Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geowizualizacja w badaniach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-GEO-GBSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geowizualizacja w badaniach społecznych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Liczba godzin zajęć: 15

Stosowane metody dydaktyczne:

wykłady, dotyczące omawianych zagadnień w trakcie sesji, zaangażowanie słuchaczy w omawianą tematykę

Pełny opis:

Opis treści merytorycznych

Teledetekcja w monitoringu zanieczyszczeń metalami ciężkimi

W trakcie wykładu przedstawione zostaną obszary przemysłowe Węgier oraz Hiszpanii na których wystąpiło znaczące zanieczyszczenie środowiska. Zastosowanie teledetekcji naziemnej i lotniczej pozwoliło zidentyfikować zanieczyszczenie roślin porastających zdegradowany teren. Szczegółowo omówione zostaną teledetekcyjne i biometryczne metody weryfikacji uzyskanych wyników oraz możliwości implementacji metod na innych terenach.

Wizualizacja informacji – zasady, czytelność, efektywność

Podczas wykładu przedstawione najważniejsze zostaną zasady projektowania graficznego map, wykresów i diagramów służących wizualizacji informacji. Każda prezentacja graficzna powinna być efektywna, gdyż jej celem jest uzupełnienie słowa pisanego, uczytelnienie, wyeksponowanie najważniejszych informacji. Tak znacząca rola grafiki powoduje, że prezentacje graficzne wymagają odpowiedniego przygotowania.

Optymalizacja poziomu generalizacji dla efektywnego rozpoznawania wzorów przestrzennych na mapach tematycznych

Rozpoznanie i zachowanie charakterystycznych elementów wizualizacji jest jedną z podstawowych zasad redakcji map, szczególnie istotną w generalizacji kartograficznej. Generalizacja kartograficzna zakłada dostosowanie mapy i innych elementów graficznych do celu mapy, poziomu szczegółowości oraz wymagań odbiorców. W kartografii tematycznej, zwłaszcza w kartogramie, generalizacja kartograficzna ma miejsce, gdy zmniejsza się liczba klas lub wielkość pola odniesienia. Podczas gdy aspekty związane z optymalnymi metodami klasyfikacji danych oraz liczbą klas zostały szeroko zbadane, wielkość pola odniesienia, a także jej wpływ na przekazywanie i rozpoznawanie wzorców przestrzennych, nie były dotychczas przedmiotem badań empirycznych.

Podczas wykładu zostaną przedstawione wstępne wyniki badań empirycznych. Celem tego badania było sprawdzenie, czy kartogramy z określonymi wielkościami jednostek skutkują optymalnym postrzeganiem charakterystycznych wzorców w danych oraz czy użytkownicy preferują kartogramy o określonej wielkości pól odniesienia.

Użycie koloru do wizualizacji danych ilościowych

W celu wizualizacji danych niezwykle wartościową zmienną graficzną jest kolor. Odpowiednie użycie skal barwnych pozwala na klarowną prezentację danych zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Pomimo sformułowanych zaleceń dotyczących stosowania koloru, do prezentacji danych ilościowych często spotyka się niezgodną z zaleceniami spektralną skalę barwną, która zbudowana jest z nasyconych tonów spektrum elektromagnetycznego. W trakcie wykładu przedstawione zostaną wyniki badań empirycznych dotyczących konsekwencji użycia spektralnej skali barwnej do prezentacji danych ilościowych o tematyce społecznej. Wyniki te zostaną zestawione z efektami użycia rekomendowanej skali zbieżnej. Wskazane zostaną zalecenia oraz wskazówki kiedy i dlaczego należy unikać skali spektralnej oraz z jakich narzędzi online warto skorzystać do zaprojektowania poprawnej skali barwnej.

Zastosowanie teledetekcji do identyfikacji roślinności nieleśnej

W monitoringu roślinności niezbędna jest poprawna jej identyfikacja. W ramach wykładu przestawione będą metody klasyfikacji siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin na obszarze Polski. Zaprezentowane będą możliwe do użycia dane lotnicze i satelitarne, wstępne przetworzenia danych, algorytmy klasyfikacji oraz sposoby weryfikacji wyników. Na końcu omówione będą wady i zalety zdalnej identyfikacji roślinności.

Serie czasowe danych satelitarnych w monitoringu środowiska

Zobrazowania satelitarne Ziemi pozyskiwane są od lat 60. XX wieku, co pozwala na prowadzenie badań dotyczących aktualnych wydarzeń, ale również umożliwiają na spojrzenie w przeszłość i analizę zmian jakie zaszły w wybranym okresie. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania misji satelitarnych wraz z podaniem charakterystyk kilku wybranych. Omówione zostaną zastosowania wykorzystania serii czasowych zobrazowań na przykładach związanych z badaniami roślinności i atmosfery.

Kartograficzna wizualizacja historycznych danych przestrzennych

Zajęcia będą poświęcone kartograficznym metodom wizualizacji danych historycznych. Narzędzia cyfrowe, które są coraz częściej wykorzystywane w geografii historycznej i spatial history umożliwiają efektywne gromadzenie, przetwarzanie i wizualizację zjawisk historycznych. W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane narzędzia i metody stosowane w cyfrowej kartografii historycznej oraz możliwości i ograniczenia, które za nimi stoją.

Diagnoza stanu w ramach rewitalizacji obszarów zurbanizowanych

Diagnoza stanu gminy w ramach podjęcia procesów rewitalizacji wymaga wykorzystania obiektywnych i weryfikowalnych mierników oraz metod badawczych dostosowanych do lokalnych uwarunkowań. Zakres diagnozy obejmuje wszystkie sfery działalności gminy. Przeprowadzenie analizy wymaga od gmin określenia pól podstawowych – przestrzennych jednostek, do których odnoszone będą wszystkie zbierane informacje. Podstawą decyzji o wyborze konkretnych danych i ich prezentacji powinna być ocena potrzebnej szczegółowości diagnozy, dobranych metod klasyfikacji i potwierdzenia intensywności zjawisk w różnych materiałach źródłowych.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Ukończenie kursu umożliwi słuchaczom zrozumienie podstaw teoretycznych i praktyczne ich wykorzystanie w geowizualizacji wyników prowadzonych badań. Student potrafi wykorzystać wiedzę z różnych dziedzin nauki do identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów badawczych oraz prezentacji uzyskanych wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

- uczestnictwo we wszystkich sesjach, w tym aktywne uczestniczenie w dyskusji,

- dopuszczalna 1 usprawiedliwiona nieobecność

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego)

uczestnictwo w sesjach, aktywność w trakcie zajęć

Metody weryfikacji efektów uczenia się

lista obecności, aktywność w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wilk
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Anna Jarocińska, Izabela Karsznia, Jolanta Korycka-Skorupa, Małgorzata Krówczyńska, Adrian Ochtyra, Tomasz Panecki, Ewa Wilk, Bogdan Zagajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Liczba godzin zajęć: 15

Stosowane metody dydaktyczne:

wykłady, dotyczące omawianych zagadnień w trakcie sesji, zaangażowanie słuchaczy w omawianą tematykę

Pełny opis:

Opis treści merytorycznych

Teledetekcja w monitoringu zanieczyszczeń metalami ciężkimi

W trakcie wykładu przedstawione zostaną obszary przemysłowe Węgier oraz Hiszpanii na których wystąpiło znaczące zanieczyszczenie środowiska. Zastosowanie teledetekcji naziemnej i lotniczej pozwoliło zidentyfikować zanieczyszczenie roślin porastających zdegradowany teren. Szczegółowo omówione zostaną teledetekcyjne i biometryczne metody weryfikacji uzyskanych wyników oraz możliwości implementacji metod na innych terenach.

Wizualizacja informacji – zasady, czytelność, efektywność

Podczas wykładu przedstawione najważniejsze zostaną zasady projektowania graficznego map, wykresów i diagramów służących wizualizacji informacji. Każda prezentacja graficzna powinna być efektywna, gdyż jej celem jest uzupełnienie słowa pisanego, uczytelnienie, wyeksponowanie najważniejszych informacji. Tak znacząca rola grafiki powoduje, że prezentacje graficzne wymagają odpowiedniego przygotowania.

Optymalizacja poziomu generalizacji dla efektywnego rozpoznawania wzorów przestrzennych na mapach tematycznych

Rozpoznanie i zachowanie charakterystycznych elementów wizualizacji jest jedną z podstawowych zasad redakcji map, szczególnie istotną w generalizacji kartograficznej. Generalizacja kartograficzna zakłada dostosowanie mapy i innych elementów graficznych do celu mapy, poziomu szczegółowości oraz wymagań odbiorców. W kartografii tematycznej, zwłaszcza w kartogramie, generalizacja kartograficzna ma miejsce, gdy zmniejsza się liczba klas lub wielkość pola odniesienia. Podczas gdy aspekty związane z optymalnymi metodami klasyfikacji danych oraz liczbą klas zostały szeroko zbadane, wielkość pola odniesienia, a także jej wpływ na przekazywanie i rozpoznawanie wzorców przestrzennych, nie były dotychczas przedmiotem badań empirycznych.

Podczas wykładu zostaną przedstawione wstępne wyniki badań empirycznych. Celem tego badania było sprawdzenie, czy kartogramy z określonymi wielkościami jednostek skutkują optymalnym postrzeganiem charakterystycznych wzorców w danych oraz czy użytkownicy preferują kartogramy o określonej wielkości pól odniesienia.

Użycie koloru do wizualizacji danych ilościowych

W celu wizualizacji danych niezwykle wartościową zmienną graficzną jest kolor. Odpowiednie użycie skal barwnych pozwala na klarowną prezentację danych zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Pomimo sformułowanych zaleceń dotyczących stosowania koloru, do prezentacji danych ilościowych często spotyka się niezgodną z zaleceniami spektralną skalę barwną, która zbudowana jest z nasyconych tonów spektrum elektromagnetycznego. W trakcie wykładu przedstawione zostaną wyniki badań empirycznych dotyczących konsekwencji użycia spektralnej skali barwnej do prezentacji danych ilościowych o tematyce społecznej. Wyniki te zostaną zestawione z efektami użycia rekomendowanej skali zbieżnej. Wskazane zostaną zalecenia oraz wskazówki kiedy i dlaczego należy unikać skali spektralnej oraz z jakich narzędzi online warto skorzystać do zaprojektowania poprawnej skali barwnej.

Zastosowanie teledetekcji do identyfikacji roślinności nieleśnej

W monitoringu roślinności niezbędna jest poprawna jej identyfikacja. W ramach wykładu przestawione będą metody klasyfikacji siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin na obszarze Polski. Zaprezentowane będą możliwe do użycia dane lotnicze i satelitarne, wstępne przetworzenia danych, algorytmy klasyfikacji oraz sposoby weryfikacji wyników. Na końcu omówione będą wady i zalety zdalnej identyfikacji roślinności.

Serie czasowe danych satelitarnych w monitoringu środowiska

Zobrazowania satelitarne Ziemi pozyskiwane są od lat 60. XX wieku, co pozwala na prowadzenie badań dotyczących aktualnych wydarzeń, ale również umożliwiają na spojrzenie w przeszłość i analizę zmian jakie zaszły w wybranym okresie. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania misji satelitarnych wraz z podaniem charakterystyk kilku wybranych. Omówione zostaną zastosowania wykorzystania serii czasowych zobrazowań na przykładach związanych z badaniami roślinności i atmosfery.

Kartograficzna wizualizacja historycznych danych przestrzennych

Zajęcia będą poświęcone kartograficznym metodom wizualizacji danych historycznych. Narzędzia cyfrowe, które są coraz częściej wykorzystywane w geografii historycznej i spatial history umożliwiają efektywne gromadzenie, przetwarzanie i wizualizację zjawisk historycznych. W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane narzędzia i metody stosowane w cyfrowej kartografii historycznej oraz możliwości i ograniczenia, które za nimi stoją.

Diagnoza stanu w ramach rewitalizacji obszarów zurbanizowanych

Diagnoza stanu gminy w ramach podjęcia procesów rewitalizacji wymaga wykorzystania obiektywnych i weryfikowalnych mierników oraz metod badawczych dostosowanych do lokalnych uwarunkowań. Zakres diagnozy obejmuje wszystkie sfery działalności gminy. Przeprowadzenie analizy wymaga od gmin określenia pól podstawowych – przestrzennych jednostek, do których odnoszone będą wszystkie zbierane informacje. Podstawą decyzji o wyborze konkretnych danych i ich prezentacji powinna być ocena potrzebnej szczegółowości diagnozy, dobranych metod klasyfikacji i potwierdzenia intensywności zjawisk w różnych materiałach źródłowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)