Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Optyka okularowa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BO12
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Optyka okularowa I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla III roku
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka dla optyków okularowych III 1100-2BO13
Optometria I 1100-2BO12
Pracownia fizyczna dla optyków okularowych 1100-3BO14
Przyrządy optometryczne 1100-2BO07

Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów na kierunku Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii (ESOOiO)

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład przygotowujący i uzupełniający zajęcia z zakresu laboratorium Optyki Okularowej I oraz Optyki Okularowej II.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z zawodem optyka okularowego.

Na zajęciach zostaną omówione zagadnienia związane z materiałami na oprawki okularowe i soczewki okularowe oraz techniką wymierzania oraz wykonywania okularów. Studenci zapoznają się także z metodami obliczeniowymi niezbędnymi do wykonania okularów o zadanych parametrach.

1. Historia optyki okularowej

2. Oprawy okularowe (rodzaje, materiały, wymiarowanie)

3. Pomiar rozstawu źrenic

4. Wyznaczanie parametrów potrzebnych do wykonywania okularów jednoogniskowych, dwuogniskowych i progresywnych

5. Pomiar mocy czołowej soczewek

6. Centrowanie soczewek okularowych

7. Korekcja pryzmatyczna w okularach

8. Standard justowania opraw okularowych

9. Naprawa opraw okularowych

10. Normy międzynarodowe i europejskie odnośnie wykonania opraw oraz soczewek okularowych

11. Weryfikacja parametrów

Literatura:

1. M. Zając, Optyka okularowa, DWE 2007

2. C. Brooks, System for ophthalmic dispensing, Elsevier 2007

3. M. Jalie, Ophthalmic lenses and dispensing, Elsevier 2008

4. T.Fannin, T.Grosvenor, Clinical optics, Butterworth-Heinemann 1996

Efekty uczenia się:

Znajomość z zakresu historii optyki okularowej

Znajomość oprawy okularowych (rodzaje, materiały, wymiarowanie)

Umiejętność pomiaru rozstawu źrenic oraz znajomość dostępnych metod

Znajomość metod wyznaczanie parametrów potrzebnych do wykonywania okularów jednoogniskowych, dwuogniskowych i progresywnych

Umiejętność pomiaru mocy czołowej soczewek

Umiejętność centrowania soczewek okularowych

Umiejętność obliczania korekcji pryzmatycznej w okularach poprzez rozsunięcie środków optycznych

Znajomość w zakresie standardu justowania opraw okularowych

Znajomość podstawowych metod napraw opraw okularowych

Wiedza odnośnie normy międzynarodowe i europejskie odnośnie wykonania opraw oraz soczewek okularowych

Umiejętność weryfikacji parametrów okularów

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną przekazywaną w ramach wykładu oraz umiejętności rachunkowe obliczenia parametrów istotnych dla wykonywania okularów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 21 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Brygoła, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Rafał Brygoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 21 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Brygoła, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)