Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-N-MGIS-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie GIS
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. letni
Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

BRAK

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi GIS do analizy zjawisk przestrzennych. Podczas zajęć skupimy się na funkcjonalności GIS jako narzędzia do analizy i modelowania związków przestrzennych między elementami środowiska naturalnego oraz aspektami społeczno-gospodarczymi. W szczególności, położony zostanie duży nacisk na umiejętność pracy z różnymi rodzajami danych przestrzennych, w tym danymi wektorowymi i rastrowymi, ich integrację oraz procesy pozyskiwania i edycji.

Pełny opis:

Student pozna metody analiz przestrzennych w modelu wektorowym oraz źródła niezbędnych danych. wektorowych i rastrowych. Skoncentrujemy się na analizie zgromadzonych danych oraz efektywnej prezentacji wyników. Ponadto, omówimy techniki wielokrotnego powtarzania czynności oraz budowanie modeli, składających się z sekwencji wielu narzędzi, generowanie map przydatności, automatyzacji procesów przetwarzania i analizowania danych przestrzennych.

W trakcie kursu omówione zostaną zaawansowane i kompleksowe analizy przestrzenne oparte na danych wektorowych. Przeanalizujemy kolejne etapy realizacji projektu GIS, od określenia problemu badawczego.,celu badania, doboru narzędzi i kolejności wykonywanych działań, aż po utworzenie kompleksowej bazy danych projektu. Będziemy również zajmować się procesem pozyskania i wykorzystania danych z różnych źródeł. Szczegółowo omówione zostaną narzędzia ArcGIS - Spatial Analyst, które odgrywają ważną rolę w podejmowaniu efektywnych decyzji w wielu branżach i sektorach: administracji samorządowej , planowaniu przestrzennym, transporcie i zarządzaniu kryzysowym.

Podczas zajęć zrealizowany zostanie projekt GIS obejmujący: sformułowanie problemu, zgromadzenie danych i przygotowanie ich do analizy, wykonanie wybranych analiz przestrzennych oraz prezentacje wyników.

Literatura:

Bielecka E. Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2006.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. GIS : obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Jażdżewska I., Lechowski Ł.: Wstęp do geoinformacji z ArcGIS. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhin D.W. GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Student pozna i zrozumie:

K_W01- szerokie zastosowania analiz przestrzennych na danych wektorowych , zasady i metody modelowania i automatyzacji przetwarzania i analizowania danych przestrzennych

Student potrafi:

K_U01, K_U07 - zrealizować projekt GIS obejmujący sformułowanie problemu, zgromadzenie danych, przygotowanie danych do analizy, wykonanie wybranych analiz przestrzennych oraz prezentacje wyników

K_U05 - automatyzować procesy przetwarzania danych i wykonywania analiz przestrzennych w modelu wektorowym

Student jest gotów do:

K_K04 - do rzetelnego wypełniania obowiązków zawodowych zgodnie z normami profesjonalnymi i etycznymi

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, wykonanie ćwiczeń, wykonanie projektu, Prezentacja

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Krówczyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Krówczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Krówczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)