Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SDNH - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SZD-RNZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SDNH - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia badań związanych z tematyką rozprawy doktorskiej. Mają charakter ściśle zindywidualizowany, uwzględniając istotne zarówno z punktu widzenia doktoranta, jak i z punktu widzenia promotora zagadnienia warsztatu naukowego, np. pisanie tekstów akademickich, komunikacja naukowa i upowszechnianie wyników badań, zapoznanie się z koncepcją data science oraz komercjalizacja wyników działalności naukowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna i rozumie

- w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_WG.1),

- główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie (P8S_WG.2),

- metodologię badań naukowych (P8S_WG.3),

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji (P8S_WK.1),

- ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej (P8S_WK.2),

Umiejętności:

potrafi

- dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy (P8S_UW.2),

- planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym (P8S_UO.1), - samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (P8S_UU.1),

Kompetencje społeczne:

jest gotów do

- krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_KK.1),

- krytycznej oceny własnego wkła¬du w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_KK.2),

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (P8S_KK.3),

- wypełniania zobowiązań społecz¬nych badaczy i twórców (P8S_KO.1),

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (P8S_KO.2),

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (P8S_KO.3),

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności (P8S_UW.1):

definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

- podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym (P8S_KR.1):

prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rekowska
Prowadzący grup: Marek Baraniak, Agata Bareja-Starzyńska, Tomasz Bigaj, Maria Błaszkiewicz, Agnieszka Budzyńska-Daca, Sławomir Buryła, Tadeusz Ciecierski, Adam Cieśliński, Cezary Cieśliński, Jarosław Czubaty, Miłosz Giersz, Joanna Górnicka-Kalinowska, Marcin Grodzki, Anna Horolets, Anna Jaroszewska, Justyna Jaworska, Tomasz Jędrzejewski, Grażyna Jurkowlaniec, Agnieszka Kościańska, Grzegorz Kowalski, Stanisław Krajewski, Michał Kuziak, Adrian Kuźniar, Jan Kwapisz, Marcin Lachowski, Piotr Laskowski, Grzegorz Leszczyński, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Anita Lorenc, Ewa Modrzejewska, Piotr Morawski, Grzegorz Myśliwski, Magda Nabiałek, Żaneta Nalewajk-Turecka, Tomasz Nowak, Tomasz Nowakiewicz, Dominika Oramus, Joanna Osiejewicz, Dawid Osiński, Szymon Paczkowski, Patrycjusz Pająk, Marcin Pauk, Jacek Perlin, Włodzimierz Pessel, Monika Płużyczka, Marcin Poręba, Jan Potkański, Maciej Ptaszyński, Svitlana Romaniuk, Karol Samsel, Kamila Stanek, Marzena Stępień, Magdalena Trysińska, Danuta Ulicka, Anna Wieczorkiewicz, Aleksander Wolicki, Łukasz Wróbel, Szymon Wróbel, Magdalena Zawisławska, Judyta Zbierska-Mościcka, Adam Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rekowska
Prowadzący grup: Jakub Adamski, Dorota Babilas, Iwona Burkacka, Marta Chojnacka-Kuraś, Marek Czapelski, Justyna Jaworska, Joanna Jurewicz, Marta Kaźmierczak, Hubert Kowalski, Michał Kozłowski, Anita Lorenc, Magdalena Lubańska, Roman Mnich, Magdalena Pinker, Elżbieta Piotrowska, Agnieszka Rosales-Rodriguez, Hanna Rubinkowska-Anioł, Tadeusz Rutkowski, Danuta Ulicka, Jerzy Żelazowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)