Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GRO
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia rozwoju
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium dotyczy przedmiotu, zakresu tematycznego i najważniejszych problemów badawczych w geografii rozwoju. Stanowi przegląd najważniejszych zagadnień poruszanych dziś w geografii rozwoju – polaryzacji społecznej, niedorozwoju, ubóstwa, cech demograficznych, gospodarczych i społecznych różnicujących kraje i regiony, wpływu procesów globalizacji na rozwój.

Pełny opis:

Geografia rozwoju jest subdyscypliną geografii, której popularność z każdym rokiem jest coraz większa. Zainteresowanie geografią rozwoju w kręgach anglosaskich wynikają z przeszłości kolonialnej i zaangażowania dawnych metropolii kolonialnych w krajach globalnego Południa. Stąd przeszłość kolonialna i skutki kolonializmu dla rozwoju stanowią ważny temat geografii rozwoju. Zaangażowanie krajów Zachodu na globalnym Południu przynosiło zarówno pozytywne jak i negatywne efekty dla rozwoju. Globalizacja i zmiany relacji między krajami globalnego Południa a światem rozwiniętym sprawiło, że podziały i układy w tym świecie nie są już tak jasne. Geografia rozwoju bada te relacje oraz wyjaśnia przyczyny ogromnego zróżnicowania krajów rozwijających się pod względem społecznym, kulturowym, gospodarczym, politycznym i uwarunkowań środowiska naturalnego. Odnosi się także do krytycznej analizy pomocy na rzecz rozwoju w różnych okresach, od końca drugiej wojny światowej do chwili obecnej.

Cześć zajęć odbywa się w formie warsztatów i pracy własnej studenta.

Student powinien przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się.

wykłada 20h

zajęcia konwersatoryjne 10h

Zaliczenie części konwersatorium 10h

Egzamin 2h

Razem 42h

Literatura:

- Czerny M. 2012 (red.). Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju. WUW, Warszawa.

- Czerny M. 2005. Globalizacja a rozwój. PWN, Warszawa.

- Potter R. B., Binns T., Elliott J.A., Smith D. 2008. Geographies of Development. An introduction to development studies. Pearson/Prentice Hall.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01, K_W05, K_U01, K_U07, K_K05

Zajęcia pozwolą na zdobycie wiedzy o globalnych problemach rozwoju oraz mechanizmach różnicujących kraje globalnego Południa pod względem poziomu rozwoju. Zajęcia dają możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie oceny skuteczności polityk rozwojowych oraz zmieniających się priorytetów pomocy rozwojowej w przekroju ponad 50 lat. Tematyka zajęć pozwoli też na rozszerzenie wiedzy o lokalnych uwarunkowaniach rozwoju oraz roli różnorodności (kulturowej, politycznej, społecznej) w kształtowaniu relacji globalny – lokalny.

Po ukończeniu przedmiotu student zna:

WIEDZA:

1. historię badań nad rozwojem

2. Pojęcie geografii rozwoju i jej zawiązku z innym dyscyplinami nad rozwojem

3. podstawowe problemy społeczne, gospodarcze i polityczne kształtujące procesy rozwoju na globalnym Południu

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie scharakteryzować bariery rozwoju na globalnym Południu.

2. Potrafi wyjaśnić relacje między poszczególnymi procesami gospodarczymi i społecznymi omówionymi na wykładach a niedorozwojem i zagrożeniami społecznymi.

3. umie posługiwać się wskaźnikami rozwoju społecznego i ekonomicznego.

4. Umie wyjaśnić przyczyny różnic w poziomie rozwoju między krajami globalnego Południa.

5. Umie określić przejawy niedorozwoju krajów i regionów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Mirosława Czerny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Mirosława Czerny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)