Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestępczość transgraniczna i handel ludźmi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-Z3PTHL
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przestępczość transgraniczna i handel ludźmi
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony dla studentów dysponujących elementarną wiedza z zakresu nauk społecznych i prawnych, gotowych do wykonania ćwiczenia terenowego.

Rekomendowane aby student zaliczył uprzednio, następujące przedmioty: wstęp do socjologia, elementy prawa, kryminologia. Konieczna jest znajomość języka angielskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: zjawiska przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi; aspekty prawne i organizacyjne zwalczania przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi; funkcjonowanie platform współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi

Pełny opis:

Zajęcia są zorganizowane w formie wykładu interaktywnego, które ma przybliżyć studentom problematykę przestępczości i przestępczości transgranicznej, niewolnictwa, handlu ludźmi i pracy przymusowej. Na zajęciach jest mowa o skali tych zjawisk, definicjach, legalnych, sposobach działania sprawców i skutkach dla ofiar, trudnościach w identyfikacji i ścigania sprawców przestępstw. Wszystkie te problemy, które współcześnie pojawiły się w zupełnie nowej formie tworzą jedno z najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją przed współczesnym światem. W trakcie zajęć zostaną poruszone następujące kwestie:

• przestępczość – zagadnienie ogólne

• przestępczość transgraniczna – definicja i formy

• historia niewolnictwa

• międzynarodowe oraz europejskie uregulowania prawne dotyczące handlu ludźmi, pracy przymusowej

• standardy eliminowanie handlu ludźmi na świecie

• system eliminowanie handlu ludźmi w Polsce

• problematyka ofiar handlu ludźmi

Zajęcia obejmują następujące bloki tematyczne:

Blok I – Problematyka przestępczości transgranicznej

- przestępczość zagadnienia podstawowe

- przestępczość transgraniczna - podstawowe definicje

- formy przestępczości transgranicznej

- skala zjawiska

- polityczny kontekst przestępczości transgranicznej

Blok II– Historia niewolnictwa

- Etyczne problemy zniewolenia.

- Historia niewolnictwa.

- Analiza systemów społecznych fundowanych na niewolnictwie.

- Krótka historia znoszenia niewolnictwa

Blok III – Handel ludźmi i praca przymusowa, jako współczesne niewolnictwo.

- Źródła zniewolenia we współczesnym świecie.

- Zjawiskowe formy współczesnego handlu ludźmi i pracy przymusowej.

- Nowe formy i zjawiska z pogranicza handlu ludźmi.

- Handel ludźmi a przemyt ludzi.

Blok IV – Międzynarodowe oraz europejskie uregulowania prawne dotyczące handlu ludźmi.

- Podstawowe dokumenty międzynarodowe (ONZ, UE, RE).

- Instytucje zajmujące się eliminowaniem handlu ludźmi (ONZ, UE, RE, OBWE, IOM, MOP).

- Współpraca międzynarodowa w dziedzinie eliminowania handlu ludźmi.

- Ewolucja prawa międzynarodowego dotyczącego handlu ludźmi.

Blok V – Eliminowanie handlu ludźmi w Polsce.

- Krótka historia zjawiska na tle przemian politycznych i społecznych.

- Regulacje prawne.

- Instytucje zaangażowane w eliminowanie handlu ludźmi. Analiza systemu przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce. Medialny wizerunek zjawiska handlu ludźmi w Polsce.

Blok VI – Ofiara handlu ludźmi

- Etiologia bycia ofiarą handlu ludźmi – push factors i pull factors.

- Międzynarodowe standardy dotyczące pozycji ofiar handlu ludźmi – obowiązki państwa.

- Współpraca międzynarodowa na rzecz ofiar handlu ludźmi.

- Partnerstwo instytucji krajowych na rzecz ofiar handlu ludźmi.

Blok VII – Przestępczość transgraniczna i handel ludźmi – z perspektywy systemu

- Międzynarodowe, europejskie krajowe inicjatywy na rzecz eliminowania i badania omawianych zjawisk

- Polityka reagowania na omawiane zjawiska – poziom krajowy i międzynarodowy

- Podnoszenie poziomu świadomości opinii publicznej – media i edukacja .

Literatura:

- Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie, podręcznik, Warszawa 2006, Z. Lasocik, red., Uniwersytet Warszawski,

- tamże: B. Nowak, Współczesny handel ludźmi a nowożytny handel niewolnikami,

- tamże: Krótki kalendarium atlantyckiego handlu niewolnikami, s. 49,

I. Bieżuńska-Małowist, M. Małowist, Niewolnictwo, Warszawa 1987.

- Z. Lasocik, Handel ludźmi – aspekty społeczne i prawne, Studia Socjologiczne nr 4/2007.

Z. Lasocik, M. Koss, Ł. Wieczorek (red.) Handel dziećmi.

- Wybrane problemy, Warszawa 2007, UW.

- Trafficking in Ukraine. An assessment of the current response, Kijów 2005, s. 43-52 oraz 58-64.

- Human trafficking: a challenge for the European Union and its member states (with particular reference to Poland), w: Trafficking and Human Rights. European and Asia-Pacific Perspectives, Leslie Holmes (ed.), Cheltenham/Northampton 2010, Edward Elgar, s. 18 – 36.

- Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce – raport z badań, Warszawa 2010, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi. .

- Trafficking in Person Report. June 2016 lub 2017, US State Department.

- Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, Trafficking for Forced Labour in Poland, w: Trafficking for Forced Labour and Labour Exploitation in Finland, Poland and Estonia, A. Jokinen, N. Ollus, K. Aromaa (eds.), Helsinki 2011, HEUNI.

- Eliminowanie handlu ludźmi w Polsce. Analiza systemu, Zbigniew Lasocik (red.), Warszawa 2011, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW.

- ILO Global Estimate of Forced Labour. Results and methodology, Geneva 2012, ILO.

- Handel narządami. Spory wokół interpretacji przepisów karnych ustawy transplantacyjnej, Z. Lasocik, E. Rekosz (red.), Warszawa 2011, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW.

- Studying Human Trafficking for Forced Labor: The Polish Experience, Journal of Human Rights and Civil Society, Issue 5, Fall 2012, John Hopkins University.

- Trafficking in organs, tissues and sells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, Strasbourg 2009, Council of Europe, UN.

- Third Focused Study 2013. Identification of victims of trafficking in human beings in international protection and forced return procedures, European Migration Network, 2013

- Global Slavery Index 2016.

- The Organization of Human Trafficking. Report 2008:21, BRA, Stockholm 2008.

- Reakcja polityczna i prawna wobec handlu ludźmi w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Warszawa 2017, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

- Ofiary handlu ludźmi, Lidia Mazowiecka (red.), Warszawa 2014, Lex a Wolters Kluwer business.

- Identyfikacja ofiar handlu ludźmi w ramach procedur przyznawania ochrony międzynarodowej, Warszawa 2013, Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, MSW.

- Handel ludźmi i praca przymusowa. Najważniejsze przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, Z. Lasocik, M. Tarnowska (red.), Warszawa 2017, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

zna naturę przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości transgranicznej oraz więzi, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i bezpieczeństwa zbiorowego K_W02

zna normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, które służą jako mechanizmy przeciwdziałania przestępczości, szczególnie handlowi ludźmi i pracy przymusowej K_W03

zna środki ochrony praw i wolności człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar handlu ludźmi K_W05

Po zakończeniu zajęć student:

umie analizować i wyjaśniać wzajemne relacje i zależności zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury, w odniesieniu do szeroko pojętego bezpieczeństwa, a szczególnie przestępczości K_U01

umie analizować tak specyficzne zjawiska społeczne, jak handel ludźmi czy praca przymusowa K_U02

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- test pisemny

- obecność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lasocik
Prowadzący grup: Zbigniew Lasocik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: zjawiska przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi; aspekty prawne i organizacyjne zwalczania przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi; funkcjonowanie platform współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i handlu ludźmi

Pełny opis:

Zajęcia są zorganizowane w formie wykładu interaktywnego, które ma przybliżyć studentom problematykę przestępczości i przestępczości transgranicznej, niewolnictwa, handlu ludźmi i pracy przymusowej. Na zajęciach jest mowa o skali tych zjawisk, definicjach, legalnych, sposobach działania sprawców i skutkach dla ofiar, trudnościach w identyfikacji i ścigania sprawców przestępstw. Wszystkie te problemy, które współcześnie pojawiły się w zupełnie nowej formie tworzą jedno z najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją przed współczesnym światem. W trakcie zajęć zostaną poruszone następujące kwestie:

• przestępczość – zagadnienie ogólne

• przestępczość transgraniczna – definicja i formy

• historia niewolnictwa

• międzynarodowe oraz europejskie uregulowania prawne dotyczące handlu ludźmi, pracy przymusowej

• standardy eliminowanie handlu ludźmi na świecie

• system eliminowanie handlu ludźmi w Polsce

• problematyka ofiar handlu ludźmi

Zajęcia obejmują następujące bloki tematyczne:

Zajęcia obejmują następujące bloki tematyczne:

Blok I – Problematyka przestępczości transgranicznej

- przestępczość zagadnienia podstawowe

- przestępczość transgraniczna - podstawowe definicje

- formy przestępczości transgranicznej

- skala zjawiska

- polityczny kontekst przestępczości transgranicznej

Blok II– Historia niewolnictwa

- Etyczne problemy zniewolenia.

- Historia niewolnictwa.

- Analiza systemów społecznych fundowanych na niewolnictwie.

- Krótka historia znoszenia niewolnictwa

Blok III – Handel ludźmi i praca przymusowa, jako współczesne niewolnictwo.

- Źródła zniewolenia we współczesnym świecie.

- Zjawiskowe formy współczesnego handlu ludźmi i pracy przymusowej.

- Nowe formy i zjawiska z pogranicza handlu ludźmi.

- Handel ludźmi a przemyt ludzi.

Blok IV – Międzynarodowe oraz europejskie uregulowania prawne dotyczące handlu ludźmi.

- Podstawowe dokumenty międzynarodowe (ONZ, UE, RE).

- Instytucje zajmujące się eliminowaniem handlu ludźmi (ONZ, UE, RE, OBWE, IOM, MOP).

- Współpraca międzynarodowa w dziedzinie eliminowania handlu ludźmi.

- Ewolucja prawa międzynarodowego dotyczącego handlu ludźmi.

Blok V – Eliminowanie handlu ludźmi w Polsce.

- Krótka historia zjawiska na tle przemian politycznych i społecznych.

- Regulacje prawne.

- Instytucje zaangażowane w eliminowanie handlu ludźmi. Analiza systemu przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce. Medialny wizerunek zjawiska handlu ludźmi w Polsce.

Blok VI – Ofiara handlu ludźmi

- Etiologia bycia ofiarą handlu ludźmi – push factors i pull factors.

- Międzynarodowe standardy dotyczące pozycji ofiar handlu ludźmi – obowiązki państwa.

- Współpraca międzynarodowa na rzecz ofiar handlu ludźmi.

- Partnerstwo instytucji krajowych na rzecz ofiar handlu ludźmi.

Blok VII – Przestępczość transgraniczna i handel ludźmi – z perspektywy systemu

- Międzynarodowe, europejskie krajowe inicjatywy na rzecz eliminowania i badania omawianych zjawisk

- Polityka reagowania na omawiane zjawiska – poziom krajowy i międzynarodowy

- Podnoszenie poziomu świadomości opinii publicznej – media i edukacja .

Literatura:

- Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie, podręcznik, Warszawa 2006, Z. Lasocik, red., Uniwersytet Warszawski,

- tamże: B. Nowak, Współczesny handel ludźmi a nowożytny handel niewolnikami,

- tamże: Krótki kalendarium atlantyckiego handlu niewolnikami, s. 49,

I. Bieżuńska-Małowist, M. Małowist, Niewolnictwo, Warszawa 1987.

- Z. Lasocik, Handel ludźmi – aspekty społeczne i prawne, Studia Socjologiczne nr 4/2007.

Z. Lasocik, M. Koss, Ł. Wieczorek (red.) Handel dziećmi.

- Wybrane problemy, Warszawa 2007, UW.

- Trafficking in Ukraine. An assessment of the current response, Kijów 2005, s. 43-52 oraz 58-64.

- Human trafficking: a challenge for the European Union and its member states (with particular reference to Poland), w: Trafficking and Human Rights. European and Asia-Pacific Perspectives, Leslie Holmes (ed.), Cheltenham/Northampton 2010, Edward Elgar, s. 18 – 36.

- Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce – raport z badań, Warszawa 2010, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi. .

- Trafficking in Person Report. June 2016 lub 2017, US State Department.

- Z. Lasocik, Ł. Wieczorek, Trafficking for Forced Labour in Poland, w: Trafficking for Forced Labour and Labour Exploitation in Finland, Poland and Estonia, A. Jokinen, N. Ollus, K. Aromaa (eds.), Helsinki 2011, HEUNI.

- Eliminowanie handlu ludźmi w Polsce. Analiza systemu, Zbigniew Lasocik (red.), Warszawa 2011, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW.

- ILO Global Estimate of Forced Labour. Results and methodology, Geneva 2012, ILO.

- Handel narządami. Spory wokół interpretacji przepisów karnych ustawy transplantacyjnej, Z. Lasocik, E. Rekosz (red.), Warszawa 2011, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW.

- Studying Human Trafficking for Forced Labor: The Polish Experience, Journal of Human Rights and Civil Society, Issue 5, Fall 2012, John Hopkins University.

- Trafficking in organs, tissues and sells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, Strasbourg 2009, Council of Europe, UN.

- Third Focused Study 2013. Identification of victims of trafficking in human beings in international protection and forced return procedures, European Migration Network, 2013

- Global Slavery Index 2016.

- The Organization of Human Trafficking. Report 2008:21, BRA, Stockholm 2008.

- Reakcja polityczna i prawna wobec handlu ludźmi w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Warszawa 2017, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

- Ofiary handlu ludźmi, Lidia Mazowiecka (red.), Warszawa 2014, Lex a Wolters Kluwer business.

- Identyfikacja ofiar handlu ludźmi w ramach procedur przyznawania ochrony międzynarodowej, Warszawa 2013, Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, MSW.

- Handel ludźmi i praca przymusowa. Najważniejsze przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, Z. Lasocik, M. Tarnowska (red.), Warszawa 2017, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW.

Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia odbywają się na platformie Google Meet, studenci mają do dyspozycji stały link do zajęć. W trakcie zajęć wykorzystują prezentacje w Power Point.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)