Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Ameryki Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-HIAL-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Ameryki Łacińskiej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności SRG
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podejście do historii może mieć różny charakter, który określa, w jaki sposób się jej uczymy. Hayden White zaproponował podejście, które traktuje historię jako opowieść wplecioną w różne narracje. Podczas tych zajęć zaproponowana zostanie nauka historii poprzez sztukę filmową, umożliwiającą bardziej kreatywne podejście do samego procesu nauczania.

Skrócony opis:

Podejście do historii może mieć różny charakter, który określa, w jaki sposób się jej uczymy. Hayden White zaproponował podejście, które traktuje historię jako opowieść wplecioną w różne narracje. Podczas tych zajęć zaproponowana zostanie nauka historii poprzez sztukę filmową, umożliwiającą bardziej kreatywne podejście do samego procesu nauczania.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Jak czytać historię? Koncepcja historii według Haydena White'a.

3. Dwie wizje podboju Ameryk.

4. Rozwój europejski czy endemiczny?

5. Stosunki USA – Ameryka Łacińska.

6. Rewolucje nacjonalistyczne

7. Rewolucje socjalistyczne

8. Ameryka Łacińska pod rządami dyktatur wojskowych

9. Ameryka magiczna

10. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

M.F. Gawrycki, Uwikłane obrazy. Hollywoodzki film a stosunki międzynarodowe, Warszawa 2011.

E.S. Urbański, Hispanoameryka i jej cywilizacje. Hispanoamerykanie i Angloamerykanie, Warszawa 1981.

L. Zea, Filozofia dziejów Ameryki, Warszawa 1999.

H. Miller, A. P. Nasatir, Dzieje Ameryki Łacińskiej, Warszawa 1969.

T. Łepkowski, (red.), Dzieje Ameryki Łacińskiej, Warszawa 1977.

A. Bartnicki, D.T. Critchlow, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1995.

Marshall C. Eakin, Historia Ameryki Łacińskiej. Zderzenie kultur, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

ma podstawową wiedzę w zakresie historii obu Ameryk

ma wiedzę o okresie walki amerykańskich kolonii o niepodległość, o funkcjonowaniu niepodległych państw, jak również o głównych problemach krajów obu Ameryk.

UMIEJĘTNOŚCI

analizuje historię Ameryk w szerszym kontekście historii świata, wskazuje czynniki kształtujące procesy historyczne o charakterze endemicznym, jak i wpływy zewnętrzne na ten region świata.

wskazuje różnice pomiędzy projektami kolonizacyjno-cywilizacyjnymi iberyjskim i anglosaskim

Potrafi w kompetentny sposób przygotować naukowy materiał na temat węzłowych problemów wybranych państw amerykańskich

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

jest przygotowany do wykonywania zadań profesjonalnych wymagających wiedzy w zakresie historii najnowszej obu Ameryk

jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia

Jest w stanie przygotować kompetentny projekt społeczny, odnoszący się do kontynentu amerykańskiego, z zachowaniem wrażliwości na odmienności kulturowe

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe elementy składające się na zaliczenie przedmiotu:

Aktywność (40%)

Pisemna/Ustna odpowiedź (60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gawrycki
Prowadzący grup: Marcin Gawrycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)