Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D3ZSKR
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne:

Zaliczenie I roku studiów oraz zarejestrowanie się na zajęcia.

Założenia wstępne:

Od studentów oczekuje się wiedzy na temat instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zainteresowania sytuacjami kryzysowymi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Po ukończeniu przedmiotu studenci powinni posiadać wiedzę na temat norm i reguł dotyczących zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wiedzę o sytuacjach kryzysowych i strukturze zarządzania kryzysowego.

Pełny opis:

Po ukończeniu przedmiotu studenci powinni posiadać wiedzę na temat norm i reguł dotyczących zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w szczególności wiedzę o organizacji zarządzania kryzysowego na poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, uczestnikach realizujących zadania zarządzania kryzysowego i ich wzajemnych relacjach. Studenci powinni również posiadać wiedzę o sytuacjach kryzysowych, ich przyczynach, prawdopodobieństwie wystąpienia i skutkach dla życia, zdrowia, mienia (w tym infrastruktury krytycznej) oraz środowiska. Ponadto powinni znać strukturę zarządzania kryzysowego (etapy, fazy), polegającą na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań (planowanie – plany zarządzania kryzysowego), reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz usuwaniu ich skutków, jak również powinni odznaczać się wiedzą na temat ochrony infrastruktury krytycznej.

Po ukończeniu zajęć studenci powinni posiadać umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu sytuacji kryzysowych, w tym zasad reagowania na nie, a także prognozowania i przewidywania ich rozwoju pod względem zasięgu terytorialnego oraz liczby zagrożonych osób, mienia i środowiska. Powinni także wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu przebiegu zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych, w szczególności związanych z nim zagrożeń oraz stosowanych rozwiązań organizacyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Warszawa 2012;

2. J. Gryz, W. Kitler (red.), System reagowania kryzysowego, Toruń 2007;

3. W. Kitler (red.), Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym, Warszawa 2011;

4. A. Kurkiewicz (red.), Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno-prawne, Warszawa 2008;

5. E. Nowak i zespół, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Warszawa 2007;

6. W. Skomra, Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Wrocław 2010;

7. K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 2010;

8. G. Sobolewski (red.), Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzanie kryzysowego, Warszawa 2011;

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK nr 1: posiada podstawową wiedzę na temat roli tych więzi społecznych, które mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa systemów społecznych i efektywnego zarządzania sytuacjami kryzysowymi (rola kapitału społecznego, kultury obywatelskiej itd.) [K_W02]

EK nr 2: posiada wiedzę o normach i regułach dotyczących zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w szczególności o organizacji zarządzania kryzysowego na poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, uczestnikach realizujących zadania zarządzania kryzysowego i ich wzajemnych relacjach [K_W04]

EK nr 3: ma wiedzę o sytuacjach kryzysowych, ich przyczynach, prawdopodobieństwie wystąpienia i skutkach dla życia, zdrowia, mienia (w tym infrastruktury krytycznej) oraz środowiska [K_W05]

EK nr 4: posiada podstawową wiedzę na temat atrybutów i mechanizmów współczesnego państwa, które decydują o jakości zarządzania kryzysowego na poziomie państwa, a także wiedzę na temat narzędzi zarządzania organizacjami gospodarczymi, które wpływają na efektywność zarządzania w sytuacjach kryzysowych [K_W06]

EK nr 5: ma wiedzę o strukturze zarządzania kryzysowego (etapach, fazach), polegającą na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań (planowanie – plany zarządzania kryzysowego), reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz usuwaniu ich skutków, jak również ma wiedzę na temat ochrony infrastruktury krytycznej [K_W07]

UMIEJĘTNOŚCI

EK nr 6: posiada umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu sytuacji kryzysowych, w tym zasad reagowania na nie, a także prognozowania i przewidywania ich rozwoju pod względem zasięgu terytorialnego oraz liczby zagrożonych osób, mienia i środowiska; potrafi wykorzystać tę umiejętność w ramach formalnych zespołów, powołanych w różnego rodzaju instytucjach w celu rozwiązywania problemów wynikających z sytuacji kryzysowych [K_U02]

EK nr 7: potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu przebiegu zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych, w szczególności związanych z nim zagrożeń oraz stosowanych rozwiązań organizacyjnych, oraz wykorzystać tę wiedzę współpracując w zespołach zarządzania kryzysowego [K_U03]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EK nr 8: posiada kompetencje określania najważniejszych priorytetów – na poziomie państwa i społeczności lokalnej – służących przeciwdziałaniu zagrożeniom różnego typu, które stanowią przesłankę sytuacji kryzysowych i podstawowy element ryzyka funkcjonowania i rozwoju kluczowych struktur życia społecznego [K_K01]

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, ukierunkowana dyskusja grupowa, analiza przypadków, grupowe zadania problemowe, prezentacje uczestników zajęć.

Egzamin pisemny:

Ocena Algorytm oceny końcowej

2 do 50%

3*** powyżej 50%, ale nie więcej niż 60%

3,5 powyżej 60%, ale nie więcej niż 70%

4 powyżej 70%, ale nie więcej niż 80%

4,5 powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%

5 powyżej 90%

*** Student opanował wszystkie efekty kształcenia ujęte w sylabusie.

Inne: przygotowanie referatu/ wywiadu - możliwość podwyższenia oceny o pół stopnia z końcowego egzaminu pisemnego

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szczupaczyński
Prowadzący grup: Jerzy Szczupaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Tematyka kursu obejmuje kluczowe problemy z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Punktem wyjścia są pojęcia kryzysu, zagrożenia i ryzyka, które omówione zostaną w perspektywie klasycznych zagadnień zarządzania. Przedstawiona zostanie specyfika zarządzania kryzysowego, a także wykorzystywane narzędzia.

Po ukończeniu przedmiotu studenci powinni posiadać wiedzę na temat norm i reguł dotyczących zarządzania w sytuacjach kryzysowych, a także o sytuacjach kryzysowych, ich przyczynach, prawdopodobieństwie wystąpienia i skutkach dla życia, zdrowia, mienia (w tym infrastruktury krytycznej) oraz środowiska. Ponadto powinni znać strukturę zarządzania kryzysowego (etapy, fazy), składająca się z zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań (planowanie – plany zarządzania kryzysowego), reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz usuwaniu ich skutków. Powinni także wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu przebiegu zarządzania kryzysowego, związanych z tym wyzwań oraz stosowanych rozwiązań organizacyjnych.

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Zarządzanie, jego podstawowe elementy i funkcje. Pojęcie organizacji. Rola i kompetencje menedżera. Zarządzanie przez kulturę organizacyjną. Organizacja a otoczenie. Strategia organizacji.

2. Zarządzanie kryzysowe i współczesne uwarunkowania zarządzania kryzysowego. Pojęcie kryzysu i płaszczyzny rozumienia kryzysu. Kryzys jako kategoria socjologiczna, politologiczna, psychologiczna i kategoria nauk o bezpieczeństwie. Definiowanie sytuacji kryzysowej. Taksonomia sytuacji kryzysowej. Dynamika sytuacji kryzysowej. Identyfikacja sytuacji kryzysowej. Pojęcie bezpieczeństwa i zagrożenia. Klasyfikacja zagrożeń.

3. Kryzys w organizacji i jego rola w procesie rozwoju organizacji. Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym. Zarządzanie ryzykiem. Współczesne koncepcje zarządzania kryzysowego ( koncepcja podatności odporności, adaptacji).

4. Struktury zarządzania kryzysowego: administracyjne i techniczne. Zarządzanie kryzysowe w ujęciu sekwencji procesu zarządzania (planowanie, organizowanie, kierowanie zespołami, kontrolowanie). Pomiar elementów sytuacji kryzysowej.

5. Zarządzanie kryzysem i ryzykiem w przedsiębiorstwie. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

6. Rola przywództwa w sytuacjach kryzysowych. Typy przywództwa. Cechy skutecznych przywódców. Budowanie zespołów kryzysowych.

7. Reagowanie na kryzys: moduły gotowości, reakcji, likwidacji szkód. Uczenie się systemów organizacyjnych w sytuacjach kryzysowych.

8. Strategie komunikacyjne w zarządzaniu kryzysowym. Zasady budowy strategii komunikacyjnej. Formalna i nieformalna komunikacja – bariery i ich pokonywanie.

9. Człowiek w sytuacji kryzysowej - czynniki osobowościowe wpływające na wybór zawodu wysokiego ryzyka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Difin, Warszawa 2012

• K. Sienkiewicz-Małyjurek, Skuteczne zarządzanie kryzysowe (wydanie poprawione), Difin, Warszawa 2015

• J. Szczupaczyński, Anatomia zarządzania organizacją. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów. Warszawa 2002 (drugie wydanie)

Literatura uzupełniająca:

• J. Walas-Trębacz, J. Ziarko, Podstawy zarządzania kryzysowego, Cz. 1: Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010

• J. Walas-Trębacz, J. Ziarko, Podstawy zarządzania kryzysowego, Cz. 2: Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011

• K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2010

• J. Gołębiewski, Propedeutyka zarządzania kryzysowego, Difin, Warszawa 2015

• G. Sobolewski (red.), Zagrożenia kryzysowe, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011

Literatura w formie elektronicznej:

J. Ziarko, J. Walas-Trębacz, Podstawy zarządzania kryzysowego, Część 1, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/13786/ZIARKO_WALAS-TREBACZ_Podstawy_zarzadzania_kryzysowego_cz1_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y

M. Brzeziński, Sytuacja kryzysowa w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – analiza pojęcia, s. 80-99.

file:///C:/Users/js/Downloads/M.Brzezinski-sytuacja-kryzysowa-w-rozumieniu-ustawy-o-zarzadzaniu-kryzysowym.pdf

J. Ziarko, J. Walas-Trębacz, Podstawy zarządzania kryzysowego, Część 2, Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/6574/Podstawy_zarzadzania_kryzysowego_cz2_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y

A. Stabryła (red.), Zarządzanie w kryzysie, Kraków 2010. Mfiles.pl

https://books.google.pl/books?id=ehunKyoXB1IC&pg=PA206&lpg=PA206&dq=johnson+%26+johnson+tylenol+kryzys&source=bl&ots=SIslFOpCNA&sig=HQBqE48c63o3WrvJZX2qWmZ1Zqs&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwit5aOhqOzcAhXkDZoKHWdcD1MQ6AEwAnoECAQQAQ#v=onepage&q=johnson%20%26%20johnson%20tylenol%20kryzys&f=false

K. Sienkiewicz–Małyjurek, Problemy organizacyjne zarządzania kryzysowego w samorządach

http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z59/K.%20Sienkiewicz-Ma%B3yjurek.pdf

A.Grzegorczyk. A. Kościańczuk: Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, (w:) Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1636/A.%20Ko%C5%9Bcianczuk,%20A.%20Grzegorczyk,%20Komunikowanie.pdf?sequence=1&isAllowed=y

H. Skłodowski (red.): Człowiek w kryzysie – psychospołeczne aspekty kryzysu, Łódź 2010

http://piz.san.edu.pl/docs/e-XI-1.pdf

A. Walecka, A. Zakrzewska - Bielawska: Przywództwo w obliczu kryzysu przedsiębiorstwa [http://www.zakrzewska-bielawska.pl/new/publikacja_12_2009.pdf]

J. Furmańczyk, Autentyczne przywództwo w dobie kryzysu, „Master of Business Administration” 3/2011 (158): s. 95–101 [https://mbace.eu/api/files/view/61352.pdf]

A. Rakowska, KRYZYSOWE PRZYWÓDZTWO, CZYLI KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE NIEZBĘDNE W TRUDNYCH CZASACH [http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2018/01/01-Rakowska-KN14.pdf

Uwagi:

Kurs można znaleźć na platformie kampus.come.uw.edu.pl, kurs wydziałowy (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych): Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (2102-BW-L-Z3ZSKR) (semestr zimowy 2020/21). Hasło dostępu udostępnia prowadzący za pośrednictwem Usosmaila.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)