Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z2ADPU
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: wprowadzenie w zagadnienia teorii i praktyki administracji publicznej w Polsce; węzłowe instytucje administracji publicznej; mechanizmy podejmowania decyzji w strukturach administracyjnych.

Pełny opis:

W toku realizacji zajęć studenci zdobywają i pogłębiają wiedzę a także umiejętności poznawcze w zakresie funkcjonowania administracji publicznej. Poznają cechy, funkcje administracji, przesłanki sprawnej administracji. Istotnym częścią zajęć jest analiza mechanizmów działania i zasad organizacji administracji publicznej oraz procesów modernizacyjnych, którym podlega system administracji publicznej. Studenci poznają aktualną strukturę organizacyjną i terytorialną administracji w Polsce w kontekście innych (narodowych) modeli administracji publicznej. Studenci poznają zagadnienia związane z kontrolą administracji. Ponadto uzyskują wiedze na temat pracowników administracji publicznej : ścieżek wstąpienia i kariery w administracji a także znaczenia jakości służb publicznych dla sprawności i efektywności państwa. Uczą się brać udział w działaniu administracji ( partycypacja publiczna w administracji) . Poznają założenia koncepcji good governance

Tematyka zajęć:

1. Administracja publiczna – pojęcie, rodzaje, cechy, funkcje administracji, przesłanki sprawnej administracji.

2. Zasady organizacji i działania administracji publicznej (cz. 1.). Pojęcia: aparat administracyjny, nadzór, kontrola, koordynacja, kierownictwo, decentralizacja i centralizacja administracji,

3. Zasady organizacji i działania administracji publicznej( cz. 2.). Pojęcia: samorząd, organ administracji publicznej (organy naczelne, centralne, terenowe, decydujące, pomocnicze, jednoosobowe, kolegialne) zakres działania i właściwość organu administracji, zasada związania administracji prawem.

4. Tradycje administracji publicznej w Polsce. Kształtowanie się administracji publicznej II RP. Rozwiązania ustrojowe przyjęte w PRL. Cel, główne założenia i wdrażanie reformy administracji po 1989 r. Europeizacja administracji publicznej.

5. Podziały terytorialne państwa. Pojęcie i rodzaje podziału terytorialnego: podział zasadniczy, pomocniczy i dla celów administracji specjalnych. Kształtowanie podziału terytorialnego w Polsce. Czynniki kształtujące podział terytorialny.

6. Administracja centralna. Rada Ministrów i administracja rządowa. Skład i funkcje RM, organizacja aparatu pomocniczego szefa rządu i RM. Pozycja ustrojowa ministra. Pojęcie urzędu centralnego.

7. Administracja rządowa w województwie. Pozycja ustrojowa i zakres działania wojewody. Wojewódzka administracja zespolona. Terenowe organy rządowej administracji niezespolonej.

8. Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych (cz.1).. Pojęcie subsydiarności i samorządności. Ustrojowa pozycja gminy, powiatu i województwa. Władze gminy, powiatu i województwa. Zadania i zakres działania gminy, powiatu i województwa. Organizacja urzędu gminy, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego.

9.10.Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych (cz.2.). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Mienie gminy, powiatu i województwa. Nadzór nad samorządem terytorialnym.

11. Źródła prawa administracyjnego. Prawo powszechnie obowiązujące, akty prawa wewnętrznego, prawo miejscowe. Formy i metody działania administracji publicznej. Akty władcze administracji, czynności cywilnoprawne w administracji. Pojęcia: akt administracyjny, postępowanie administracyjne, uznanie administracyjne.

12. Kontrola administracji publicznej. Pojęcie kontroli administracji publicznej, zadania, rodzaje, cechy i system kontroli. Kontrola wewnątrzadministracyjna i kontrola zewnętrzna administracji.

13. Kadry administracji. Pracownicy administracji rządowej. Pracownicy samorządu terytorialnego.

Literatura:

1. Chmaj Marek (red.), Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2012.

2. Czaputowicz Jacek (red.), Administracja publiczna w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008.

3. Dolnicki Bogdan, Samorząd terytorialny, Warszawa 2019.

4. Hausner Jerzy (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2017.

5. Itrich-Drabarek Jolanta (red.), Encyklopedia administracji, Warszawa 2018, http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

5. Izdebski Hubert, Kulesza Michał, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.

6. Knosala Ernest, Zarys nauki administracji, Warszawa 2010

7. Kudrycka Barbara, Peters B. Guy, Suwaj Patrycja (red.), Nauka administracji, Warszawa 2009.

8. Leoński Zbigniew, Nauka administracji, Warszawa 2010.

9. Leoński Zbigniew, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

10. Malec Jerzy, Malec Dorota, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.

11. Ochendowski Eugeniusz, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

12. Osiński Joachim, Administracja publiczna na tle zmian instytucji państwa w XXI wieku, Warszawa 2008.

13. Peters Guy B., Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.

14. Przybyszewski Roman, Administracja publiczna wobec przemian społeczno-ekonomicznych epoki informacyjnej, Toruń 2009.

15. Rydlewski Grzegorz, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich unii europejskiej studium politologiczne, Warszawa 2006.

16. Rydlewski Grzegorz, Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

17. Zieliński Eugeniusz, Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.

Źródła internetowe:

Itrich-Drabarek Jolanta (red.), Encyklopedia administracji, Warszawa 2018, <http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna>

Izdebski Hubert, Od administracji publicznej do public governance w: "Zarządzanie Publiczne"nr 1 (1), 7-20 2007,

<http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Zarzadzanie_Publiczne/Zarzadzanie_Publiczne-r2007-t-n1_(1)/Zarzadzanie_Publiczne-r2007-t-n1_(1)-s7-20/Zarzadzanie_Publiczne-r2007-t-n1_(1)-s7-20.pdf>

Dolnicki Bogdan, Samorząd terytorialny, 2012, <http://cyfroteka.pl/ebooki/Samorzad_terytorialny-ebook/p0206859i020>

Rydlewski Grzegorz, Współczesne rządy wobec wyzwań nowego modelu rządzenia: <http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/POL-S2-Rydlewski.pdf>

B. Guy Peters, Bob Jessop, Dwie wizje rządzenia decentracją i recentracja procesów rządzenia "Zarządzanie Publiczne" nr 15 (1), 107-122 2011, <http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Zarzadzanie_Publiczne/Zarzadzanie_Publiczne-r2011-t-n15_(1)/Zarzadzanie_Publiczne-r2011-t-n15_(1)-s107-122/Zarzadzanie_Publiczne-r2011-t-n15_(1)-s107-122.pdf>

Dobrowolski Zbysław, Administracja publiczna w Polsce, Zarządzanie. Zarys problematyk, Kraków 2018, <https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Administracja+publiczna+w+Polsce/f2440286-37d9-4403-9802-2406c2afe4ab>

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EU1. Student zna struktury administracji publicznej w państwie, relacje zachodzące pomiędzy administracją i polityką, pomiędzy administracją a obywatelem/społeczeństwem, zna relacje wewnątrz administracji (kontrola, nadzór, kierowanie), jak i relacje administracji z otoczeniem (kontrola, ewaluacja) [K_W01]

EU2. Zna procesy zachodzące w administracji (koncentracja, dekoncentracja, centralizacja, decentralizacja, dewolucja, modernizacja) [KW_01]

EU3. Zna struktury administracji w wymiarze centralnym i terenowym, w tym lokalnym, ponadlokalnym i regionalnym [KW_01]

EU4. Zna postawy prawne działania administracji, odróżnia prawo powszechnie obowiązujące i prawo wewnętrzne jako regulatory działania administracji [KW_04]

EU5. Rozpoznanie różne podmioty w systemie administracji publicznej: organy, urzędy, komitety, agencje, organy monokratyczne, organy kolegialne, decyzyjne, doradcze, organy naczelne, centralne, terenowe, organy administracji rządowej i samorządowej [K_W06]

EU6. Wyróżnia zadania administracji publicznej i dzieli je na kategorie [K_W06]

UMIEJĘTNOŚCI

EU7. Student potrafi rozpoznać rolę czynnika osobowego w administracji, porównuje obowiązki urzędnika publicznego w stosunku do pracownika ze sfery prywatnej – dobiera je na podstawie aktów prawnych, które normują działanie urzędników (np. ustawa o służbie cywilnej). Rozpoznaje zjawisko korupcji w administracji [K_U02]

EU8.Ma świadomość znaczenia aktywnego udziału obywatela w działaniach administracji dla wzmacniania efektywności i jakości administracji publicznej [K_U02]

EU9. Potrafi korzystać się stron organów promulgacyjnych oraz Biuletynów Informacji Publicznej poszczególnych urzędów administracji. Rozróżnia oficjalne strony urzędów – od stron podmiotów prywatnych [K_U03]

EU10. Potrafi na podstawie doniesień medialnych zrekonstruować ich przebieg procesów medialnych w oparciu o odpowiednie ustawy. Potrafi wskazać na błędy w przekazie medialnym – szukając informacji w aktach prawnych [K_U03]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EU11. Ma świadomość znaczenia rzetelnego wykształcenia i przygotowania do pracy w służbie publicznej [K_U02]

EK12 Jest gotów do przeprowadzenia różnych inicjatyw społecznych we współpracy z administracją publiczną [K_K03]

EK13 Potrafi analizować akty prawne jako niezbędnej procedury w kontaktach z administracją – tak by uzyskać zamierzony cel – np. zainicjować referendum, [K_K03]

EK23 Rozumie czym jest korupcja i potrafi skazać na przykłady korupcji w administracji (znane z przekazu medialnego) [K_K03]

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym lub testem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sękowska-Grodzicka
Prowadzący grup: Elżbieta Sękowska-Grodzicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: wprowadzenie w zagadnienia teorii i praktyki administracji publicznej w Polsce; węzłowe instytucje administracji publicznej; mechanizmy podejmowania decyzji w strukturach administracyjnych.

Pełny opis:

W toku realizacji zajęć studenci zdobywają i pogłębiają wiedzę a także umiejętności poznawcze w zakresie funkcjonowania administracji publicznej. Poznają cechy, funkcje administracji, przesłanki sprawnej administracji. Istotnym częścią zajęć jest analiza mechanizmów działania i zasad organizacji administracji publicznej oraz procesów modernizacyjnych, którym podlega system administracji publicznej. Studenci poznają aktualną strukturę organizacyjną i terytorialną administracji w Polsce w kontekście innych (narodowych) modeli administracji publicznej. Studenci poznają zagadnienia związane z kontrolą administracji. Ponadto uzyskują wiedze na temat pracowników administracji publicznej : ścieżek wstąpienia i kariery w administracji a także znaczenia jakości służb publicznych dla sprawności i efektywności państwa. Uczą się brać udział w działaniu administracji ( partycypacja publiczna w administracji) . Poznają założenia koncepcji good governance

Tematyka zajęć:

1. Administracja publiczna – pojęcie, rodzaje, cechy, funkcje administracji, przesłanki sprawnej administracji.

2. Zasady organizacji i działania administracji publicznej (cz. 1.). Pojęcia: aparat administracyjny, nadzór, kontrola, koordynacja, kierownictwo, decentralizacja i centralizacja administracji,

3. Zasady organizacji i działania administracji publicznej( cz. 2.). Pojęcia: samorząd, organ administracji publicznej (organy naczelne, centralne, terenowe, decydujące, pomocnicze, jednoosobowe, kolegialne) zakres działania i właściwość organu administracji, zasada związania administracji prawem.

4. Tradycje administracji publicznej w Polsce. Kształtowanie się administracji publicznej II RP. Rozwiązania ustrojowe przyjęte w PRL. Cel, główne założenia i wdrażanie reformy administracji po 1989 r. Europeizacja administracji publicznej.

5. Podziały terytorialne państwa. Pojęcie i rodzaje podziału terytorialnego: podział zasadniczy, pomocniczy i dla celów administracji specjalnych. Kształtowanie podziału terytorialnego w Polsce. Czynniki kształtujące podział terytorialny.

6. Administracja centralna. Rada Ministrów i administracja rządowa. Skład i funkcje RM, organizacja aparatu pomocniczego szefa rządu i RM. Pozycja ustrojowa ministra. Pojęcie urzędu centralnego.

7. Administracja rządowa w województwie. Pozycja ustrojowa i zakres działania wojewody. Wojewódzka administracja zespolona. Terenowe organy rządowej administracji niezespolonej.

8. Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych (cz.1).. Pojęcie subsydiarności i samorządności. Ustrojowa pozycja gminy, powiatu i województwa. Władze gminy, powiatu i województwa. Zadania i zakres działania gminy, powiatu i województwa. Organizacja urzędu gminy, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego.

9.10.Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych (cz.2.). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Mienie gminy, powiatu i województwa. Nadzór nad samorządem terytorialnym.

11. Źródła prawa administracyjnego. Prawo powszechnie obowiązujące, akty prawa wewnętrznego, prawo miejscowe. Formy i metody działania administracji publicznej. Akty władcze administracji, czynności cywilnoprawne w administracji. Pojęcia: akt administracyjny, postępowanie administracyjne, uznanie administracyjne.

12. Kontrola administracji publicznej. Pojęcie kontroli administracji publicznej, zadania, rodzaje, cechy i system kontroli. Kontrola wewnątrzadministracyjna i kontrola zewnętrzna administracji.

13. Kadry administracji. Pracownicy administracji rządowej. Pracownicy samorządu terytorialnego.

Literatura:

1. Chmaj Marek (red.), Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2012.

2. Czaputowicz Jacek (red.), Administracja publiczna w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008.

3. Dolnicki Bogdan, Samorząd terytorialny, Warszawa 2019.

4. Hausner Jerzy (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2017.

5. Itrich-Drabarek Jolanta (red.), Encyklopedia administracji, Warszawa 2018, http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

5. Izdebski Hubert, Kulesza Michał, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.

6. Knosala Ernest, Zarys nauki administracji, Warszawa 2010

7. Kudrycka Barbara, Peters B. Guy, Suwaj Patrycja (red.), Nauka administracji, Warszawa 2009.

8. Leoński Zbigniew, Nauka administracji, Warszawa 2010.

9. Leoński Zbigniew, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

10. Malec Jerzy, Malec Dorota, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.

11. Ochendowski Eugeniusz, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

12. Osiński Joachim, Administracja publiczna na tle zmian instytucji państwa w XXI wieku, Warszawa 2008.

13. Peters Guy B., Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.

14. Przybyszewski Roman, Administracja publiczna wobec przemian społeczno-ekonomicznych epoki informacyjnej, Toruń 2009.

15. Rydlewski Grzegorz, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich unii europejskiej studium politologiczne, Warszawa 2006.

16. Rydlewski Grzegorz, Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

17. Zieliński Eugeniusz, Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.

Źródła internetowe:

Itrich-Drabarek Jolanta (red.), Encyklopedia administracji, Warszawa 2018, <http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna>

Izdebski Hubert, Od administracji publicznej do public governance w: "Zarządzanie Publiczne"nr 1 (1), 7-20 2007,

<http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Zarzadzanie_Publiczne/Zarzadzanie_Publiczne-r2007-t-n1_(1)/Zarzadzanie_Publiczne-r2007-t-n1_(1)-s7-20/Zarzadzanie_Publiczne-r2007-t-n1_(1)-s7-20.pdf>

Dolnicki Bogdan, Samorząd terytorialny, 2012, <http://cyfroteka.pl/ebooki/Samorzad_terytorialny-ebook/p0206859i020>

Rydlewski Grzegorz, Współczesne rządy wobec wyzwań nowego modelu rządzenia: <http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/POL-S2-Rydlewski.pdf>

B. Guy Peters, Bob Jessop, Dwie wizje rządzenia decentracją i recentracja procesów rządzenia "Zarządzanie Publiczne" nr 15 (1), 107-122 2011, <http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Zarzadzanie_Publiczne/Zarzadzanie_Publiczne-r2011-t-n15_(1)/Zarzadzanie_Publiczne-r2011-t-n15_(1)-s107-122/Zarzadzanie_Publiczne-r2011-t-n15_(1)-s107-122.pdf>

Dobrowolski Zbysław, Administracja publiczna w Polsce, Zarządzanie. Zarys problematyk, Kraków 2018, <https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Administracja+publiczna+w+Polsce/f2440286-37d9-4403-9802-2406c2afe4ab>

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)