Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryzysy polityczne w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D2KPPO
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kryzysy polityczne w Polsce
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- istotę i typologizację kryzysów politycznych w Polsce w XX wieku

- charakter przełomów w państwie autorytarnym

- transformację od państwa autorytarnego do demokracji

Pełny opis:

I. Zajęcia organizacyjno-metodologiczne.

II. Społeczeństwo polskie a władza komunistyczna. Formy oporu społecznego i opozycji politycznej.

III. Październik’56 – pierwszy wyłom w systemie.

IV. Stosunki między władzami Polski Ludowej a Kościołem Rzymskokatolickim po 1945 roku.

V. Realia życia w Polsce epoki Władysława Gomułki – analiza filmu dokumentalnego Macieja Drygasa Jeden dzień w PRL.

VI. Władza ludowa wobec kryzysów społeczno-politycznych – Marzec’68 i Grudzień’70.

VII. Dekada Gierkowska – 1970-1975 „socjalistyczne społeczeństwo konsumpcyjne”, 1976-1980 – Czerwiec’1976 - kształtowanie opozycji antysystemowej.

VIII. Od Solidarności do Stanu Wojennego.

IX. Erozja systemu – od rozmów w Magdalence do powstania III RP

X. Podział postkomunistyczny w Polsce.

XI. Kryzysy polityczne III RP – uwarunkowania polityczne, społeczne i gospodarcze.

Literatura:

Ajnenkiel A. (red.), Wojna domowa czy nowa okupacja? Polska po roku 1944, Warszawa 2001.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013

Dudek A., Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995.

Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995. Zarys historii politycznej Polski, Kraków 1997.

Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004.

Eisler J., Grudzień ‘70, Warszawa 1995.

Eisler, J. Marzec 1968, Warszawa 1995.

Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994.

Friszke A., Polska Gierka, Warszawa 1995.

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Iskry, Warszawa 2003.

Grabowska M., Podział postkomunistyczny: Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Hemmerling Z., Nadolski M., Opozycja wobec rządów komunistycznych w Polsce 1956-1976.Wybór dokumentów, Warszawa 1991.

Hirsz Z. J., Historia polityczna Polski 1939 - 1998, tom II, Białystok 1998.

Jezierski A., Leszczyńska Cecylia, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001.

Kaliński J., Gospodarka Polski w latach 1944-1989 przemiany strukturalne, Warszawa 1995.

Karpiński J., Ustrój komunistyczny w Polsce, Warszawa 2005.

Karpiński J., Wykres gorączki. Polska pod rządami komunistycznymi, Lublin 2001.

Kersten K., Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944-1956, Londyn 1993.

Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań 1990.

Kowalski S., Narodziny III Rzeczypospolitej, Warszawa 1996.

Landau Z., Polska Gomułki, Warszawa 1995.

Łatyński M., Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych, Warszawa 1987 oraz wyd. późniejsze.

Machcewicz P., Polski rok 1956, Warszawa 1993.

Nadolsk M., Komuniści wobec chłopów w Polsce 1941-1956. Mity i rzeczywistość, Warszawa 1993.

Osękowski Cz., Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2000.

Osękowski Cz., Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000.

Paczkowski A. (red.), Centrum władzy w Polsce 1948-1970, ISP PAN, Warszawa 2003.

Paczkowski A., Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy, lipiec 1980-styczeń 1982, Kraków 2002.

Paczkowski A., Zdobycie władzy 1945-1947, Warszawa 1993.

Socha Ł. (M. Turlejska), Pokolenia żałobami czarne „Skazani na śmierć i ich sędziowie” 1944-1954, Warszawa 1986;.

Władyka W., Październik’56, Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

- podstawowe pojęcia z zakresu kryzysów politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich tła politycznego w historii Polski Ludowej (K_W01)

- mechanizmy konfliktowe powodujące występowanie kryzysów politycznych w społeczeństwach i państwach, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Ludowej, oraz polityczne i ekonomiczne narzędzia ich rozładowywania (K_W05)

- zagrożenia dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Ludowej, jakie niosą za sobą kryzysy polityczne oraz dostępne narzędzia przeciwdziałania im (K_W07)

Umiejętności:

Student potrafi:

- dostrzegać różnorodność kryzysów politycznych w historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Polski Ludowej, a także analizować różne stanowiska i opinie na ich temat oraz dyskutować o nich (K_U01)

- pogłębiać, uzupełniać i doskonalić wiedzę zdobytą w zakresie kryzysów politycznych oraz wykorzystać ją w pracy zawodowej w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa (K_U07)

Kompetencje:

Student jest gotów do:

- obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych o charakterze kryzysowych oraz dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności (K_K05)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Jakubowski
Prowadzący grup: Wojciech Jakubowski, Urszula Kurcewicz, Błażej Poboży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)