Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarowanie w warunkach ekstremalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-GWE-WP
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie w warunkach ekstremalnych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu geografii fizycznej i/lub przyrodniczych podstaw gospodarowania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie różnych typów środowiska przyrodniczego odznaczających się ekstremalnymi cechami, w tym ekstremalnymi zjawiskami geomorfologicznymi oraz prezentacja ich oddziaływania na działalność człowieka i sposoby gospodarowania w tych środowiskach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja środowisk o cechach ekstremalnych, np. obszary górskie, pustynne, o zwiększonej aktywności tektonicznej i wulkanicznej, wybrzeża. W ich obrębie, ale także poza nimi, mają miejsce ekstremalne zjawiska geomorfologiczne, takie jak: trzęsienia ziemi, lawiny, osuwiska, powodzie, burze pyłowe. Wpływają one znacząco na różne dziedziny gospodarowania przez człowieka. Przedstawione zostaną metody oceny zagrożeń, sposoby zapobiegania skutkom zdarzeń ekstremalnych, możliwości gospodarowania w takich środowiskach.

Wymiar zajęć: 15 h (7,5 x 2 godz.).

Literatura:

Jania J.A., Zwoliński Z., 2011, Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne w Polsce, Landform Analysis, vol. 15, 51–64

Migoń P., 2009, Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN

Pearce F., 2007, Ziemia kiedyś i dziś, niezwykły obraz zmieniającego się świata, Elipsa

Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.), 2008, Współczesne przemiany rzeźby Polski, Stow. Geomorf. Pol., IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków

Zwoliński Z, 2011, Globalne zmiany klimatu i ich implikacje dla rzeźby Polski, Landform Analysis, vol. 15, 5–15

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W10, K_U01, K_U02, K_U10, K_K03, K_K04

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

- zna cechy środowiska przyrodniczego predysponujące do powstania ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych

- zna najważniejsze ekstremalne zjawiska i zdarzenia geomorfologiczne

- wie, jakie są skutki procesów ekstremalnych w różnych typach rzeźby terenu w Polsce i na świecie

- wie, jakie rodzaje działalności człowieka i w jakim stopniu zależą od ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych

UMIEJĘTNOŚCI

- umie przedstawić czynniki powodujące powstanie ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych

- umie określić przebieg czasowy i rozkład przestrzenny ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych

- umie ocenić stopień zagrożenia dla gospodarki człowieka związany z możliwym wystąpieniem zdarzeń ekstremalnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie, jakie znaczenie dla gospodarowania przez człowieka ma rzetelne poznanie ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

przygotowanie do zaliczenia -15 h

Łącznie - 30 h

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie pozytywnego wyniku (powyżej 50%) z pisemnego sprawdzianu (ok. 5 pytań) na koniec kursu.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)