Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika turystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-EKT-GSET-OW
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomika turystyki
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 2
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zaznajomienie studentów z ekonomicznymi aspektami turystyki, podstawowymi zasadami funkcjonowania gospodarki turystycznej w różnych skalach oraz znaczeniem gospodarczym turystyki.

Zajęcia w formie konwersatorium, na których łączone będą elementy wykładu i ćwiczeń.

Pełny opis:

Na zajęciach omówione będą następujące zagadnienia:

- znaczenie turystyki w gospodarce

- turystyka jako czynniki aktywizacji gospodarczej regionów

- popyt i podaż turystyczna

- funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych

- polityka turystyczna

- mnożnik turystyczny

Nakład pracy studenta:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, praca własna studenta – przygotowywanie prac

Literatura:

Wodejko S., 1997, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH w Warszawie, Warszawa.

Gołembski G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Panasiuk A. (red.), 2007, Ekonomika turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Student zna i rozumie:

- Złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach miejskich oraz regionach turystycznych (S1_W03)

- Znaczenie zasobów przyrodniczych dla gospodarki oraz rozumie wzajemne związki przyroda‐społeczeństwo (S1_W04)

- Koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów wpływających na zróżnicowanie przestrzeni miejskiej oraz turystycznej (S1_W05)

- Najważniejsze współczesne problemy przyrodnicze związane z przestrzenią miejską lub turystyczną (S1_W11)

2. UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

- Wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu geografii społeczno‐ ekonomicznej do opisu i rozwiązania problemu badawczego (S1_U01)

- Prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi na obszarach zurbanizowanych lub turystycznych (S1_U04)

- Przygotować pisemne prace z zakresu geografii społeczno‐ ekonomicznej na podstawie literatury i/lub własnych badań (S1_U11)

- Samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową w branżach związanych z miastem lub turystyką (S1_U13)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie na podstawie wykonania określonych zadań podczas zajęć. Dopuszczalne kolokwium z prezentowanych treści.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duda-Gromada
Prowadzący grup: Katarzyna Duda-Gromada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)