Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Contemporary management theories

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-ZiJ-CMT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Contemporary management theories
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

15 godzinny wykład

Pełny opis:

Kurs omawia zaawansowane zagadnienia, związane z teorią organizacji i zarządzania, prezentując ich podstawy metodologiczne oraz najważniejsze perspektywy teoretyczne. Zarządzanie zostanie przedstawione jako powiązane z innymi obszarami nauk społecznych. Kurs wprowadzi zróżnicowane podejścia i szkoły teoretyczne. Wybrane perspektywy analityczne zostaną poddane dyskusji i krytycznej ocenie tak, by doktoranci mogli samodzielnie analizować teorie, modele i techniki zarządzania. Kurs opiera się na wcześniejszej wiedzy uczestników z różnorodnych obszarów nauk społecznych i jest przeznaczony również dla doktorantów którzy nie ukończyli studiów w dziedzinie zarządzania, a chcieliby zapoznać się z najważniejszymi teoretycznymi perspektywami dyscypliny. Kurs obejmuje zagadnienia zwykle wymagane na końcowych egzaminach doktorskich w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Szczegółowa tematyka:

(1) Przegląd teorii zarządzania i ich historycznego rozwoju: Teoria zarządzania teoria organizacji i badania organizowania | Prakseologiczne podstawy zarządzania | Naukowe zarządzanie | Badania organizacji biurokratycznych | Polityczne perspektywy w badaniach organizacji | Socjologiczne podstawy zarządzania | Funkcjonalizm | Podejście sytuacyjne | Badania operacyjne | Identyfikacja najlepszych praktyk | Neoinstytucjonalizm

(2) Przegląd teorii zarządzania i ich historycznego rozwoju (ciąg dalszy): Psychologiczne podstawy zarządzania | Nurt human relations | Zachowania organizacyjne | Badania postaw pracowniczych | Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka biznesu | "Teorie" anty-organizacji | Alter- i anty-globalizm, zrównoważony rozwój i krytyka korporacji ponadnarodowych | Teoria systemów | Organizacje jako systemy otwarte | Dynamika systemów | Analiza procesów organizowania a nie organizacji | Podejście interpretatywne do organizacji

(3) Zarządzanie jako podejmowanie decyzji, planowanie i wdrażanie: Podejmowanie decyzji | Prognozowanie, foresight i ograniczenia poznania i planowania przyszłości | Psychologiczne i socjologiczne mechanizmy ograniczające racjonalne podejmowanie decyzji | Procesy planowania | Cele, systemy planistyczne, wskaźniki wyników, systemy informacji zarządczej | Alternatywne podejścia do planowania i kontroli | Planowanie i strategie | Różnorodność podejść do strategii | Strategia i struktura – wykorzystanie historiografii w naukach o zarządzaniu, badania oparte na studiach przypadków

(4) Teorie, perspektywy, podejścia, modele i narzędzia zarządzania: Strategie bazowe Michaela Portera i model 5 sił | Łańcuch wartości i model migracji wartości | Zarządzanie łańcuchem dostaw | Teoria kosztów transakcyjnych | Teoria agencji | Teoria zasobowa | Znaczenie luzu organizacyjnego | Ko-opetycja | Marketing | Ekologia organizacji | Analiza sieci społecznych | Historiografia w zarządzaniu | Teoria strukturacji Anthony’ego Giddensa | Antropologia kulturowa – etnografia - etnometodologia | Nadawanie sensu Karla Weicka | Neoinstytucjonalizm i izomorfizm organizacyjny

(5) Teoretyczne i metodologiczne uwarunkowania współczesnych teorii zarządzania: Zarządzanie jako praktyka albo teoria naukowa | Porównanie różnorodnych perspektyw teoretycznych i podejść poznawczych/metodologicznych | Paradygmaty w teorii organizacji | Postmodernistyczne perspektywy zarządzania | Metafory organizacji | Potencjał wykorzystania teorii średniego zasięgu Mertona i podejścia teorii ugruntowanej Glasera i Straussa | Meta-analiza zarządzania i teoria mód w zarządzaniu

Literatura:

Hatch, M.J. (2018/1997) Organization theory: Modern, symbolic, and postmodern perspectives. Oxford: Oxford University Press – lub polska wersja: Hatch, M.J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Mintzberg, H., Ahlstrand, B., Lampel, J. (2002) Strategy safari. A guided tour through the wilds of strategic management. New York: The Free Press

Morgan, G. (2006/1986) Images of Organization. Thousand Oaks: SAGE Publications – lub polska wersja: Morgan, G. (2005) Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Klincewicz, K. (red.) (2016) Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, www.timo.wz.uw.edu.pl/zoo

Dalsze, obowiązkowe lub opcjonalne lektury (artykuły z czasopism recenzowanych) będą udostępnione w formacie elektronicznym.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student potrafi:

Scharakteryzować teorie zarządzania, organizacji i organizowania,

Wyjaśnić różnice pomiędzy teorią a modelem w zarzadzaniu,

Omówić przykładowe metafory organizacji i podejścia do tworzenia strategii organizacji,

Wykorzystując przykładowe narzędzie analityczne w zarządzaniu, przedstawić jego praktyczną przydatność oraz ograniczenia metodologiczne,

Wykorzystać wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach procesów podejmowania decyzji w zarządzaniu do propozycji doskonalenia wybranej organizacji,

Przeprowadzić analizy organizacji i jej relacji z otoczeniem poprzez zastosowanie zróżnicowanych perspektyw teoretycznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)