Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teledetekcyjny monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-TMŚ-SG
Kod Erasmus / ISCED: 07.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teledetekcyjny monitoring środowiska
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawy teledetekcji środowiska.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ze względu na szybkie zmiany w środowisku przyrodniczym istotna jest możliwość ich badania. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami satelitarnymi i lotniczymi w analizie środowiska.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z ideą badań teledetekcyjnych i ich wykorzystaniem w monitoringu środowiska przyrodniczego. W czasie wykładów zostaną zaprezentowane najnowocześniejsze techniki teledetekcyjne, które są wykorzystywane w różnych dyscyplinach badań środowiska. Na zajęcia zapraszani będą pracownicy naukowi innych jednostek naukowo-badawczych w celu prezentacji różnych zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska przyrodniczego.

Literatura:

1. Ban Y., 2016, Multitemporal remote sensing: Current status, trends and challenges, [w:] Ban Y. (red.) Multitemporal remote sensing: Methods and applications, Springer International Publishing, Cham, 1-18.

2. Ban Y., Yousif O., 2016, Change Detection Techniques: A Review, [w:] Ban Y. (red.) Multitemporal remote sensing: Methods and applications, Springer International Publishing, Cham, 19-43.

3. Kuenzer C., Dech S., Wagner W., 2015, Remote sensing time series revealing land surface dynamics: Status quo and the pathway ahead, [w:] Kuenzer C., Dech S., Wagner W. (red.) Remote Sensing Time Series, Revealing Land Surface Dynamics, Remote Sensing and Digital Image Processing, 22, Springer International Publishing, 1-24.

4. Zhu, Z., 2017, Change detection using Landsat time series: A review of frequencies, preprocessing, algorithms, and applications. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 130, 370-384.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W04, K_W07, K_W09, K_U03, K_U06, K_K03

• Student potrafi określić, w jakich okolicznościach można zastosować techniki teledetekcyjne w monitorowaniu środowiska.

• Student zna zastosowania danych satelitarnych w monitoringu środowiska.

• Student zna możliwości interpretacji środowiska przyrodniczego na obrazach lotniczych i satelitarnych.

• Student potrafi określić, jakie metody są używane w badaniu roślinności metodami teledetekcyjnymi.

• Student zna metody teledetekcyjne wykorzystywane w rolnictwie, hydrologii, geomorfologii.

• Student potrafi określić, jakie metody klasyfikacji są stosowane w terenów zabudowanych.

• Student potrafi wyjaśnić zasadę działania systemów bezzałogowych i zna ich zastosowania.

• Student zna metody klasyfikacji obrazów i analizy zmian używane w badaniu środowiska.

• Student potrafi wymienić i opisać geoinformatyczne projekty realizowane w Polsce.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest ustne zaliczenie podczas końcowych zajęć.

Brak zaliczenia wykładu pozwala na powtórne przystąpienie w czasie sesji poprawkowej; brak pozytywnego wyniku z egzaminu poprawkowego skutkuje koniecznością powtórzenia zajęć w kolejnym cyklu dydaktycznym.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 3 usprawiedliwione nieobecności.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Zagajewski
Prowadzący grup: Marlena Kycko, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Adrian Ochtyra, Bogdan Zagajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Zagajewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)