Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pilotaż i przewodnictwo turystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PPT-GSET-OW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 2
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Studenci podczas zajęć zapoznają się ze specyfiką pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego.

Kurs rozpoczyna się wykładem wprowadzającym w wymiarze stacjonarnym (5h). Następnie zajęcia odbywają się w wymiarze niestacjonarnym - terenowym (40h).

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego poprzez aktywne uczestnictwo oraz wchodzenie w role i wykonywanie poszczególnych zadań podczas zajęć terenowych, które odbywać się będą w różne dni tygodnia i/lub w weekend.

Tematyka obejmuje szerokie spektrum zagadnień - między innymi:

- wprowadzające w specyfikę zawodu pilota wycieczek, w tym uwarunkowania prawne,

- przygotowanie do obsługi różnego typu imprez turystycznych, w tym autokarowych i samolotowych oraz różnych grup klientów - zarówno indywidualnych, jak i grupowych,

- współpracę z kontrahentami,

- techniki pracy w roli przewodnika,

- zachowanie w sytuacjach trudnych i awaryjnych.

Zajęcia praktyczne poprzedzone będą blokiem wprowadzającym w formie wykładów (5h). Następnie za pomocą różnych form współpracy - m.in zajęć kameralnych, warsztatowych zostanie wypracowana szczegółowa trasa wyjazdu wycieczki autokarowej po Mazowszu oraz przydzielone będą zadania. Ponadto planowany jest 2-dniowy wyjazd do jednego z miast wojewódzkich. Podczas zajęć studenci będą mieli szansę zapoznać się ze specyfiką pracy przewodnika miejskiego w terenie, obiektach oraz technikami pracy, również poprzez aktywne uczestnictwo.

Nakład pracy studenta:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach terenowych, praca własna studenta – wykonanie wszystkich powierzonych zadań

Literatura:

Gołembski G. (red.), 2006, Vademecum pilota grup turystycznych, AE Poznań (i wydania późniejsze)

Kruczek Z. (red.), 2007, Pilotaż wycieczek zagranicznych, Proksenia, Kraków (i wydania późniejsze)

Kurek W., (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia, Kraków.

Szafranowicz-Małozięć, 2015, Podręcznik pilota wycieczek. Warsztat praktyczny, Kadry Turystyki, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Student zna i rozumie:

- Złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach miejskich oraz regionach turystycznych (S1_W03)

- Znaczenie zasobów przyrodniczych dla gospodarki oraz rozumie wzajemne związki przyroda‐społeczeństwo (S1_W04)

- Koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów wpływających na zróżnicowanie przestrzeni miejskiej oraz turystycznej (S1_W05)

- Najważniejsze współczesne problemy przyrodnicze związane z przestrzenią miejską lub turystyczną (S1_W11)

2. UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

- Wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu geografii społeczno‐ ekonomicznej do opisu i rozwiązania problemu badawczego (S1_U01)

- Prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi na obszarach zurbanizowanych lub turystycznych (S1_U04)

- Przygotować pisemne prace z zakresu geografii społeczno‐ ekonomicznej na podstawie literatury i/lub własnych badań (S1_U11)

- Samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową w branżach związanych z miastem lub turystyką (S1_U13)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach terenowych oraz wykonanie wszystkich powierzonych zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kociszewski
Prowadzący grup: Katarzyna Duda-Gromada, Piotr Kociszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kociszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)