Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia, historia kultury, historia kulturowa. Polski wiek XIX, polski wiek XX: nowe ujęcia, metody, propozycje.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SZD-HHKHK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia, historia kultury, historia kulturowa. Polski wiek XIX, polski wiek XX: nowe ujęcia, metody, propozycje.
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Seminarium doktoranckie/zajęcia metodologiczne będą dotyczyłyby najnowszych ważnych prac, monografii, książek dotyczących historii, kultury, literatury polskiej XX wieku, ze szczególnym uwzględnienie aspektu metodologicznego. Chodzi o nowe metodologie, problematyzacje i ujęcia zastosowane do opisu ważnych zjawisk w historii Polski XX wieku w ujęciu kulturowym. Będą to przede wszystkim książki, monografie, prace młodszego i średniego pokolenia badaczek i badaczy. Każdej książce zostaną poświęcone dwa seminaria : jedno, na którym będziemy dyskutowali o książce pomiędzy uczestnikami seminarium; drugie, na która zostanie zaproszona autorka/autor książki. Zajęcia będą się odbywały w sali, wyjątkowo, jeśli autorka/autor książki będzie spoza Warszawy i nie będzie mogła/mógł przyjechać do Warszawy, wtedy zajęcia będą online. Dodatkowo dwa, trzy osobne seminaria zostaną poświęcone kwestii : jak uprawiać historię kulturową ?

Pełny opis:

Seminarium doktoranckie/zajęcia metodologiczne będą dotyczyłyby najnowszych ważnych prac, monografii, książek dotyczących historii, kultury, literatury polskiej XX wieku, ze szczególnym uwzględnienie aspektu metodologicznego. Chodzi o nowe metodologie, problematyzacje i ujęcia zastosowane do opisu ważnych zjawisk w historii Polski XX wieku w ujęciu kulturowym. Będą to przede wszystkim książki, monografie, prace średniego pokolenia badaczek i badaczy powstałe w ostatnich 2-3 latach. Każdej książce zostaną poświęcone dwa seminaria : jedno, na którym będziemy dyskutowali o książce pomiędzy uczestnikami seminarium; drugie, na która zostanie zaproszona autorka/autor książki. Zajęcia będą się odbywały w sali, wyjątkowo, jeśli autorka/autor książki będzie spoza Warszawy i nie będzie mogła/mógł przyjechać do Warszawy, wtedy zajęcia będą online. Dodatkowo dwa, trzy osobne seminaria zostaną poświęcone kwestii : jak uprawiać historię kulturową ?

Literatura:

Jakub Gałęziowski, Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny, Warszawa 2022.

Lucyna Marzec, Papiery po Iłłakowiczównie. Archiwum jako przedmiot badań, Warszawa 2022.

Agnieszka Mrozik, Architektki PRL-u. Komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce, Warszawa 2022.

Marta Rakoczy, Władza liter. Polskie procesy modernizacyjne a awangarda, Kraków 2022.

Magda Szcześniak, Poruszeni. Awans i emocje w socjalistycznej Polsce, Warszawa 2023.

Marcin Zaremba, Wielkie rozczarowanie. Geneza rewolucji Solidarności, Kraków 2023.

*

Antropologia praktyk językowych, red. G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, Warszawa 2016.

Aleida Assman, Między historią a pamięcią. Antologia, red. naukowa i posłowie M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2013.

Jan Assman, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, wstęp i red. naukowa R. Traba, Warszawa 2008.

Ariella Azoluay, Nie ma czegoś takiego jak archiwum narodowe, w: Archiwum jako projekt/The Archive as Project (s. 202-226).

Ariella Azoluay, Historia potencjalna: bez narzędzi pana, bez narzędzi w ogóle, "Teksty Drugie" 2021, nr 5, s. 269-291.

Peter Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie, przeł. Justyn Hunia, Kraków 2012.

Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008.

Roger Chartier , Czy książki wywołują rewolucje? Szkice z historii książki, lektury i kultury piśmiennej, red. naukowa i posłowie P. Rodak, Warszawa 2019;

Paul Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, przekład i wstęp M. Napiórkowski, Warszawa 2012.

Ewa Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 1999, rozdz. Historia i antropologia.

Astrid Erll, Kultura pamięci. Wprowadzenie, przeł. A. Teperek, red. naukowa i posłowie M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2018.

Emocje w kulturze, red. M. Rajtar, J. Straczuk, Warszawa 2012;

Arlette Farge, Gesty gromadzenia, w: Archiwum/Archive nr 2 (s. 13-15);

Grzegorz Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008.

Grzegorz Godlewski, Luneta i radar. Szkice z antropologicznej teorii kultury, Warszawa 2016.

Andrzej Mencwel, Historia i antropologia (Wstępne uwagi teoretyczne), w tegoż, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006.

Andrzej Mencwel, Antropologia słowa i historia kultury, w tegoż, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006.

Pierre Nora, Między pamięcią a historią, wstęp K. Pomian, wybór, wprowadzenie i przekład J. M. Kłoczowski, Gdańsk 2022.

Bjørnar Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. Bożena Shallcross, Warszawa 2013.

Krzysztof Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006.

Krzysztof Pomian, O wyjątkowości człowieka, Warszawa 2013;

Krzysztof Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, przeł. Andrzej Pieńkos, Warszawa 1996.

Pierre Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Kraków 2006.

Paweł Rodak, Fenomen pisania o własnym życiu, „Kultura i Społeczeństwo” 2022, nr 2.

Paweł Rodak, Pismo, książka, lektura. Rozmowy : Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune, przedmowa K. Pomian, Warszawa 2009.

Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. W. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2008.

Carolyn Steedman, Przestrzeń pamięci: w archiwum, w: Archiwum/Archive nr 2 (s. 16-23);

Paul Thompson, Joanna Bornat, Głos przeszłości. Wprowadzenie do historii mówionej, tłum. Paweł Tomanek, red. nauk. Marta Kurkowska-Budzan, Warszawa 2021.

Życie codzienne (w) Archiwum, red. M. Zawodna-Stephan, Poznań 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza: zna i rozumie

- główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie

- metodologię badań naukowych

Umiejętności: potrafi

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

- komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

- uczestniczyć w dyskursie naukowym

Kompetencje społeczne: jest gotów do

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

- podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zajęć na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Możliwe będzie także napisanie krótkiego eseju o jednej z proponowanych lektur i/lub wygłoszenie zagajenia/wprowadzenia do dyskusji. Dopuszczalne 2 nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rodak
Prowadzący grup: Paweł Rodak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium doktoranckie/zajęcia metodologiczne będą dotyczyłyby najnowszych ważnych prac, monografii, książek dotyczących historii, kultury, literatury polskiej XX wieku, ze szczególnym uwzględnienie aspektu metodologicznego. Chodzi o nowe metodologie, problematyzacje i ujęcia zastosowane do opisu ważnych zjawisk w historii Polski XX wieku w ujęciu kulturowym. Będą to przede wszystkim książki, monografie, prace młodszego i średniego pokolenia badaczek i badaczy. Każdej książce zostaną poświęcone dwa seminaria : jedno, na którym będziemy dyskutowali o książce pomiędzy uczestnikami seminarium; drugie, na która zostanie zaproszona autorka/autor książki. Zajęcia będą się odbywały w sali, wyjątkowo, jeśli autorka/autor książki będzie spoza Warszawy i nie będzie mogła/mógł przyjechać do Warszawy, wtedy zajęcia będą online. Dodatkowo dwa, trzy osobne seminaria zostaną poświęcone kwestii : jak uprawiać historię kulturową ?

Pełny opis:

Seminarium doktoranckie/zajęcia metodologiczne będą dotyczyłyby najnowszych ważnych prac, monografii, książek dotyczących historii, kultury, literatury polskiej XX wieku, ze szczególnym uwzględnienie aspektu metodologicznego. Chodzi o nowe metodologie, problematyzacje i ujęcia zastosowane do opisu ważnych zjawisk w historii Polski XX wieku w ujęciu kulturowym. Będą to przede wszystkim książki, monografie, prace średniego pokolenia badaczek i badaczy powstałe w ostatnich 2-3 latach. Każdej książce zostaną poświęcone dwa seminaria : jedno, na którym będziemy dyskutowali o książce pomiędzy uczestnikami seminarium; drugie, na która zostanie zaproszona autorka/autor książki. Zajęcia będą się odbywały w sali, wyjątkowo, jeśli autorka/autor książki będzie spoza Warszawy i nie będzie mogła/mógł przyjechać do Warszawy, wtedy zajęcia będą online. Dodatkowo dwa, trzy osobne seminaria zostaną poświęcone kwestii : jak uprawiać historię kulturową ?

Literatura:

Jakub Gałęziowski, Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny, Warszawa 2022.

Joanna Kuciel-Frydryszak, Chłopki. Opowieść o naszych babkach, Warszawa 2023.

Lucyna Marzec, Papiery po Iłłakowiczównie. Archiwum jako przedmiot badań, Warszawa 2022.

Agnieszka Mrozik, Architektki PRL-u. Komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce, Warszawa 2022.

Marta Rakoczy, Władza liter. Polskie procesy modernizacyjne a awangarda, Kraków 2022.

Magda Szcześniak, Poruszeni. Awans i emocje w socjalistycznej Polsce, Warszawa 2023.

Marcin Zaremba, Wielkie rozczarowanie. Geneza rewolucji Solidarności, Kraków 2023.

*

Antropologia praktyk językowych, red. G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, Warszawa 2016.

Aleida Assman, Między historią a pamięcią. Antologia, red. naukowa i posłowie M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2013.

Jan Assman, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, wstęp i red. naukowa R. Traba, Warszawa 2008.

Ariella Azoluay, Nie ma czegoś takiego jak archiwum narodowe, w: Archiwum jako projekt/The Archive as Project (s. 202-226).

Ariella Azoluay, Historia potencjalna: bez narzędzi pana, bez narzędzi w ogóle, "Teksty Drugie" 2021, nr 5, s. 269-291.

Peter Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie, przeł. Justyn Hunia, Kraków 2012.

Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008.

Roger Chartier , Czy książki wywołują rewolucje? Szkice z historii książki, lektury i kultury piśmiennej, red. naukowa i posłowie P. Rodak, Warszawa 2019;

Paul Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, przekład i wstęp M. Napiórkowski, Warszawa 2012.

Ewa Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 1999, rozdz. Historia i antropologia.

Astrid Erll, Kultura pamięci. Wprowadzenie, przeł. A. Teperek, red. naukowa i posłowie M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2018.

Emocje w kulturze, red. M. Rajtar, J. Straczuk, Warszawa 2012;

Arlette Farge, Gesty gromadzenia, w: Archiwum/Archive nr 2 (s. 13-15);

Grzegorz Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008.

Grzegorz Godlewski, Luneta i radar. Szkice z antropologicznej teorii kultury, Warszawa 2016.

Andrzej Mencwel, Historia i antropologia (Wstępne uwagi teoretyczne), w tegoż, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006.

Andrzej Mencwel, Antropologia słowa i historia kultury, w tegoż, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006.

Pierre Nora, Między pamięcią a historią, wstęp K. Pomian, wybór, wprowadzenie i przekład J. M. Kłoczowski, Gdańsk 2022.

Bjørnar Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. Bożena Shallcross, Warszawa 2013.

Krzysztof Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006.

Krzysztof Pomian, O wyjątkowości człowieka, Warszawa 2013;

Krzysztof Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, przeł. Andrzej Pieńkos, Warszawa 1996.

Pierre Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Kraków 2006.

Paweł Rodak, Fenomen pisania o własnym życiu, „Kultura i Społeczeństwo” 2022, nr 2.

Paweł Rodak, Pismo, książka, lektura. Rozmowy : Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune, przedmowa K. Pomian, Warszawa 2009.

Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. W. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2008.

Carolyn Steedman, Przestrzeń pamięci: w archiwum, w: Archiwum/Archive nr 2 (s. 16-23);

Paul Thompson, Joanna Bornat, Głos przeszłości. Wprowadzenie do historii mówionej, tłum. Paweł Tomanek, red. nauk. Marta Kurkowska-Budzan, Warszawa 2021.

Życie codzienne (w) Archiwum, red. M. Zawodna-Stephan, Poznań 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)