Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rekultywacja terenów zdegradowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-226RTZ
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja terenów zdegradowanych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty KIERUNKOWE, BIOTECHNOLOGIA, I stopień
Przedmioty KIERUNKOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopień
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Degradacja i dewastacja środowiska glebowego. Główne formy i przykłady degradacji gleb związanej z działalnością człowieka.

Pojęcia odnoszące się do rekultywacji zdegradowanych terenów i ochrony gleb stosowane w wybranych przepisach prawnych w Polsce.

Rekultywacja – cele, założenia, fazy i kierunki zagospodarowania terenów zdegradowanych. Biologiczna faza rekultywacji - właściwy dobór gatunków roślin, zagrożenia związane z gatunkami ekspansywnymi i inwazyjnymi. Wykorzystanie naturalnej sukcesji w przywracaniu wartości przyrodniczej terenom zdegradowanym.

Rola zieleni na terenach zurbanizowanych m.in. przykłady retencji wody opadowej z wykorzystaniem roślin, znaczenie roślin w remediacji.

Wielkoskalowa degradacja gleb na skutek pożarów i metody rekultywacji.

Problemy degradacji i rekultywacji gleb na wybranych przykładach

Pełny opis:

Opis wykładu:

Degradacja i dewastacja środowiska glebowego; skala zjawiska. Formy degradacji - erozja, degradacja geomechaniczna, hydrologiczna, chemiczna (m.in. zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi, zasolenie). Odpady przemysłu energetycznego i problem ich zagospodarowania. Degradacja gleb pod wpływem pożarów.

Wybrane aspekty prawne odnoszące się do rekultywacji terenów zdegradowanych i ochrony gleb w Polsce; rozwinięcie pojęć rekultywacji, remediacji, rewitalizacji, renaturyzacji, kompensacji przyrodniczej.

Sposoby i uwarunkowania procesu rekultywacji – cele, założenia, fazy rekultywacji. Możliwe kierunki zagospodarowania zdegradowanych terenów. Wykorzystanie w rekultywacji biologicznej różnych gatunków roślin, ich biologia i ekologia; właściwy dobór roślin, ryzyko ekspansji i inwazji.

Rola naturalnej sukcesji w odtworzeniu bioróżnorodności zdegradowanych terenów. Potrzeba ochrony obszarów cennych pod względem przyrodniczym.

Rola zieleni na terenach zurbanizowanych m.in. przykłady retencji wody opadowej z wykorzystaniem roślin, fitoremediacja.

Opis ćwiczeń:

Zajęcia prowadzone są w sali i w terenie.

W części kameralnej omawiane są przykłady degradacji wybranych obszarów i sposoby ich rekultywacji lub rewitalizacji. Prowadzone jest doświadczenie z uprawą roślin na zdegradowanym podłożu. Omawiane jest znaczenie roślin w remediacji podłoża na przykładzie fitofiltracji. Poznawanych jest szereg gatunków roślin o zastosowaniu w rekultywacji, w tym mogących stanowić zagrożenie dla rodzimej flory.

W części terenowej prezentowanych jest kilka obiektów na terenie Warszawy, na których zakończono lub prowadzi się nadal prace rekultywacyjne (m.in. składowisko odpadów komunalnych Radiowo, składowisko popiołów przy EC Siekierki).

Literatura:

Literatura

- Karczewska A. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2008

- Wierzbicka M. Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015

- Turek, A., Maciejewska A. 2019. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- Zna podstawowe procesy degradacji gleby i sposoby przeciwdziałania im

- Potrafi określić oddziaływanie na środowisko różnych gałęzi przemysłu

- Potrafi powiązać rodzaj zanieczyszczenia z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej

- Dostrzega różnicę między tradycyjną rekultywacją a renaturyzacją terenów zdegradowanych

- Rozpoznaje gatunki roślin stosowane w rekultywacji, w tym potencjalnie inwazyjne i ekspansywne

- Potrafi wymienić problemy środowiskowe składowisk odpadów komunalnych, hałd poprzemysłowych, terenów zasolonych, zdegradowanych przez erozję oraz podać sposoby ich rekultywacji

- Rozumie znaczenie podstawowych pojęć związanych z rekultywacją zdegradowanych terenów w wybranych polskich przepisach o ochronie środowiska

- Potrafi określić kierunek rekultywacji na podstawie uwarunkowań środowiskowych

- Zna przebieg kolejnych faz rekultywacji i potrafi ocenić przebieg tego procesu

- Rozróżnia wpływ technicznych i biologicznych metod rekultywacji na środowisko

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: pisemny egzamin

Ćwiczenia: obecność na ćwiczeniach (możliwe dwie nieobecności), przygotowanie prezentacji, raportów i ustne kolokwium

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Panufnik-Mędrzycka
Prowadzący grup: Ingeborga Jarzyna, Dorota Panufnik-Mędrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Sala wykładów i ćwiczeń zostanie podana tuż przed rozpoczęciem semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Panufnik-Mędrzycka
Prowadzący grup: Ingeborga Jarzyna, Dorota Panufnik-Mędrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Sala wykładów i ćwiczeń zostanie podana tuż przed rozpoczęciem semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)