Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestrzeń turystyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-PTU-SE
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestrzeń turystyczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami rozwoju przestrzeni turystycznej, jej strukturą oraz przekształceniami.

Przedmiot jest prowadzony w formie konwersatorium - tzn. wykłady prowadzących zajęcia są uzupełniane prezentacjami studentów na zadany temat oraz dyskusją poprzedzonymi koniecznością zapoznania się studentów z rekomendowanymi pozycjami literatury.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawiane są następujące zagadnienia:

- koncepcja przestrzeni turystycznej (definicje i sposoby pojmowania przestrzeni turystycznej);

- cechy i struktura przestrzeni turystycznej;

- elementy przestrzeni turystycznej (zasoby przyrodnicze i kulturowe, zagospodarowanie turystyczne, ruch turystyczny, organizatorzy turystyki) oraz ich wpływ na charakter przestrzeni turystycznej (studia przypadków);

- przekształcenia przestrzeni turystycznej, cykle jej rozwoju (m.in. według R.W. Butlera 1980, M. Oppermanna 1992);

- nowe przestrzenie turystyczne – identyfikacja, charakterystyka i znaczenie w rozwoju gospodarczym i przestrzennym (studia przypadków);

- znaczenie geografii w badaniach przestrzeni turystycznej.

Literatura:

Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.) (2011), Przestrzeń turystyczna - czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Kowalczyk A. (2001), Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kurek W. (red.) (2007), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Liszewski S. (1995), Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, 87 -103.

Włodarczyk B. (2009), Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W05, K_W08, K_U07,

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Zna podstawowe koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie przestrzeni turystycznej

2. Zna i rozumie złożone procesy przyrodnicze, społeczne i kulturowe wpływające na kształtowanie się przestrzeni turystycznych

3. Zna współczesne problemy przyrodnicze związane z przestrzenią turystyczną

4. Identyfikuje konflikty funkcjonalno-przestrzenne w przestrzeni turystycznej

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi zachodzącymi w przestrzeni turystycznej

2. Umie wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła poświęcone procesom kształtowania i zmian przestrzeni turystycznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Jest gotów do oceny różnorodności kulturowej i przyrodniczej obszarów turystycznych oraz akceptuje zasady zachowania wynikające z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur

2. Jest gotów do odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, szczególnie w kontekście gospodarki turystycznej

3. Jest gotów do postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność geografa społeczno-ekonomicznego za rozwój obszarów turystycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega stopień przyswojenia wiedzy przekazanej podczas zajęć oraz aktywność studentów.

Zaliczenie odbędzie się w formie pisemnego testu (na ocenę) na ostatnich lub przedostatnich zajęciach. Jeśli test zostanie zaliczony, a student wykazał się dodatkowo aktywnością na zajęciach (prezentacja i/lub częstość i poprawność merytoryczna wypowiedzi), to ocena końcowa może być podwyższona (o 0,5-1 stopnia.

W przypadku oceny negatywnej z testu, student może przystąpić do zaliczenia w sesji poprawkowej. Do zaliczenia poprawkowego mogą przystąpić wyłącznie osoby, które nie zaliczyły przedmiotu w pierwszym terminie lub nie mogły wówczas przystąpić do zaliczenia z przyczyn losowych. Jednakże wówczas konieczne jest przedłożenie usprawiedliwienia (np. zwolnienie lekarskie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duda-Gromada
Prowadzący grup: Katarzyna Duda-Gromada, Małgorzata Durydiwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)