Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy Informacji Geograficznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SIG-KT
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy Informacji Geograficznej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu omawiane są zagadnienia: a) istota i wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w teorii i praktyce, b) modele i struktura danych: formaty wektorowe, rastrowe, metadane, numeryczne modele terenu c) wprowadzenie do baz danych i jakość danych geograficznych, d) systemy odniesień przestrzennych. Uczestnik zajęć poznaje model GIS poprzez analizę poszczególnych komponentów i praktyczne ćwiczenia.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (GIS) obejmuje następujące zagadnienia: modele i struktury danych, definiowanie przestrzeni współrzędnych, operacje na danych przestrzennych (koncepcja algebry map, automatyzacja funkcji GIS, metody reprezentowania powierzchni), wprowadzenie do baz danych, strukturalny język zapytań, zagadnienia dotyczące wspomagania decyzji, koncepcja procesu planowania GIS, kierunki i perspektywy rozwoju GIS.

Ćwiczenia poświęcone są wykorzystaniu w praktyce nabytych w trakcie wykładów elementów wiedzy o systemach informacji geograficznej oraz poznaniu struktury programów do tworzenia tych systemów, a także praktycznemu wykorzystaniu wybranych pakietów programów GIS do przetwarzania danych przestrzennych oraz przeprowadzania analiz przestrzennych i wizualizacji ich wyników. Integralną częścią ćwiczeń jest także realizacja indywidualnego projektu obejmującego pozyskanie, przetworzenie i wizualizację danych przestrzennych.

Literatura:

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D. W., 2006, GIS. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urbański J., 2010, Gis w badaniach przyrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

ArcGIS Help (w języku angielskim)

Tomlinson R., 2007.Rozważania o GIS.Warszawa.ESRI Polska

Liu J.G., Mason P.J.2016. Image Processing and GIS for Remote Sensing. Techniques and applications. Wiley Blackwell

ESRI GeoNet i fora użytkowników

Dokumentacja ArcGIS

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W09, KW07, K_W15, K_W17 K_U02, K_U03,K_K08

Efekty specjalnościowe: S5_W04, S5_W09, S5_W13, S5_W15, S5_U02, S5_U03, S5_K06

Student:

1) zna zaawansowane zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej,

2) rozumie podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych

3) wybiera i stosuje optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych

4) rozumie na czym polega koncepcja procesu planowania systemu informacji geograficznej

5) potrafi wykorzystać narzędzia do automatyzacji procesów GIS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: ocena z egzaminu z zakresu wykładów, oraz ocena ze sprawdzianów praktycznych dotyczących umiejętności w zakresie obsługi programów GIS. 4 sprawdziany, w skali punktowej od 0 do 5 pkt. Próg zaliczenia wynosi 60% możliwej do uzyskania liczby punktów. W przypadku uzyskania oceny negatywnej - możliwy jest drugi termin zaliczenia. Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Ochtyra
Prowadzący grup: Małgorzata Krówczyńska, Marlena Kycko, Adrian Ochtyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zmarz
Prowadzący grup: Anna Zmarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)