Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia i psychologia turystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SPT-GSET-OW
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia i psychologia turystyki
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 2
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W cyklu 2020L przedmiot prowadzony w formie zdalnej, na platformie Google Meets.

Turystyka jest zjawiskiem wieloaspektowym. Celem niniejszego wykładu jest przedstawienie uwarunkowań i skutków turystyki w ujęciu socjologicznym i psychologicznym.

Pełny opis:

Turystyka jest zjawiskiem wieloaspektowym, a ponieważ jej podmiotem jest człowiek (ludzie), wiec wymaga także spojrzenia socjologicznego i psychologicznego. Zatem głównym celem wykładu jest przedstawienie uwarunkowań i skutków turystyki w ujęciu socjologicznym i psychologicznym.

Ramowy program wykładu:

1. Socjologia turystyki i psychologia turystyki - zarys problematyki badawczej

2. Podróż i turystyka. Podróż rzeczywista - podróż wyobrażona - podróż metaforyczna

3. Społeczne czynniki rozwoju turystyki. Turystyka w życiu jednostki i społeczeństw. Funkcje i dysfunkcje turystyki

4. Potrzeby i preferencje w zakresie turystyki. Motywy podróżowania.

5. Kim jest turysta? Zachowania turystyczne. Typologia turystów

6. Percepcja przestrzeni turystycznej. Postrzeganie w turystyce. Postrzeganie multisensoryczne

7. Doznania i emocje w turystyce

8. Turystyka jako spotkanie kultur. Kontakt kulturowy i dyfuzja kultury

9. Problem autentyczności w turystyce. Unifikacja w turystyce

10. Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa

11. Etyczne aspekty turystyki: etyka turystów wobec gospodarzy, etyka gospodarzy, etyka wobec własnego środowiska

12. Społeczno-kulturowe następstwa turystyki.

13. Metodologia badań w socjologii turystyki

Literatura:

Banaszkiewicz M., 2018, Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Bolesta-Kukułka K., 2003, Socjologia ogólna, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Jung B.H., 1989, Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Krzymowska-Kostrowicka A., 1999, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Podemski K., 2004, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Przecławski K., 1979, Socjologiczne problemy turystyki, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.

Przecławski K., 2001, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.

Stasiak A., 2007, Kultura a turystyka – wzajemne relacje, (w:) A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – razem czy osobno, Wydawnictwo WSTH, Łódź, s. 1-11.

Suprewicz J.,2005, Socjologia turystyki, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa.

Walmsley D.J., Lewis G.J., 1997, Geografia człowieka. Podejścia behawioralne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wieczorkiewicz A., 2012, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Univrsitas, Kraków.

Winiarski R., Zdebski J., 2008, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Ścieżka III: Geografia turystyki: Socjologia i psychologia turystyki

Efekty specjalnościowe: S1_W03, S1_W04, S1_W05, S1_W11, S1_W13, S1_U01, S1_U04, S1_U11, S1_U13

WIEDZA

Student zna i rozumie:

1. Złożone procesy społeczne i kulturowe w społecznościach regionów recepcji i emisji ruchu turystycznego (S1_W03)

2. Koncepcje geograficzne i socjologiczne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów wpływających na zróżnicowanie przestrzeni turystycznej (S1_W05)

3. Konflikty funkcjonalno-przestrzenne w przestrzeni miejskiej lub turystycznej (S1_W13)

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

1. Prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi na obszarach turystycznych (S1_U04)

2. Wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła, także w języku angielskim, dotyczące społecznych aspektów turystyki (S1_U07)

3. Przedstawić ustnie wyniki badań w zakresie społecznych aspektów turystyki z pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji (S1_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student jest gotów do:

1. Oceny różnorodności kulturowej miast lub obszarów turystycznych oraz akceptuje zasady zachowania wynikające z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur (S1_K02)

2. Postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność geografa społeczno-ekonomicznego za rozwój obszarów turystycznych (S1_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawę zaliczenia przedmiotu stanowi ocena uzyskana z prezentacji na zadany wcześniej temat. Każdy student przygotowuje trzy prezentacje.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych (z prezentacji).

Na podwyższenie oceny końcowej (o 0,5 stopnia) może mieć wpływ aktywność studenta na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)