Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekstremalne zjawiska geomorfologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-EZG-SF
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekstremalne zjawiska geomorfologiczne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zdefiniowanie i sklasyfikowanie procesów ekstremalnych wpływających na zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu. Analiza czynników m.in. meteorologicznych i hydrologicznych powodujących inicjowanie i wpływających na przebieg ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych. Skutki zdarzeń ekstremalnych w rozwoju i przekształceniach form erozyjnych i akumulacyjnych w różnych typach rzeźby.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie procesów o charakterze ekstremalnym, które przez swoje duże natężenie albo czas trwania prowadzą do usuwania, przemieszczania oraz depozycji dużych ilości substancji (głównie mineralnych). Ważnym zagadnieniem będzie analiza czynników m.in. meteorologicznych i hydrologicznych powodujących inicjowanie i wpływających na przebieg ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych.

Wśród omawianych znajdą się procesy endogeniczne (m.in. wulkaniczne, trzęsienia ziemi) i egzogeniczne (m. in. procesy osuwiskowe, korytowe, eoliczne, litoralne). Przedstawione zostaną metody oceny zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie wystąpienia zdarzeń ekstremalnych oraz sposoby zapobiegania skutkom tych zdarzeń.

Literatura:

Jania J.A., Zwoliński Z., 2011, Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne w Polsce, Landform Analysis, vol. 15, 51–64

Migoń P., 2009, Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN

Pearce F., 2007, Ziemia kiedyś i dziś, niezwykły obraz zmieniającego się świata, Elipsa

Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.), 2008, Współczesne przemiany rzeźby Polski, Stow. Geomorf. Pol., IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków

Zwoliński Z, 2011, Globalne zmiany klimatu i ich implikacje dla rzeźby Polski, Landform Analysis, vol. 15, 5–15

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W03, K_W06, K_U07, K_K04,

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

- zna cechy środowiska przyrodniczego predysponujące do powstania ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych

- zna metody zapobiegania skutkom zdarzeń ekstremalnych

- zna najważniejsze ekstremalne zjawiska i zdarzenia geomorfologiczne

- wie, jakie są skutki procesów ekstremalnych w różnych typach rzeźby terenu w Polsce i na świecie

UMIEJĘTNOŚCI:

- umie przedstawić czynniki powodujące powstanie ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych

- umie określić ich przebieg czasowy i rozkład przestrzenny

- umie ocenić stopień zagrożenia związany z możliwym wystąpieniem zdarzeń ekstremalnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Rozumie zagrożenia wynikające z warunków pracy. Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań.

- Rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny.

- Ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych za jakość badań.

Nakład pracy studenta:

Udział w konwersatorium – 30 godzin

Studia literatury przedmiotu – 15 godzin

Przygotowanie prezentacji – 15 godzin

Łącznie – 60 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie prezentacji (ok. 20 mim.) wybranego zagadnienia zgodnego z tytułem przedmiotu oraz dwóch (5 min.) koreferatów do prezentacji przygotowanych przez innych referentów. Obecność obowiązkowa.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Rojan
Prowadzący grup: Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)