Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki o kulturze i religii - Warsztat metodyczny grupowy - 4 godz.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SZD-WM-KR-4
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki o kulturze i religii - Warsztat metodyczny grupowy - 4 godz.
Jednostka: Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Warsztat będzie krótkim przygotowaniem doktorantów do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami. Skoncentrujemy się na kilku kluczowych kwestiach: 1. Pytaniach (jako podstawowym narzędziu dydaktycznym, niestety często stosowanym bezrefleksyjnie), 2. Metodach aktywizujących, 3. Umiejętności planowania czasu, potrzebnego do przekazania danej porcji wiedzy lub umiejętności, 4. Kolejności, w jakiej należy przygotowywać zajęcia dydaktyczne (od efektów kształcenia, przez planowanie cyklu zajęć, po szczegółowe rozplanowanie poszczególnych spotkań).

Pełny opis:

Dydaktyka to dla wielu naukowców nieodłączna część ich działalności zawodowej. Wielu z nich uczy polegając na instynkcie, jednak łatwiej, skuteczniej i przyjemniej uczy się, gdy posiada się podstawową wiedzę na temat mechanizmów uczenia (się), zasad prowadzenia zajęć itd. Niniejszy warsztat ma na celu zaznajomienie doktorantów z kilkoma kluczowymi kwestiami 1. Pytaniami (jako podstawowym narzędziu dydaktycznym, niestety często stosowanym bezrefleksyjnie), 2. Wybranymi metodami aktywizującymi, 3. Umiejętnością planowania czasu, potrzebnego do przekazania danej porcji wiedzy lub umiejętności, 4. Kolejnością, w jakiej należy przygotowywać zajęcia dydaktyczne (od celów kształcenia przez dobieranie odpowiednich do nich treści nauczania, metod, środków dydaktycznych, po formułowanie celów ogólnych i szczegółowych). Ze względu na małą liczbę spotkań skoncentrujemy się głównie na pracy z pytaniami.

Literatura:

A. Janowski (red.) Nauczanie w praktyce, 2009

W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Redakcja naukowa: Anna

Karpińska, Karol Kowalczuk, Walentyna Wróblewska, Wydawca: Adam Marszałek, Toruń 2016

M. Kostera, Agnieszka Rosiak, Nauczyciel akademicki: zajęcia dydaktyczne: jak je prowadzić, by…, Gdańsk 2008.

K. Kruszewski (red.) Sztuka nauczania, 2005

Efekty uczenia się:

P8S_UU.2 umie planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi

P8S_UK.3 umie inicjować debatę

P8S_KK.1 jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ra¬mach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

Metody i kryteria oceniania:

Konieczność uczestniczenia w obu zajęciach (4 godziny). Do zaliczenia konieczne jest aktywne uczestniczenie oraz przygotowanie zadanego do domu zadania na drugie zajęcia (10.3.)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Amanda Krzyworzeka
Prowadzący grup: Amanda Krzyworzeka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Skrócony opis:

Warsztat będzie krótkim przygotowaniem doktorantów do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami. Skoncentrujemy się na kilku kluczowych kwestiach: 1. Pytaniach (jako podstawowym narzędziu dydaktycznym, niestety często stosowanym bezrefleksyjnie), 2. Metodach aktywizujących, 3. Umiejętności planowania czasu, potrzebnego do przekazania danej porcji wiedzy lub umiejętności, 4. Kolejności, w jakiej należy przygotowywać zajęcia dydaktyczne (od efektów kształcenia, przez planowanie cyklu zajęć, po szczegółowe rozplanowanie poszczególnych spotkań).

Pełny opis:

Dydaktyka to dla wielu naukowców nieodłączna część ich działalności zawodowej. Wielu z nich uczy polegając na instynkcie, jednak łatwiej, skuteczniej i przyjemniej uczy się, gdy posiada się podstawową wiedzę na temat mechanizmów uczenia (się), zasad prowadzenia zajęć itd. Niniejszy warsztat ma na celu zaznajomienie doktorantów z kilkoma kluczowymi kwestiami 1. Pytaniami (jako podstawowym narzędziu dydaktycznym, niestety często stosowanym bezrefleksyjnie), 2. Wybranymi metodami aktywizującymi, 3. Umiejętnością planowania czasu, potrzebnego do przekazania danej porcji wiedzy lub umiejętności, 4. Kolejnością, w jakiej należy przygotowywać zajęcia dydaktyczne (od celów kształcenia przez dobieranie odpowiednich do nich treści nauczania, metod, środków dydaktycznych, po formułowanie celów ogólnych i szczegółowych). Ze względu na małą liczbę spotkań skoncentrujemy się głównie na pracy z pytaniami.

Literatura:

A. Janowski (red.) Nauczanie w praktyce, 2009

W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Redakcja naukowa: Anna

Karpińska, Karol Kowalczuk, Walentyna Wróblewska, Wydawca: Adam Marszałek, Toruń 2016

M. Kostera, Agnieszka Rosiak, Nauczyciel akademicki: zajęcia dydaktyczne: jak je prowadzić, by…, Gdańsk 2008.

K. Kruszewski (red.) Sztuka nauczania, 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)