Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia odkryć geograficznych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1FHO2-OG
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia odkryć geograficznych II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie prezentowane są zagadnienia związane z postępującym poszerzaniem horyzontu geograficznego: od epoki wielkich odkryć geograficznych do początków XXI wieku. Omawiane są odkrycia oraz nowo prowadzone badania na kontynentach północnoamerykańskim, australijskim i na Antarktydzie.

Pełny opis:

Wykład ma na celu pokazanie etapów, kierunków i sposobów poznawania świata. Ukazane są zmiany (poszerzanie) horyzontu geograficznego różnych narodów od epoki wielkich odkryć geograficznych do początków XXI wieku. Omawiane są czynniki stymulujące poznawanie kontynentu północnoamerykańskiego, australijskiego oraz obszarów polarnych, prezentowane są konkretne wyprawy oraz sylwetki odkrywców ( w układzie chronologicznym). Charakterystyka każdego etapu poznania świata rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem - przypomnieniem podstawowych informacji o stopniu poznania świata (w danym momencie), układzie sił politycznych, rozwoju cywilizacyjnym (możliwościach technicznych) oraz stopniu uniezależnienia się od sił przyrody.

Przy prezentowaniu wypraw cytowane są fragmenty zachowanych opisów podróży, mapy i szkice, ale także omawiane są reakcje współczesnych na informacje o nowo odkrytej ziemi, czy odkryciu innej cywilizacji.

W trakcie wykładów przedstawiane są także przeszkody jakie musiał pokonać podróżnik - odkrywca wyruszający w nieznane - poza granice poznanego świata.

Literatura:

1. D.J. Boorstin, Odkrywcy dzieje ludzkich odkryć i wynalazków;2001

2. K.Farrington, Największe podboje i wyprawy świata;

3. L.Bergreen, Poza krawędź świata;2005

4. P.Małyszko, Wielkie podróże;2007

5.T. Słabczyński, Encyklopedia odkryć i odkrywców;2004

6. B. Kay, Na koniec świata – historia odkryć geograficznych;2003

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna najważniejsze etapy poszerzania horyzontu geograficznego

2. zna sylwetki głównych odkrywców - podróżników

3. zna zachowane materiały kartograficzne dokumentujące poznanie świata

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie wyjaśnić przyczyny i skutki głównych wypraw

POSTAWY

1. ocenia cechy charakteru podróżników

2. ocenia znaczenie wiarygodności, bezstronności i rzetelności w opisach nowoodkrytych terenów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Podstawą zaliczenia jest praca plastyczna – ulotka reklamująca wybraną wyprawę lub plakat, poster przybliżający daną postać odkrywcy - podróżnika.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)