Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategiczne planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-SPLR-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategiczne planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

1. Poznanie przez studentów podstawowych pojęć z zakresu zarządzania przez cele w administracji publicznej.

2. Prezentacja narzędzi do analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego podmiotów administracji publicznej.

3. Omówienie roli strategicznego planowania rozwoju na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

4. Przedstawienie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego.

5. Poznanie dokumentów strategicznych wyznaczających kierunki rozwoju gminy, powiatu i województwa.

6. Przygotowania elementów dokumentów strategicznych na podstawie zaprezentowanej metodologii i metodyki.

7. Opanowanie umiejętności przygotowania i przeprowadzania ewaluacji dokumentów strategicznych.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs internetowy "Strategiczne planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego" jest adresowany do wszystkich doktorantów i studentów UW pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego oraz procesu ewaluacji dokumentów w sektorze administracji publicznej. W pierwszej części kursu omówione zostaną podstawy zarządzania przez cele w sektorze administracji publicznej. W drugiej części bardziej szczegółowo zostaną zaprezentowane poszczególne rodzaje dokumentów strategicznych na szczeblu gminy, powiatu i województwa. W trzeciej części zostaną przedstawione z praktycznej strony zagadnienia ewaluacji: ex ante, on going oraz ex post w oparciu o aktualne i rzeczywiste studia przypadków.

Pełny opis:

Moduły tematyczne

1. Zagadnienia teoretyczne.

2. Zarządzanie przez cele w administracji publicznej.

3. Zastosowanie narzędzi zarządzania przez cele w strategicznym planowaniu rozwoju.

4. Teorie rozwoju lokalnego i regionalnego.

5. Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego.

6. Diagnoza stanu.

7. Strategia rozwoju na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

8. Strategia identyfikacji wizualnej na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

9. Strategia promocji inwestycyjnej na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

10. Strategia promocji turystycznej na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

11. Rola i miejsce ewaluacji w ramach strategicznego planowania rozwoju.

12. Ewaluacja ex ante na wybranym studium przypadku.

13. Ewaluacja on going na wybranym studium przypadku.

14. Ewaluacja ex post na wybranym studium przypadku.

W trakcie kursu co tydzień do obowiązków uczestników będzie należała aktywność w licznych - zróżnicowanych formach (zapoznanie się z literaturą, zapoznanie się z prezentacjami, wykonanie testów/quizów, przysłanie zadań i wypowiedzi na forach).

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym z całości materiału po zakończeniu kursu.

Po zarejestrowaniu się na kurs w USOSie należy zapisać się na niego RÓWNIEŻ na platformie edukacji internetowej Uniwersytetu Warszawskiego: http://moodle.come.uw.edu.pl, używając tego samego, loginu (nr PESEL) i hasła, który jest używany w USOSie.

Literatura:

Pełna literatura przedmiotu będzie dostępna w biblioteczce multimedialnej kursu. Istotna większość materiałów będzie materiałami autorskimi prowadzącej przedmiot. Część literatury pomocniczej, będzie się składać nie tylko z artykułów naukowych, ale także z powszechnie dostępnych w sieci internet dokumentów np. publikacje ze strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Obłój K., Strategia organizacji, Warszawa 2007.

Gorzelak G., Jałowiecki B. (2000) Metodologiczne podstawy strategii rozwoju regionu na przykładzie województwa lubuskiego. Studia Regionalne i Lokalne, 3(3)/2000.

Dziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K., Nowicka, P., & Dąbrowska, A. (2012). Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. MRR, Warszawa.

Strzelecki Z,, Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa PWN 2008

Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

Balcerek-Kosiarz M., Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce i Niemczech, Warszawa 2017.

Balcerek-Kosiarz M., Nowy paradygmat rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce i Niemczech, Poznań 2018.

Karol Olejniczak, Marek W. Kozak, Bartosz Ledzion, Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych: podręcznik akademicki, Warszawa 2008.

Haber A., Szałaj M. (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.

Górniak, Jarosław i Karolina Keler. Ewaluacja i wskaźniki w cyklu planowania i realizacji polityk publicznych. „Zarządzanie publiczne”, 1(3)/2008.

KPRM, Zarządzanie przez cele, publikacja internetowa.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student rozpoznaje podstawowe pojęcia z zakresu strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Zna i potrafi zastosować narzędzia do analizy otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego. Umie wyjaśnić procedury przygotowania dokumentów strategicznych na szczeblu gminy, powiatu i województwa oraz potrafi wybrać właściwą strategię rozwoju dostosowaną do warunków jednostki terytorialnej. Potrafi zaplanować ewaluację odpowiadającą specyfice strategii, programu lub projektu, które determinują kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturowego oraz środowiskowego. Rozpoznaje potencjalne ryzyka związane z planowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego na podstawie przeprowadzonej ewaluacji.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenia testów w trakcie trwania kursu.

2. Wykonanie zadań do każdego tematu. W celu zaliczenia całego kursu trzeba wykonać co najmniej 10 tematów i przypisanych do nich zadań.

3. W ciągu semestru uczestnicy kursu otrzymają 3 zadania pisemne polegające na przeprowadzeniu diagnozy stanu wybranej przez prowadzącą jednostki terytorialnej, przygotowaniu fragmentu strategii w oparciu o metodologię i metodykę zarządzania przez cele oraz opracowaniu jednego z trzech rodzajów ewaluacji fragmentu dokumentu strategicznego wybranego przez prowadzącą w oparciu o przedstawioną literaturę.

4. Ocena z kursu to średnia ocen na którą składają się: (średnie ocen z wykonanych zadań do temat), 3 oceny z zadań pisemnych, o których mowa w pkt 3.

5. Osoby zainteresowane będą miały możliwość napisania egzaminu końcowego – w formie testu jednokrotnego wyboru, zawierającego ponadto trzy zadania/pytania opisowe

6. Brak trzech aktywności (czyli niewykonanie 3 tematów) powoduje niezaliczenie kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Balcerek-Kosiarz
Prowadzący grup: Marta Balcerek-Kosiarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)