Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Research Design

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-ANG-L-D4REDE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Research Design
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne -ANG-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Podstawowe założenie opiera się na domniemaniu, że słuchacze posiadają ugruntowaną wiedzę i umiejętności z przedmiotów metodologicznych prowadzonych na I i II roku studiów.

Skrócony opis:

Celem niniejszego kursu jest przygotowanie studentów do rozpoczęcia pracy zmierzającej do napisana pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Celem niniejszego kursu jest przygotowanie studentów do rozpoczęcia pracy zmierzającej do napisana pracy licencjackiej. Powtórzymy wybrane treści omówione podczas wcześniejszych zajęć jak i wprowadzimy nowe zagadnienia bezpośrednio związane z przygotowywaniem pracy licencjackiej takie jak:

Wybór modelu projektowania badań. Planowanie opisu badania. Wprowadzenie. Uzasadnienie wyboru tematu. Pojęcia i konceptualizacja. Modele. Pytania badawcze i hipotezy. Strategie udzielania odpowiedzi na pytania badawcze. Mapowanie argumentów. Badania zorientowane na przypadki vs. badania zorientowane na zmienne. Źródła danych i ich selekcja. Plagiat. Prowadzenie badań z użyciem internetu. Komunikacja naukowa.

Literatura:

Lipson, C., How to Write a BA Thesis, Second Edition A Practical Guide from Your First Ideas to Your Finished Paper, Chicago University Press, Chicago 2018.

Pełny zestaw literatury zostanie przekazany przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student

Zna

K_W01 – charakter i specyfikę nauk o polityce i ich relacje do innych nauk społecznych

Potrafi

K_U01 – rozpoznawać przyczyny i przebieg oraz prognozować zjawiska dotyczące sfery polityki; potrafi badać i wyjaśniać rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie

K_U03 - posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze polityki

K_U05 - samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U06 – prezentować własne pomysły, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów i różnych autorów

K_U08 - przygotowywać wystąpienia ustne i pisemne dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu politologii z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych źródeł w języku angielskim

Jest gotów do

K_K01 - aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

K_K02 - właściwej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, w tym w aspekcie etycznym

K_K03 - obserwacji i krytycznej oceny zjawisk politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zostaną ocenieni biorąc pod uwagę ich aktywność (wykonywanie zadań w trakcie i poza salą) oraz projekt (tzw. research proposal, czyli projekt badania).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gagatek
Prowadzący grup: Wojciech Gagatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)