Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teledetekcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-TDT-GKT
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teledetekcja
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać znajomość obsługi komputera oraz systemu operacyjnego Windows.

W celu pełnego zrozumienia omawianych zagadnień student musi być zaznajomiony z podstawami teledetekcji lotniczej i satelitarnej, pozyskiwania informacji teledetekcyjnej oraz powinien posiadać umiejętności w zakresie interpretacji wizualnej zdjęć.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z trzech części

1. Metod pozyskiwania informacji teledetekcyjnej. Przedstawiane są informacje na temat współczesnych oraz planowanych misji satelitarnych do obserwacji Ziemi.

2. Cyfrowego przetwarzania obrazów - zajęcia będą dotyczyły przetwarzania danych: wizualizacji danych rastrowych, korekcji, operacji algebraicznych, filtrowania, łączenia danych, podstaw klasyfikacji danych, analizy zmian.

3. Skaningu laserowego. Podczas kursu zostaną omówione zagadnienia związane z pozyskiwaniem oraz przetwarzaniem danych ze skaningu laserowego.

Pełny opis:

Metod pozyskiwania informacji teledetekcyjnej. Zakres tematów:

- Informacje dotyczące możliwości pozyskiwania teledetekcyjnych danych do obserwacji Ziemi.

- Charakterystyka urządzeń i satelitów służących do pozyskiwania danych teledetekcyjnych oraz rejestrowanych przez nie materiałów przedstawiona w podziale na zastosowania do obserwacji powierzchni ziemi.

- Metody obrazowania w zakresie widzialnym, podczerwieni i podczerwieni termalnej; satelity wysokorozdzielcze; techniki wielospektralne i hiperspektralne; podstawy obrazowania w zakresie mikrofalowym.

- Planowane misje satelitarne, kierunki rozwoju teledetekcji satelitarnej oraz metod pozyskiwania informacji teledetekcyjnej.

- Formaty danych satelitarnych.

- Pozyskiwanie satelitarnych obrazów rastrowych.

Zakres tematów dotyczący przetwarzania danych:

- wizualizacja danych,

- korekcje danych rastrowych,

- operacje algebraiczne na obrazach,

- filtracja obrazów,

- mozaikowanie obrazów,

- podstawy klasyfikacji,

- analiza roślinności,

- analiza zmian na obrazach.

Zakres tematów części skaningu laserowego: uczestnicy kursu zostaną zaznajomieni z historią rozwoju technologii skaningu laserowego oraz z technikami pozyskiwania danych LiDAR. Zaprezentowane zostaną źródła danych 3D oraz metody przetwarzania danych w celu ekstrakcji informacji. Zajęcia będą prowadzone w oprogramowaniu LAStools oraz ArcGIS.

- budowa skanerów laserowych,

- parametry nalotu,

- sposoby wizualizacji danych,

- ocena jakości danych,

- filtracja danych,

- klasyfikacja chmury punktów,

- tworzenie rastrowych produktów pochodnych,

- tworzenie wektorowych produktów pochodnych,

- formaty zapisu i wymiany danych,

- zastosowania danych LiDAR.

Stosowane metody dydaktyczne:

- wykład

- wspólne wykonywanie ćwiczeń w oprogramowaniu razem z prowadzącym

- ćwiczenia wykonywane przed komputerem indywidualnie w ramach zajęć i poza nimi

- wykonanie projektu w grupach - wspólne rozwiązywanie problemu

- prezentacja projektu i wspólna dyskusja nad problemem

- dyskusja

Literatura:

Haritage G. L. (Red.), Large A. R. G. (Red.), 2009, Laser scanning for the environmental sciences, Chichester, Wielka Brytania, Wiley-Blackwell.

Wężyk P. (Red), 2014, Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR, Warszawa.

Jensen J.R., 1996. Introductory digital image precessing – a remote sensing perspective. 2ed ed. Prentice Hall.

Lillesand M.T., Kiefer R.W., Chipman J.W., 2004. Remote sensing and image interpretation, 5th edition. Wiley.

Adamczyk J., Będkowski K., 2005. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wyd. SGGW, Warszawa.

ERDAS Field Guide, przewodnik geoinformatyczny, 1998. GEOSYSTEMS Polska, Warszawa.

Sanecki Józef (2006), Teledetekcja. Pozyskiwanie danych, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Strony internetowe:

http://eospso.gsfc.nasa.gov/index.php

http://www.jaxa.jp/index_e.html

http://www.esa.int/esaEO/index.html

http://www.cnes.fr/web/455-cnes-en.php

http://www.space.gc.ca/asc/eng/default.asp

https://directory.eoportal.org/web/eoportal

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_U02, K_U03, K_K05, K_K08

Efekty specjalnościowe: S5_W06, S5_W07, S5_W09, S5_W15, S5_U02, S5_U03, S5_K06

Student zna i rozumie:

- zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska przyrodniczego (metody pozyskiwania danych satelitarnych, korekcji danych, wstępnego przetwarzania oraz pozyskiwania informacji tematycznej)

- podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej (pojęcia dotyczące sensorów lotniczych i satelitarnych, pozyskiwania danych teledetekcyjnych, przetwarzania danych)

- podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych (algorytmy używane w teledetekcyjnym przetwarzaniu danych rastrowych oraz LiDAR)

- podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych (algorytmy używane w teledetekcyjnym przetwarzaniu danych rastrowych oraz LiDAR)

- zaawansowane metody przetwarzania, analizowania i archiwizowania

danych przestrzennych (korekcję danych rastrowych, filtrowanie, analizy ilościowe i jakościowe)

Student potrafi:

- wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych (potrafi wybrać odpowiednią metodę wstępnego przetwarzania, analizy tematycznej danych teledetekcyjnych i opracować wynik oraz przeprowadzić proces w oprogramowaniu dedykowanym do przetwarzania danych teledetekcyjnych)

- wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych (potrafi wybrać odpowiednią metodę wstępnego przetwarzania, analizy tematycznej danych teledetekcyjnych i opracować wynik oraz przeprowadzić proces w oprogramowaniu dedykowanym do przetwarzania danych teledetekcyjnych)

- wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych (potrafi opracować wizualizację wyników uzyskanych w oprogramowaniu dedykowanym do przetwarzania danych teledetekcyjnych)

Student jest gotów do:

- działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych (wspólnej dyskusji nad rozwiązaniem problemu)

- działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji geoinformatycznych projektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych (wspólnej dyskusji nad rozwiązaniem problemu, wspólnej realizacji projektów geoinformatycznych).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot składa się z trzech modułów.

Ćwiczenia.

Zaliczenie każdego modułu ćwiczeń jest podstawą do dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Ocena z ćwiczeń składa się ze średniej arytmetycznej ocen z 3 modułów: oceniana będzie dokładność wykonanych ćwiczeń i projektów, aktywność na zajęciach i terminowość oddawania prac.

Nieobecności na danym ćwiczeniu wymaga indywidualnego umówienia się z prowadzącym i wykonanie zaległego ćwiczenia zgodnie ze wskazówkami prowadzącego.

W przypadku braku zaliczenia ćwiczeń, student nie jest dopuszczony do egzaminu, co skutkuje brakiem zaliczenia całęgo przedmiotu. W takiej sytuacji niezbędne jest powtórzenie całego przedmiotu w kolejnym cyklu zajęć.

Wykład.

Część wykładowa kończy się egzaminem ustnym, gdzie egzaminator zadaje po jednym pytaniu z każdego modułu. Ocena końcowa z wykładu to średnia arytmetyczna z trzech pytań.

Końcowa ocena z przedmiotu jest składową: 2/5 z oceny uzyskanej z ćwiczeń oraz 3/5 z egzaminu.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych to 8 godzin.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jarocińska
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Adrian Ochtyra, Bogdan Zagajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie za pomocą narzędzi Google.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jarocińska
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Adrian Ochtyra, Anita Sabat-Tomala, Bogdan Zagajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie za pomocą narzędzi Google.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)