Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki i matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-FMCHMED-ZW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki i matematyki
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Zajęcia wyrównawcze dla studentów 1 roku stacjonarnych studiów I stopnia i jednolitych studiów mgr
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Uprawnieni do zapisu na zajęcia są studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Powtórzenie definicji podstawowych funkcji (sinus, cosinus, tangens, logarytm, wykładnicza, pierwiastki). Granice funkcji. Ciągłość:

własność przyjmowania wartości pośrednich, osiąganie kresów na przedziałach domkniętych. Definicja pochodnej, reguły różniczkowania. Badanie funkcji: monotoniczność, lokalne ekstrema, znajdowanie wartości największych i najmniejszych funkcji różniczkowalnej na przedziale. Wzór Taylora, reguła de l'Hospitala. Szereg Taylora. Funkcja pierwotna. Obliczanie prostych całek nieoznaczonych w oparciu o wzory na całkowanie przez podstawienie i całkowanie przez części. Całka oznaczona. Przykłady interpretacji geometrycznych (pole pod wykresem, objętość bryły, długość łuku). Liczby zespolone i działania na nich. Wyznacznik macierzy (antysymetria, liniowość względem wierszy kolumn), obliczanie za

pomocą operacji na wierszach. Wartości własne macierzy Układy równań liniowych. Wzory Cramera. Mnożenie macierzy, zapis macierzowy

układu równań, macierz odwrotna. Przestrzeń liniowa, odwzorowania liniowe. Ciągłość i różniczkowalność funkcji wielu zmiennych, macierz pochodnej (Jacobiego). Gradient, wektory styczne i prostopadłe do poziomicy funkcji. Pochodne cząstkowe drugiego rzędu, symetria macierzy drugiej różniczki. Ekstrema lokalne, siodła.

W ramach przedmiotu przewidziano 15 godzin ćwiczeń rachunkowych z fizyki, w trakcie których studenci wykorzystują wiedzę teoretyczną zdobytą w szkole średniej poprzez rozwiązywanie problemów praktycznych, zdobywają umiejętności modelowania procesów i zjawisk fizycznych.

Tematy poruszane podczas zajęciach obejmować będą (w ramach możliwości):

• Podstawy mechaniki klasycznej

• Kinematykę i dynamikę punktu materialnego i bryły sztywnej

• Typy ruchów: prostoliniowe i krzywoliniowe. Ruch harmoniczny: prosty i złożony. Układy odniesienia: inercjalne/nieinercjalne

• Zasady zachowania: pędu, momentu pędu i energii całkowitej

• Pracę, moc, rodzaje energii

• Ładunek elektryczny

• Własności pola elektrycznego i magnetycznego

• Prąd elektryczny: stały/zmienny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iraida Demchenko, Olga Ziemiańska
Prowadzący grup: Weronika Buczyńska, Damian Jagleniec, Olga Ziemiańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)