Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-114HYD
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrobiologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty KIERUNKOWE, BIOLOGIA, I stopień
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zakres hydrobiologii. Chemiczne i fizyczne właściwości środowiska wodnego, dynamika mas wodnych, stratyfikacja. Organizmy żyjące w wodach i ich ekologiczna charakterystyka. Zespoły organizmów wodnych: bentos, plankton i nekton (status troficzny, rozmieszczenie przestrzenne, sezonowość występowania, migracje). Produkcja i destrukcja, czynniki limitujące, krążenie pierwiastków. Przegląd różnych typów wód (oceany, jeziora, stawy, rzeki itd.). Eutrofizacja i zanieczyszczenie wód - przyczyny, skutki, symptomy. Ekologiczne podstawy rekultywacji zbiorników wodnych, biomanipulacja.

Pełny opis:

1. Zakres przedmiotu - podręczniki, monografie, światowe ośrodki naukowe, organizacje i programy badawcze.

2. Środowisko wodne - właściwości fizyczne i chemizm wód, dynamika mas wodnych, rola gradientów pionowych, stratyfikacje, przegląd i charakterystyka różnych typów wód, typologia jezior.

3. Organizmy żyjące w wodach - przegląd taksonomiczny, przystosowania roślin i zwierząt do życia w różnych środowiskach wodnych, zespoły organizmów wodnych, troficzne i pozatroficzne relacje między organizmami, roślinożercy, drapieżcy i detrytusożercy, rozmieszczenie organizmów w środowisku, sezonowość występowania, migracje.

4. Produkcja i destrukcja, krążenie pierwiastków - czynniki limitujące produkcje pierwotna: temperatura, światło, pierwiastki biogenne, cykle biogeochemiczne.

5. Eutrofizacja i zanieczyszczenie wód - przyczyny, skutki, symptomy, rola azotu i fosforu, ładunki dopuszczalne i niebezpieczne. Wskaźniki, organizmy wskaźnikowe. Ryby a eutrofizacja.

6. Ekologiczne podstawy rekultywacji zbiorników wodnych - cele i metody rekultywacji i ochrony wód, biomanipulacja.

Literatura:

Allan J.D. 1998. Ekologia wód płynących. PWN, Warszawa, 450 ss.

Lampert W., Sommer U. 2001. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa, 415 ss.

Lampert W., Sommer U. 2007. Limnoecology. The ecology of lakes and streams. Oxford University Press, 333 pp.

Moss B. 2001. Ecology of fresh waters. Blackwell Science, 557 pp.

Wetzel R. 2001. Limnology. Lake and river ecosystems. Academic Press, 1006 pp.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma wiedze na temat podstaw fizyko-chemii wód i ich znaczenia w interpretacji zjawisk przyrodniczych (K_W01 Os1)

Zna podstawowe terminy dotyczące ekologii organizmów wodnych, przebiegu procesów ekologicznych w wodach i ochrony wód (K_W02 Os1)

Zna podstawowe metody i techniki badań hydrobiologicznych (K_W03 Os1)

Zna czynniki wpływające na stan ekosystemów słodkowodnych i morskich (K_W02 Os2)

Ma widzę na temat nowoczesnych metod oceny stanu środowisk wodnych (K_W03 Os2)

Zna przyczyny degradacji wód (K_W05 Os2)

Zna metody statystyczne służące opisowi biocenoz wodnych (K_W07 Os2)

Zna wybrane metody rekultywacji wód (K_W12 Os2)

Ma wiedzę o zróżnicowaniu strukturalnym i funkcjonalnym biocenoz wodnych (K_W03 BI2)

Rozumie relacje pomiędzy organizmami i miedzy organizmami a środowiskiem wodnym i ich wpływ na różnorodność biologiczną (K_W04 BI2)

Zna specjalistyczne techniki i metody prowadzenia terenowych badań hydrobiologicznych (K_W11 BI2)

Umiejętności:

Prowadzi zespołowe eksperymenty z zakresu ekologii wód i przeprowadza statystyczną analizę ich rezultatów (K_U01 Os1)

Potrafi interpretować podstawowe wskaźniki stanu środowisk wodnych (K_U04 Os1)

Rozpoznaje typowych przedstawicieli fitoplanktonu, zooplanktonu i makrozoobentosu (K_U11 Os1)

Potrafi przewidzieć kierunek zmian środowisk wodnych pod wpływem zmian antropogenicznych (K_U02 Os2)

Potrafi rozpoznać przyczyny degradacji ekosystemów wodnych (K_U07 Os2)

Potrafi zestawiać i interpretować dane empiryczne dotyczące biocenoz różnych środowisk wodnych (K_U10 Os2)

Posiada umiejętność zespołowego prowadzenia pracy badawczej i opracowywania wyników (K_U12 BI2)

Kompetencje społeczne

Potrafi wskazać priorytety w ochronie środowisk wodnych (K_K03 Os1; K_K06 Os2))

Potrafi współpracować w grupie opracowującej materiały badawcze i prowadzącej eksperymenty (K_K05 Os1, K_K10 Os2, K_K04 BI 2)

Efekty kształcenia dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019:

Ma wiedze na temat podstaw fizyko-chemii wód i ich znaczenia w interpretacji zjawisk przyrodniczych.

Zna podstawowe terminy dotyczące ekologii organizmów wodnych, przebiegu procesów ekologicznych w wodach i ochrony wód.

Zna podstawowe metody i techniki badań hydrobiologicznych.

Zna czynniki wpływające na stan ekosystemów słodkowodnych i morskich.

Ma widzę na temat nowoczesnych metod oceny stanu środowisk wodnych.

Zna przyczyny degradacji wód.

Zna metody statystyczne służące opisowi biocenoz wodnych.

Zna wybrane metody rekultywacji wód.

Ma wiedzę o zróżnicowaniu strukturalnym i funkcjonalnym biocenoz wodnych.

Rozumie relacje pomiędzy organizmami i miedzy organizmami a środowiskiem wodnym i ich wpływ na różnorodność biologiczną.

Zna specjalistyczne techniki i metody prowadzenia terenowych badań hydrobiologicznych.

Prowadzi zespołowe eksperymenty z zakresu ekologii wód i przeprowadza statystyczną analizę ich rezultatów.

Potrafi interpretować podstawowe wskaźniki stanu środowisk wodnych.

Rozpoznaje typowych przedstawicieli fitoplanktonu, zooplanktonu i makrozoobentosu.

Potrafi przewidzieć kierunek zmian środowisk wodnych pod wpływem zmian antropogenicznych.

Potrafi rozpoznać przyczyny degradacji ekosystemów wodnych.

Potrafi zestawiać i interpretować dane empiryczne dotyczące biocenoz różnych środowisk wodnych.

Posiada umiejętność zespołowego prowadzenia pracy badawczej i opracowywania wyników.

Potrafi wskazać priorytety w ochronie środowisk wodnych.

Potrafi współpracować w grupie opracowującej materiały badawcze i prowadzącej eksperymenty.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Obecność na co najmniej 85 procentach zajęć i zaliczenie sprawdzianu testowego (test pojedynczego wyboru)

Wykład:

Egzamin testowy (test pojedynczego wyboru)

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ślusarczyk
Prowadzący grup: Anna Bednarska, Piotr Dawidowicz, Iwona Jasser, Nataliia Khomutovska, Bartosz Kiersztyn, Paweł Koperski, Andrzej Mikulski, Mirosław Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ślusarczyk
Prowadzący grup: Anna Bednarska, Piotr Dawidowicz, Iwona Jasser, Nataliia Khomutovska, Bartosz Kiersztyn, Paweł Koperski, Andrzej Mikulski, Mirosław Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)