Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-GE
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna podstawowe pojęcia i procesy z zakresu geografii ekonomicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentacja przedmiotu i metod geografii ekonomicznej wraz z jej praktycznymi zastosowaniami. Szczególny nacisk jest położony na związki geografii ekonomicznej z gospodarką przestrzenną i teorią ekonomii.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń.

W ramach wykładu przedstawiane są zagadnienia teoretyczne z zakresu geografii ekonomicznej oraz prowadzona jest dyskusja na temat praktycznego wykorzystania tych treści w gospodarce przestrzennej. Prezentowane treści obejmują nie tylko historyczne uwarunkowania ładu gospodarczego, czynniki powodujące zmiany w gospodarce oraz relacje człowieka, gospodarki i środowiska, ale także metody analizy i interpretacji tych zjawisk.

W ramach ćwiczeń analizowane jest wybrane zagadnienie z zakresu geografii ekonomicznej. Studenci uczą się wykorzystywać ważniejsze metody badawcze i narzędzia analityczne w realizacji konkretnego tematu.

Pozamerytorycznym celem zajęć jest:

- nauka pracy indywidualnej

- nauka pracy grupowej (podział prac, obowiązków i odpowiedzialności)

- umiejętność przygotowania wypowiedzi ustnej i prezentacji multimedialnej (także od strony technicznej).

Nakład pracy:

ćwiczenia = 1,5 ECTS (zapoznanie się z literaturą przedmiotu, przygotowanie się do dyskusji, zebranie materiałów, inwentaryzacja, opracowanie wyników, prezentacja wyników)

wykład = 0,5 ECTS (przygotowanie do testu)

Literatura:

1. Domański R., 2005, Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa.

2. Domański R., 1990, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa.

3. Holzer J.Z., 1999, Demografia, PWE, Warszawa.

4. Kaliński J., 2000, Zarys historii gospodarczej XIX i XX w., Efekt, Warszawa.

5. Kuciński K. (red.), 2013, Geografia ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

6. Parysek J.J., 1997, Podstawy gospodarki przestrzennej, UAM, Poznań

7. Runge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. UŚ, Katowice.

8. Strzelecki Z. (red.), 2008, Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa.

Dodatkowa literatura (aktualna, artykuły anglojęzyczne) zostanie podana na każdych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01 / K_U01, K_U02

WIEDZA - student zna:

1. podstawowe uwarunkowania kształtowania ładu gospodarczego; zna podstawowe metody badawcze geografii ekonomicznej.

2. podstawowe procesy zachodzące w przestrzeni miasta i regionu miejskiego (ujęcie historyczno-urbanistyczne); wie, jakie generują one potrzeby w zakresie praktyki planistycznej, zarządzania i procesów politycznych, a także rozumie ich wpływ na koszty społeczne oraz ekonomiczne funkcjonowania przestrzeni

3. Zna i rozumie metody i teorie z zakresu nauk społecznych niezbędnych

w gospodarce przestrzennej

UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi:

1. wyciągać wnioski na temat poziomu rozwoju gospodarczego regionów i odnosić je do najważniejszych koncepcji teoretycznych; potrafi stosować podstawowe metody badawcze.

2. wykorzystać podstawową wiedzę do prognozowania, planowania, obserwacji i analiz zjawisk przestrzennych, a następnie wyjaśniać ich przyczyny oraz wzajemne powiązania

3. wskazać optymalną z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego lokalizację różnorodnych zamierzeń inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych, a także obszary, których środowisko przyrodnicze i kulturowe powinno podlegać ochronie

4. w sposób jasny i precyzyjny (z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii) informować o zjawiskach i procesach przestrzennych, a także zaprezentować je różnym odbiorcom, w tym decydentom oraz opinii publicznej

KOMPETENCJE - student jest gotów do:

1. oceny i zastosowania posiadane wiadomości w praktyce planistycznej w postaci analizy i opisu

2. do aktywnego udziału we współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, innymi decydentami, podmiotami gospodarczymi i mieszkańcami, w tym do koordynacji działań podejmowanych przez te podmioty w przestrzeni

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu wystawiana jest na podstawie oceny z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń na ocenę.

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie pracy na zajęciach, aktywności oraz rozliczenia prac domowych. Prace - co do zasady - odbywają się w zespołach.

Dopuszcza się jedną nieobecność na ćwiczeniach.

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte technicznie. Do zaliczenia wykładu może przystąpić osoba posiadająca zaliczenie z ćwiczeń. Zaliczenie wykładu jest możliwe po uzyskaniu ponad 50% punktów z testu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duda-Gromada
Prowadzący grup: Alina Awramiuk-Godun, Katarzyna Duda-Gromada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)