Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziedzictwo kulturowe Mazowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-DZKM-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo kulturowe Mazowsza
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentacja Mazowsza jako regionu zarówno administracyjnego, jak i historycznego oraz kulturowego. Przedstawienie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego regionu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposoby jego prezentacji, ale i ochrony.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostanie przedstawione współczesne województwo mazowieckie w obecnym kształcie, ale także w nawiązaniu do regionu historycznego i regionu geograficznego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona dziedzictwu kulturowemu i jego poszczególnym kategoriom. Zaprezentowane zostaną przykłady jego wykorzystania, udostępnienia turystycznego, jak i formy ochrony. Treści wykładów zostaną ubogacone wieloma przykładami z obszaru regionu. W realizację przedmiotu zostanie zaangażowana także Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, jako czołowy podmiot zajmujący się promocją regionu, także w wymiarze kulturowym.

Literatura:

Materiały krajoznawcze - m.in opracowania Lechosława Herza lub przewodniki wybranych wydawnictw.

Materiały wykładowców, w tym materiały promocyjne regionu - m.in Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Efekty uczenia się:

KW 05, KW 07, KW 08,KW 14

KU 1, 2, 7, 8

K_K01, 02, 05

Wiedza: znajomość elementów dziedzictwa kulturowego Mazowsza oraz sposobów ich aktualnego wykorzystania.

Umiejętnośći: Umiejętność wyszukiwania danych o walorach i atrakcjach kulturowych regionu i ich funkcjonowaniu.

Postawy: Świadomość znaczenia turystyki i krajoznawstwa dla rozwoju kraju i regionu, jak i troski o dziedzictwo oraz form jego ochrony.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie na koniec zajęć, w formie testowej, na podstawie wiedzy i materiałów z wykładu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Durydiwka, Piotr Kociszewski
Prowadzący grup: Małgorzata Durydiwka, Piotr Kociszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)