Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-N-PPGP
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawione są zagadnienia dotyczące cech komponentów środowiska przyrodniczego, zasobów środowiska, możliwości ich gospodarczego wykorzystania. Ćwiczenia w części wprowadzającej zawierają elementy edukacji ekologicznej, w dalszej część koncentrują się na problemach usług ekosystemowych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat komponentów środowiska przyrodniczego oraz możliwości ich gospodarczego wykorzystania zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego. Szczególny nacisk został położony na możliwości praktycznego wykorzystania doświadczeń nauk przyrodniczych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na wykładzie zaprezentowane jest znaczenie procesów endo i egzogenicznych, zjawisk atmosferycznych i hydrologicznych w gospodarowaniu środowiskiem. Zostają wprowadzone pojęcia dotyczące usług ekosystemowych. Przedstawione są zasoby środowiska oraz sposoby ich wyceniania i wykorzystania. Ukazane są w przekroju historycznym relacje człowiek – środowisko.

Ćwiczenia są podzielone na dwie części.Ćwiczenia wprowadzające to budowa wizerunku przyrodniczego miasta (Warszawa, ale może być też inne miasto). Studenci budują bazę danych dotyczącą zagadnień przyrodniczych, historycznych, kulturowych, społecznych wybranej dzielnicy. Praca odbywa się w grupach 2- 3 osobowych. W trakcie zajęć przewidziana jest wycieczka mająca za zadanie przygotować studentów do samodzielnego wyjścia w teren. Dyskusja na zajęciach przeprowadzona po rozpoznaniu terenowym i z wykorzystaniem zebranych materiałów, to pierwsza próba stworzenia przyrodniczego obrazu dzielnicy. Następnie wspólnie wszystkie grupy proponują przyrodniczą wizje miasta.

Ta część zajęć ma na celu uwraźliwienie studentów na problemy środowiska przyrodniczego w obszarze silnie zurbanizowanym.

Druga część zajęć dotyczy analizy wybranych usług ekosystemowych. Zaczynając od usług produkcyjnych.

Nakład pracy studenta: 6 ECTS = 6 × 25h = 150h (w bezpośrednim kontakcie 4 ECTS)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

Zajęcia (wykład) = 30 godz. (N)

Zajęcia (ćwiczenia) = 30 godz. (N)

• Konsultacje = 30 godz. (N)

• Zaliczenie ćwiczeń, test z wykładu, egzamin = 5 godz. (N)

• Przygotowanie (samodzielne) do egzaminu = 20 godz. (S)

• Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń – 1godz./tyg. = 15 godz. (S)

• Analizy terenowe = 5 godz. (S)

• Prace analityczne = 5 godz. (S)

• Prace projektowe = 10 godz. (S)

RAZEM = ok. 150 godz.

Literatura:

1. Borys T. (red.) Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok, 2005.

2. Kistowski M., Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych; http://tnz.most.org.pl/dokumenty/publ/ochrona/procedura.htm

3. Kozłowski S. Ekorozwój – wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2000 PWN.

4. Mycielska-Dowgiałło E., Korotaj-Kokoszczyńska M., Smolska E., Rutkowski J., Geomorfologia dynamiczna i stosowana, UW, Warszawa, 2001.

5. Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2003.

6.Żylicz T, Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i środowisko, 2014

7. Żylicz T. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01, K_W09 / K_U01, K_U03, K_U012/ K_K02

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna komponenty środowiska i możliwości ich gospodarczego wykorzystania.

2. zna przyrodnicze uwarunkowania gospodarki człowieka w skali globalnej, regionalnej i lokalnej .

3. zna pojecie rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju).

4. zna podstawowe opracowania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego uwzględniające informacje o środowisku przyrodniczym.

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie określić przyrodnicze bariery gospodarowania w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.

2. potrafi określać ślad ekologiczny.

3. umie wyznaczać potencjał zasobowy i użytkowy środowiska.

4. umie posługiwać się wskaźnikami rozwoju zrównoważonego.

5. potrafi określić zakres informacji o środowisku niezbędnych na różnych poziomach planowania przestrzennego.

6. umie zidentyfikować podstawowe relacje między środowiskiem naturalnym a gospodarczymi sposobami wykorzystywania jego zasobów zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Metody i kryteria oceniania:

Na egzamin końcowy składa się zaliczenie:

ćwiczeń - uzyskanie wymaganej liczby punktów (określanej przez prowadzących zajęcia)

wykładu - test zamknięty z zagadnień omawianych na zajęciach.

Jeżeli uzyskana w ten sposób ocena jest niezadawalająca student przystępuje do egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: Dorota Giriat, Maria Korotaj-Kokoszczyńska, Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas, Urszula Zawadzka-Pawlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas
Prowadzący grup: Dorota Giriat, Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas, Urszula Zawadzka-Pawlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)