Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Toksykologia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-227TS
Kod Erasmus / ISCED: 07.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0519) Nauki biologiczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Toksykologia środowiska
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, MIKROBIOLOGIA STOSOWANA, II stopień
Przedmioty specjalizacyjne, OCHRONA ŚRODOWISKA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć z Toksykologii środowiska jest zdefiniowanie głównych zagrożeń toksykologicznych (chemicznych) dla człowieka i środowiska, metody ich identyfikacji oraz możliwości neutralizacji.

Omówione zostaną ogólne zagadnienia z toksykologii środowiska, tj substancje i czynniki toksyczne, ekspozycja (narażenie) – drogi wnikania trucizn do organizmu, zależność dawka- reakcja organizmu, progi toksyczności, metabolizm ksenobiotyków, reakcje na poziomie osobnika, populacji, ekosystemu. Poruszone zostaną podstawowe biologiczne procesy środowiskowe związane z krążeniem substancji toksycznych w ekosystemach, w tym zagadnienia dotyczące bioakumulacji i biomagnifikacji oraz biorozpadu (biodegradacji) ksenobiotyków w środowisku lądowym i wodnym.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot toksykologia środowiska obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące

- wpływu substancji toksycznych (ksenobiotyków) na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.

- ekotoksykologia populacyjna i ekosystemalna

- transfer zanieczyszczeń w układach biogeochemicznych i sieciach troficznych

- podstawy prawne regulujące systemy monitorowania stanu czystości i zagrożeń środowiska

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

• podstawowe pierwiastki i substancje toksyczne (pochodzenia naturalnego i antropogenicznego) oraz metody ich wykrywania.

• definicja i klasyfikacja pestycydów, dioksyn i WWA, ich podstawowe cechy chemiczne, zachowanie w środowisku oraz mechanizmy toksyczności

• ocena wpływu nikotyny na neurofizjologię człowieka, powstawanie uzależnień oraz mechanizm detoksykacji

• przegląd głównych źródeł i typów skażeń radioaktywnych gleby i sposobami ich usuwania, poziomami ekspozycji człowieka na promieniowanie oraz jego wpływ na zdrowie

• toksykologia zakwitów sinicowych i glonowych. Rodzaje toksyn produkowanych przez sinice i glony eukariotyczne w środowisku słodkowodnym i morskim. Mechanizm działania różnych oraz wpływ na organizmy

• omówienie celów, metodyki, korzyści i ograniczeń stosowania biotestów – eksperymentalnych metod oceny szkodliwości oddziaływania niekorzystnych czynników środowiskowych na organizmy modelowe lub ich elementy

Tematyka ćwiczeń:

• zastosowania metod analitycznych stosowanych w monitoringu jakości gleb (pomiary zasolenia, zakwaszenia, skażenia metalami ciężkimi)

• pestycydy: , studenci zapoznają się z założeniami myślenia systemowego i testują je w praktyce, tworząc mapę systemu związanego z pestycydami, wraz z wyszukiwaniem punktów węzłowych oraz pętli i sprzężeń zwrotnych. Podczas pracy, studenci skupiają się szczególnie na wpływie zachodzących zmian klimatycznych na stosowanie pestycydów

• zanieczyszczenia powietrza (smog) - studenci, wykorzystując przesłane wcześniej materiały, przeprowadzają analizę interesariuszy związanych z jakością powietrza w mieście. Oprócz zapoznania się z metodologią analizy interesariuszy, studenci poznają również skład smogu i mechanizmy jego powstawania oraz sposoby monitorowania jakości powietrza w Polsce

• przegląd głównych źródeł i typów skażeń radioaktywnych gleby i sposobami ich usuwania, poziomami ekspozycji człowieka na promieniowanie oraz jego wpływ na zdrowie

• nikotyna - analizy ilosciowa zawartości nikotyny w liściach tytoniu. Uczestnicy ćwiczeń zastosują podstawowe techniki ekstrakcji związków organicznych z materiału roślinnego a następnie przeprowadza specyficzną reakcję utleniania nikotyny w celu spektrometrycznego oznaczenia zawartości w oparciu o znany standard

• mitygacja zakwitów sinicowych i glonowych. Przedstawione będą metody walki z toksycznymi zakwitami glonów i sinic. Kontrolowanie występowania cyjanotoksyn i uzdatnianie wody pitnej

• praktyczna ocena stopnia toksyczności wybranej substancji chemicznej z wykorzystaniem testów toksyczności ostrej oraz chronicznej przy użyciu organizmów modelowych. Studenci podzieleni na grupy będą samodzielnie przeprowadzać testy laboratoryjne, zbierać i analizować ich wyniki oraz przygotowywać pisemne raporty, które będą oceniane

Literatura:

Kabata-Pendias i Pendias 2011Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN Warszawa

Manahan S.E., 2006. Toksykologia środowiska. PWN, Warszawa

Seńczuk W., 2002. Toksykologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Zakrzewski Z., 2000. Podstawy toksykologii środowiska, PWN, Warszawa

Beresford NA, Wood MD, Gashchak S, Barnett CL (2022) Current ionising radiation doses in the Chernobyl Exclusion Zone do not directly impact on soil biological activity. PLoS ONE 17(2): e0263600. https://doi.org/10.137/journal.pone.0263600

Szymańska, Jadwiga Anna, Barbara Frydrych, i Elżbieta Bruchajzer. 2007. „Nikotyna. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego”. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 121–154.

Toxic cyanobacteria in water - Second edition – Ingrid Chorus, Martin Welker (wybrane rozdziały)

Traczewska TM. 2011. Biologiczne metody oceny skażenia środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Efekty uczenia się:

identyfikuje najważniejsze zagrożenia stanu środowisk wodnych, lądowych i atmosfery (K_W09, ochrona przyrody). - rozpoznaje i wyjaśnia zjawiska z punktu widzenia biologicznego (K_U03, ochrona przyrody)

- potrafi interpretować podstawowe wskaźniki stanu środowiska (K_U05, ochrona przyrody)

- potrafi rozpoznać i wyjaśnić na podstawie różnych źródeł podstawowe problemy związane z gospodarowaniem zasobami naturalnymi (K_U10, ochrona przyrody). -rozumie biotransformacje ksenobiotyków w środowisku (K_W11),

- rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie ochrony środowiska (K_W13),

- posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony środowiska w języku polskim i angielskim (K_U06),

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zakończone pisemnym testem sprawdzającym, wykłady zakończone egzaminem pisemnym

- warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

- pozytywna ocena egzaminu opisowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Suska-Malawska
Prowadzący grup: Iwona Jasser, Tomasz Krupnik, Monika Mętrak, Agnieszka Rudak, Małgorzata Suska-Malawska, Mirosław Ślusarczyk, Małgorzata Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Suska-Malawska
Prowadzący grup: Iwona Jasser, Tomasz Krupnik, Monika Mętrak, Agnieszka Rudak, Małgorzata Suska-Malawska, Mirosław Ślusarczyk, Małgorzata Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)