciał fizycznych

2. zna formalizm lagranżowski i hamiltonowski opisu dynamiki układów mechanicznych

3. rozumie głębiej pojęcia czasu i przestrzeni oraz dynamikę relatywistyczną

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi charakteryzować układ mechaniczny

2. umie wypisać równania ruchu układu, rozwiązać je i przeanalizować wynik

3. umie uwzględniać siły bezwładności i siły reakcji

4. zna nierelatywistyczny i relatywistyczny ruch punktów materialnych w polu elektromagnetycznym

5. umie analizować położenia równowagi i małe drgania układów mechanicznych

POSTAWY:

1. poznaje metody fizyki teoretycznej

2. poznaje przykłady ewolucji teorii fizycznych przy badaniu przyrody

3. jest przygotowany do studiowania innych działów fizyki, np. mechaniki ośrodków ciągłych, mechaniki kwantowej, teorii pola, fizyki statystycznej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ćwiczeń zależy od wyników: 2 kolokwiów, kolokwium poprawkowego i rozwiązanych zadań domowych. Niezaliczone ćwiczenia można zaliczyć zdając egzamin pisemny a następnie przystępując do egzaminu pisemnego poprawkowego.

Egzamin pisemny obejmuje 3 zadania, tak samo poprawkowy.

Proponowana ocena końcowa zależy od sumy punktów z ćwiczeń i egzaminu

pisemnego. Można ona ulec zmianie w zależności od wyników egzaminu ustnego (zdają go wszyscy).

Egzamin poprawkowy na takich samych zasadach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Satuła
Prowadzący grup: Jerzy Kamiński, Wojciech Kamiński, Katarzyna Krajewska, Wojciech Satuła, Adam Szereszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Rosiek
Prowadzący grup: Piotr Chankowski, Wojciech Kamiński, Maciej Łebek, Janusz Rosiek, Bartłomiej Zglinicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)