Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-SM3-UIR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie III
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 24.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na seminarium służy temu m.in. wymiana myśli (stawianie pytań i wygłaszanie uwag) przez słuchaczy po kolejnych spotkaniach, w trakcie których kolejni uczestnicy referują postępy pracy.

Pełny opis:

Podczas seminarium drugiego semestru studenci prezentują postęp w realizacji tematu pracy. Przygotowują, przedstawiają i poddają pod dyskusję co najmniej jeden referat (najczęściej: harmonogram realizacji zadania badawczego, aktualny stan realizacji, plany na najbliższy czas).

Literatura:

Zależna od zakresu tematycznego i terytorialnego prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W06, K_W10 / K_U05, K_U09, K_U10/ K_K02, K_K03, K_K05, K_K08 / S2_W06, S2_W10 / S2_U05, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12 / S2_K02, S2_K03, S2_K05

Po ukończeniu zajęć w ramach przedmiotu - Seminarium magisterskie

student zna i rozumie:

- w sposób pogłębiony wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów przestrzennych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości (K_W06)

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (K_W10)

- wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań z zakresu urbanistyki i rewitalizacji, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów przestrzennych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości (S2_W06)

- zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (S2_W10)

Student potrafi:

- ocenić przydatność i skuteczność teorii oraz metod służących do rozwiązywania problemów z zakresu gospodarki przestrzennej (K_U05)

- pozyskiwać i krytycznie dobierać dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy, a także wyciągać wnioski oraz formułować wyczerpująco uzasadniać opinie. Ma umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do prowadzenia badań w różnych zakresach i formach, a także określania kierunków dalszego poszerzania wiedzy poprzez proces samokształcenia (K_U09)

- przygotować i przedstawić prezentacje ustne, w języku polskim i języku obcym, dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej lub leżących na pograniczu z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi (K_U10)

- ocenić przydatność i skuteczność teorii oraz metod służących do rozwiązywania problemów z zakresu urbanistyki i rewitalizacji (S2_U05)

- pozyskiwać i krytycznie dobierać dane, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy, wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do prowadzenia badań, a także kierunków dalszego poszerzania z zakresu urbanistyki i rewitalizacji oraz rekultywacji (S2_U09)

- przygotować i przedstawić prezentacje ustne, z zagadnień z zakresu urbanistyki i rewitalizacji lub pokrewnych dyscyplin naukowych (S2_U10)

- przygotowywać opracowania pisemne, prezentacje i wystąpienia w języku polskimi i obcym (S2_U11)

- obsługiwać wybrane narzędzia informatyczne, które są niezbędne przy wykonywaniu dokumentacji z zakresu urbanistyki i rewitalizacji (S2_U12)

Student jest gotów do:

- samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, stosując interdyscyplinarność podejść badawczych (K_K02)

- uczenia się przez całe życie, prezentuje postawę ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pojęciowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności, rozwoju osobistego, potrafiąc także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K03)

- odpowiednio określić priorytety podejmowanych działań, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (K_K05)

- myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne. Zna zasady kontroli i ewaluacji zadań (K_K08)

- uzupełniać wiedzę i umiejętności, stosując interdyscyplinarność podejść badawczych (S2_K02)

- ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pojęciowego i warsztatowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności, rozwoju osobistego (S2_K03)

- odpowiednio określić priorytety działań, w pracy indywidualnej i zespołowej. Myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne. Zna zasady kontroli i ewaluacji zadań (S2_K05)

Nakład pracy studenta: 6 ECTS = 6 × 25h = 150 h (w bezpośrednim kontakcie ok. 2,5 ECTS)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

Zajęcia (seminarium) = 30h (N)

• Konsultacje = 30h (N)

• Prace własne = 90h (S)

RAZEM = ok. 150h

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach i obecność. Nie można opuścić więcej niż 2 seminaria w semestrze.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny, Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Prowadzący grup: Mirosława Czerny, Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny, Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny, Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)