Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metoda porównawcza w naukach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-WM-MPNS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metoda porównawcza w naukach społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia metodologiczne i metodyczne - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinne konwersatorium

Krótkie wykłady (prowadzone w formie komunikatywnej, polegającej na zaangażowaniu słuchaczy w omawianą tematykę), praca w grupach, praca indywidualna podczas i poza zajęciami, minidebaty.

Celem niniejszego kursu jest omówienie kluczowych dylematów i wyborów, przed którymi staje badacz przygotowując projekt badania porównawczego. W szczególności, chodzi o trzy cele szczegółowe: 1) ocenę zalet i wad metody porównawczej, 2) zwiększenie świadomości uczestników zajęć odnośnie złożoności projektowania badań porównawczych, 3) ćwiczenie praktycznych umiejętności celem ewentualnego zastosowania metody porównawczej w pracy doktorskiej.

Pełny opis:

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Szkoły i nurty w badaniach porównawczych

2. Dlaczego porównywać? Wady i zalety metody porównawczej

3. Co można porównywać? Obiekty i poziomy porównania oraz ich właściwości, problem ekwiwalentności

4. Rola teorii w badaniach komparatystycznych

5. Problem wyboru przypadków (porównawcze studium przypadku, badania oparte o małą liczbę N, QCA, badania statystyczne, system porównywania przypadków najbardziej zbliżonych i najbardziej oddalonych, etc.)

6. Jak porównywać? Konceptualizacja i operacjonalizacja w porównawczych badaniach społecznych

7. Jak porównywać? Pomiar

8. Jakość badań porównawczych. Jakich błędów się wystrzegać?

Literatura:

1. Bartolini, Stefano. „On Time and Comparative Research”. Journal of Theoretical Politics 5, nr 2 (1993): 131–67.

2. Della Porta, Donatella, i Michael Keating. Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective. Cambridge University Press, 2008.

3. Lijphart, Arend. „Comparative Politics and the Comparative Method”. The American Political Science Review 65, nr 3 (1971): 682–93.

4. Lijphart, Arend. „The comparable-cases strategy in comparative research”. Comparative political studies 8, nr 2 (1975): 158.

5. Przeworski, Adam, i Henry Teune. The Logic of Comparative Social Inquiry. New York: Wiley, 1970.

6. Boswell, John, Jack Corbett, i R. A. W. Rhodes. The Art and Craft of Comparison. Strategies for Social Inquiry. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

7. Ragin, Charles C. The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Univ of California Press, 2014.

8. Lange, Matthew. Comparative-Historical Methods. SAGE, 2012.

9. Guy Peters, B. Strategies for Comparative Research in Political Science: Theory and Methods. Palgrave Macmillan, 2013.

10. Seawright, Jason. 2016. Multi-Method Social Science: Combining Qualitative and Quantitative Tools. Strategies for Social Inquiry. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Prowadzący przekaże słuchaczom pełny spis literatury wraz z artykułami naukowymi.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu słuchacz:

WIEDZA

– opisuje genezę, założenia i zastosowanie metody porównawczej

- rozpoznaje główne współczesne szkoły metodologiczne w ramach badań porównawczych

UMIEJĘTNOŚCI

- wyjaśnia główne dylematy, spory i wyzwania odnoszące się do zastosowania metody porównawczej

- ocenia użyteczność wybranych strategii badań porównawczych i ich potencjalnie zastosowanie w badaniach prowadzonych przez siebie oraz innych badaczy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności w praktyce naukowej i publicznej

Metody i kryteria oceniania:

Na koniec zajęć słuchacze przygotowują pracę zaliczeniową stanowiącą projekt badania wykorzystującego metodę porównawczą, a następnie „bronią” go ustnie przed prowadzącym. Zaliczenie poprawkowe ma taką samą formę.

Ocena projektów badawczych oparta będzie na sprawdzeniu czy jego założenia spełniają modelowo ujęte kryteria jakości badań porównawczych. Szczegóły będą podane podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gagatek
Prowadzący grup: Wojciech Gagatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)