Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geologia dynamiczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WGEDI-OG
Kod Erasmus / ISCED: 07.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geologia dynamiczna I
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiot ma formę ćwiczeń i polega na samodzielnej pracy studentów z okazami skał i minerałów oraz mapami geologicznymi, pod okiem prowadzącego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez jeden semestr. Uczą makroskopowego rozpoznawania minerałów i skał oraz interpretacji map i przekrojów geologicznych. Zajęcia odbywają się tylko w formie stacjonarnej w pracowni dydaktycznej Wydziału Geologii.

Możliwa jest zmiana terminu zajęć po uzgodnieniu z prowadzącym.

Kontynuacją przedmiotu w semestrze letnim jest „Geologia dynamiczna II”.

Pełny opis:

Ćwiczenia składają się z 2 części:

- makroskopowe rozpoznawanie minerałów i skał,

- podstawy interpretacji map i przekrojów geologicznych.

Dział „Makroskopowe rozpoznawanie minerałów i skał” obejmuje:

- opis cech makroskopowych minerałów i sposoby ich określania,

- makroskopowe rozpoznawanie wybranych minerałów o znaczeniu skałotwórczym,

- opis cech teksturalnych skał,

- makroskopowe rozpoznawanie głównych typów skał magmowych,

- makroskopowe rozpoznawanie odmian regionalnych skał magmowych w Polsce.

Dział „Interpretacja map geologicznych” obejmuje:

- definicje: mapa geologiczna, przekrój geologiczny; klasyfikacje map geologicznych,

- pojęcia podstawowe dotyczące map i przekrojów geologicznych oraz warstw skalnych i ich przedstawiania na mapach i przekrojach geologicznych,

- interpretacja planisekcyjnych map i przekrojów geologicznych – rozpoznawanie budowy płytowej, monoklinalnej i fałdowej.

Literatura:

„Materiały do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Minerały i skały” oraz „Materiały do ćwiczeń z interpretacji map geologicznych” – skrypty przygotowane przez zespół prowadzących ćwiczenia.

Stanley, S.M. 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia uczą makroskopowego rozpoznawania minerałów i skał oraz interpretacji map i przekrojów geologicznych.

K_W05 - zna, rozumie i interpretuje procesy oraz zjawiska rozgrywające się w przeszłości i współcześnie na powierzchni Ziemi i w jej wnętrzu

K_W14 - posiada teoretyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego opracowania map geologicznych, posiada podstawowe wiadomości z zakresu teledetekcji geologicznej i geologicznej kartografii wgłębnej

K_U04 - rysuje podstawowe elementy przestrzeni w rzucie na płaszczyźnie i analizuje ich wzajemne relacje; wyznacza konstrukcje miarowe; przedstawia parametry geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie; wyznacza rzeczywisty bieg i upad oraz miąższość warstw na podstawie pomiarów terenowych

K_U05 - potrafi samodzielnie wykonywać zdjęcia, mapy i przekroje geologiczne i interpretować je, rozpoznawać na nich rodzaje struktur geologicznych oraz wyjaśnić historię rozwoju budowy geologicznej obszaru przedstawionego na mapie

K_U07 - umie klasyfikować i analizować podstawowe struktury tektoniczne i zastosować zasady określania ich wieku, określać procesy deformacyjne prowadzących do ich powstania

K_U10 - analizuje ewolucję środowisk facjalnych na tle przemian geotektonicznych i historii przemian biotycznych wybranych interwałów w dziejach Ziemi; posiada umiejętność interpretacji zjawisk orogenicznych na podstawie informacji analitycznych; umie powiązać dane pochodzące z różnych dziedzin geologii w spójną całość umożliwiającą odtworzenie dziejów wybranych obszarów Europy w poszczególnych interwałach stratygraficznych

K_U13 - umie makroskopowo rozpoznawać minerały i skały

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności, przy czym w przypadku ćwiczeń z rozpoznawania skał opuszczone zajęcia należy odrobić w innym terminie);

- zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium ze skał.

Na początku każdych ćwiczeń z rozpoznawania minerałów i skał sprawdzane jest w formie krótkiej kartkówki przygotowanie studenta do bieżących zajęć. Student odpowiada na 1 lub 2 krótkie pytania. Za poprawne odpowiedzi uzyskuje określoną ilość punktów. Suma punktów uzyskanych w ciągu semestru jest podstawą dopuszczenia do kolokwium z rozpoznawania minerałów i skał.

Kolokwium składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część pierwsza - teoretyczna może zawierać zarówno pytania testowe jak i otwarte. W pytaniach otwartych student samodzielnie udziela krótkich odpowiedzi, natomiast w części testowej wybiera poprawną odpowiedź/odpowiedzi z kilku proponowanych. Odpowiedzi na pytania oceniane są odpowiednią ilością punktów.

Druga część kolokwium pozwala ocenić wiedzę studenta z praktycznego rozpoznawania minerałów i skał. Każdy student otrzymuje zestaw złożony z losowo wybranych minerałów skałotwórczych oraz skał. Kolokwium ma formę pisemną. Za każdy prawidłowo rozpoznany i opisany okaz student otrzymuje określoną liczbę punktów.

Ocena z kolokwium wystawiana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych z części teoretycznej i praktycznej.

Kolokwium poprawkowe odbywa się na takiej samej zasadzie jak kolokwium w I terminie i obejmuje obie części: teoretyczną i praktyczną.

Wiedza z części ćwiczeń dotyczącej „Interpretacji map geologicznych” sprawdzana jest w formie kartkówki.

Ocena końcowa jest sumą (w zaokrągleniu do 0.5) ocen składowych z kolokwium ze skał, kartkówek z rozpoznawania skał oraz kartkówki z map, pomnożonych odpowiednio przez: 0.68, 0.22 i 0.11.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Leonowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk, Paulina Leonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)