Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPST2CW
Kod Erasmus / ISCED: 11.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy statystyki
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Przedmioty obowiązkowe na II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę związaną z::

• rachunkiem różniczkowym dla funkcji jednej zmiennej

• rachunkiem całkowym, pojęciem całki oznaczonej, całki niewłaściwej.

Skrócony opis:

Definicje prawdopodobieństwa i jego własności. Zmienne losowe, parametry rozkładów. Rozkłady zmiennych losowych: dwumianowy, Poissona, normalny, chi - kwadrat, Studenta. Zmienne losowe n - wymiarowe. Podstawowe pojęcia statystyki, metody pobierania prób. Szeregi statystyczne jednocechowe i ich opracowanie: szereg rozdzielczy, diagram, histogram, parametry rozkładu. Estymacja punktowa. Przedziały ufności dla wartości przeciętnej i wariancji. Weryfikacja hipotez statystycznych; testy istotności. Populacje dwuwymiarowe: prosta regresji, współczynnik korelacji liniowej (metoda najmniejszych kwadratów), korelacja krzywoliniowa.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z tematyką:

• elementy rachunku prawdopodobieństwa, definicje: klasyczna, geometryczna, statystyczna,

• zmienne losowe skokowe i ciągłe oraz ich parametry. Rozkłady zmiennych losowych: dwumiany, Poissona, normalny, chi-kwadrat, Studenta,

• zmienne losowe n-wymiarowe

• podstawowe pojęcia statystyki, metody pobierania prób,

• szeregi statystyczne jednocechowe i ich opracowanie: szereg rozdzielczy, diagram, histogram, parametry rozkładu,

• estymacja punktowa, przedziały ufności dla wartości przeciętnej i wariancji,

• weryfikacja hipotez statystycznych; testy istotności,

• populacje dwuwymiarowe: prosta regresji, współczynnik korelacji liniowej (metoda najmniejszych kwadratów), korelacja krzywoliniowa.

Ćwiczenia z podstaw statystyki poświęcone są:

• rozwiązywaniu zagadnień opartych na teorii przedstawionej na wykładach,

• są zsynchronizowane z wykładem,

• uczą samodzielnego rozwiązywania zadań, wykonywania obliczeń,

• uczą rozwiązywania zadań szczegółowych oraz przykładów ilustrujących teorię przedstawioną na wykładach,

• uczą interpretacji otrzymanych wyników

• wskazują numeryczne programy komercyjne do rozwiązywania takich problemów.

Literatura:

PLATT, C. 1977. Problemy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa

KRYSICKI W., BARTOS J., DYCZKA W., KROLIKOWSKA K., WASILEWSKA M., 1998, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

KLONECKI W., 1999, Statystyka dla inżynierów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

DAVIS J.C., 1973, Statistics and data analysis In geology, John Wiley and Sons., New York,(istnieje tłumaczenie na język rosyjski, wydane przez Izd. Mir, Moskwa, 1977).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) student

dla kierunku geologia stosowana:

W obszarze wiedzy:

K_W10 - zna systemy informatyczne, zasady pozyskiwania wykorzystywania danych geoinformatycznych

K_W12 - zna modele opisujące środowisko geologiczne

W obszarze umiejętności:

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego,

K_U08 - identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów inżynierskich i środowiskowych,

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K08 - docenia wagę modelowania matematycznego przy opisie zjawisk przyrodniczych

dla kierunku geologia poszukiwawcza:

W obszarze wiedzy:

K_W04 - potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania matematyczne i statystyczne związane z programem nauczania; potrafi zrozumieć i interpretować wyniki otrzymane za pomocą obliczeń komputerowych; jest przygotowany do zrozumienia modeli matematycznych wprowadzanych na przedmiotach kierunkowych

W obszarze umiejętności:

K_U18 - potrafi w sposób liczbowy opisać stan naprężeń występujący w podłożu budowlanym, potrafi obliczyć nośność gruntu i osiadanie oraz odnieść otrzymane wartości do pojęcia stanu granicznego gruntu, potrafi posługiwać się normami aby zastosować standardowe procedury oznaczeń właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K03 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K09 - dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania na zaliczenie:

• znajomość materiału przedstawionego na wykładach,

• zastosowanie przedstawionej wiedzy do przykładów praktycznych.

Sprawdzian pisemny obejmujący zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania zagadnień praktycznych (przykładów liczbowych), można wykorzystywać notatki z wykładu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Sadowski
Prowadzący grup: Barbara Domżał, Piotr Godlewski, Jacek Sadowski, Michał Skrzypecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)