Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D1WSDP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawa
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia i terminy z zakresu nauk prawnych.

Wykorzystanie tekstów prawnych.

Źródła i gałęzie prawa.

Stosowanie prawa w Polsce i na świecie.

Prawo a państwo.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Zróżnicowanie systemów normatywnych

1/ pojęcie i rodzaje systemów normatywnych

2/ prawne systemy normatywne

3/ system prawa, gałęzie prawa, kodyfikacje, instytucje prawne, zasady prawa, klauzule generalne

4/ inne systemy normatywne i ich związki z prawnymi systemami normatywnymi

3. Prawo i normy prawne

1/ wieloznaczność pojęcia „prawo”

2/ koncepcje prawa

3/ język prawny a języki prawnicze

4/ norma prawna i jej budowa

5/ norma prawna a przepis prawny

4. Zdarzenia prawne i stosunki prawne

1/ pojęcie stosunku prawnego

2/ pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych

3/ relacja zdarzeń prawnych i stosunków prawnych na wybranych przykładach

4/ rodzaje stosunków prawnych

5/ elementy stosunku prawnego

5. Prawo a państwo

1/ związki prawa z państwem

2/ główne kultury prawne świata

3/ rola prawa w demokratycznym państwie prawnym

4/ sankcje i odpowiedzialność w prawie polskim

6. Źródła prawa

1/ rozumienie pojęcia systemu źródeł prawa

2/ akt prawny jako źródło prawa

3/ system źródeł prawa RP a system organów państwowych

4/ hierarchia źródeł prawa w RP

7. Stanowienie prawa

1/ koncepcja racjonalnego prawodawcy i technika prawodawcza

2/ stanowienie konstytucji i jej struktura

3/ stanowienie ustawy i jej budowa

4/ proces stanowienia prawa międzynarodowego

5/ stanowienie aktów wykonawczych

6/ stanowienie prawa miejscowego

8. Obowiązywanie prawa polskiego

1/ publikacja aktów normatywnych

2/ obowiązywanie prawa polskiego w czasie

3/ obowiązywanie prawa polskiego w przestrzeni

4/ obowiązywanie prawa polskiego co do osób

9. Proces stosowania prawa polskiego i prawa międzynarodowego

1/ istota stosowania prawa polskiego

2/ rodzaje rozumowań prawniczych

3/ wykładnia prawa i jej rodzaje

4/ stosowanie prawa międzynarodowego w systemie prawa wewnętrznego

10. Prawo publiczne

1/ prawo konstytucyjne

2/ prawo karne

3/ postępowanie karne

4/ prawo administracyjne

11-12. Prawo prywatne

1/ prawo cywilne

2/ prawo rodzinne i opiekuńcze

3/ prawo pracy

4/ prawo handlowe (gospodarcze)

5/ postępowanie cywilne

13. Prawa człowieka w prawie międzynarodowym publicznym

1/ System ONZ

2/ Systemy regionalne

3/ Systemy wyspecjalizowane

4/ Rola organizacji pozarządowych

14. Prawo międzynarodowe prywatne

15. Podsumowanie i zaliczenie

Literatura:

- R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005

- T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Wyd. 8., Warszawa 2013 i wyd. nast.

- J. Jabłońska-Bonca, Wstęp do nauk prawnych, Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań 1994

- E. Kustra, Wstęp do nauk o państwie i prawie, TNOiK, Toruń 2000

- L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, Toruń 1997

- J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Uniwersytet Śląski, Katowice 1991

- A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993

- A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992

- H. Rot, Wstęp do nauk prawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994

- G. L. Seidler, H. Groszyk, A Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009

- W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo naukowe CONTACT, Warszawa 2009

- R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Zakamycze 2005

- S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań 1997

- Wstęp do nauk prawnych, pod red. A. Jamroza, Temida 2, Białystok 1993

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 – Student ma ogólną wiedzę o relacji: prawo a nauki polityczne oraz dostrzega miejsce nauk prawnych w obszarze nauk społecznych.

K_W04 – Student zna i rozumie wybrane zjawiska prawa w wymiarze polskim, a także znaczenie prawa dla funkcjonowania systemu politycznego w Polsce oraz ewolucję prawa w stosunku do ewolucji państwa (rola prawa w państwie policyjnym, następnie w państwie prawa, potem w demokratycznym państwie prawa).

K_W06 – Student posiada wiedzę o różnych systemach normatywnych i ich związkach z systemem norm prawnych, a także rozumie wpływ uwarunkowań społecznych na sposób tworzenia i interpretowania przepisów prawnych.

K_W08 – Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI

K_U04 – Student potrafi wskazać i wyjaśnić zasady oraz wartości demokratycznego państwa prawa jako jednego z etapów rozwoju państwa i prawa (od formalnego do materialnego wymiaru praworządności).

K_U07 – Student umie posługiwać się normami prawnymi w obszarze związanym z działalnością publiczną.

K_U08 – Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę dotyczącą treści obowiązujących przepisów prawnych oraz umie korzystać z elektronicznych systemów informacji prawnej.

KOMPETENCJE

K_K01 – Student jest gotów do wykorzystywania znajomości przepisów prawnych dla osiągania celów politycznych podczas aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Balcerek-Kosiarz
Prowadzący grup: Marta Balcerek-Kosiarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia i terminy z zakresu nauk prawnych.

Wykorzystanie tekstów prawnych.

Źródła i gałęzie prawa.

Stosowanie prawa w Polsce i na świecie.

Prawo a państwo.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Zróżnicowanie systemów normatywnych

1/ pojęcie i rodzaje systemów normatywnych

2/ prawne systemy normatywne

3/ system prawa, gałęzie prawa, kodyfikacje, instytucje prawne, zasady prawa, klauzule generalne

4/ inne systemy normatywne i ich związki z prawnymi systemami normatywnymi

3. Prawo i normy prawne

1/ wieloznaczność pojęcia „prawo”

2/ koncepcje prawa

3/ język prawny a języki prawnicze

4/ norma prawna i jej budowa

5/ norma prawna a przepis prawny

4. Zdarzenia prawne i stosunki prawne

1/ pojęcie stosunku prawnego

2/ pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych

3/ relacja zdarzeń prawnych i stosunków prawnych na wybranych przykładach

4/ rodzaje stosunków prawnych

5/ elementy stosunku prawnego

5. Prawo a państwo

1/ związki prawa z państwem

2/ główne kultury prawne świata

3/ rola prawa w demokratycznym państwie prawnym

4/ sankcje i odpowiedzialność w prawie polskim

6. Źródła prawa

1/ rozumienie pojęcia systemu źródeł prawa

2/ akt prawny jako źródło prawa

3/ system źródeł prawa RP a system organów państwowych

4/ hierarchia źródeł prawa w RP

7. Stanowienie prawa

1/ koncepcja racjonalnego prawodawcy i technika prawodawcza

2/ stanowienie konstytucji i jej struktura

3/ stanowienie ustawy i jej budowa

4/ proces stanowienia prawa międzynarodowego

5/ stanowienie aktów wykonawczych

6/ stanowienie prawa miejscowego

8. Obowiązywanie prawa polskiego

1/ publikacja aktów normatywnych

2/ obowiązywanie prawa polskiego w czasie

3/ obowiązywanie prawa polskiego w przestrzeni

4/ obowiązywanie prawa polskiego co do osób

9. Proces stosowania prawa polskiego i prawa międzynarodowego

1/ istota stosowania prawa polskiego

2/ rodzaje rozumowań prawniczych

3/ wykładnia prawa i jej rodzaje

4/ stosowanie prawa międzynarodowego w systemie prawa wewnętrznego

10. Prawo publiczne

1/ prawo konstytucyjne

2/ prawo karne

3/ postępowanie karne

4/ prawo administracyjne

11-12. Prawo prywatne

1/ prawo cywilne

2/ prawo rodzinne i opiekuńcze

3/ prawo pracy

4/ prawo handlowe (gospodarcze)

5/ postępowanie cywilne

13. Prawa człowieka w prawie międzynarodowym publicznym

1/ System ONZ

2/ Systemy regionalne

3/ Systemy wyspecjalizowane

4/ Rola organizacji pozarządowych

14. Prawo międzynarodowe prywatne

15. Podsumowanie i zaliczenie

Literatura:

- R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005

- T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Wyd. 8., Warszawa 2013 i wyd. nast.

- J. Jabłońska-Bonca, Wstęp do nauk prawnych, Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań 1994

- E. Kustra, Wstęp do nauk o państwie i prawie, TNOiK, Toruń 2000

- L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, Toruń 1997

- J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Uniwersytet Śląski, Katowice 1991

- A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993

- A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992

- H. Rot, Wstęp do nauk prawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994

- G. L. Seidler, H. Groszyk, A Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009

- W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo naukowe CONTACT, Warszawa 2009

- R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Zakamycze 2005

- S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań 1997

- Wstęp do nauk prawnych, pod red. A. Jamroza, Temida 2, Białystok 1993

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Balcerek-Kosiarz
Prowadzący grup: Marta Balcerek-Kosiarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia i terminy z zakresu nauk prawnych.

Wykorzystanie tekstów prawnych.

Źródła i gałęzie prawa.

Stosowanie prawa w Polsce i na świecie.

Prawo a państwo.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Zróżnicowanie systemów normatywnych

1/ pojęcie i rodzaje systemów normatywnych

2/ prawne systemy normatywne

3/ system prawa, gałęzie prawa, kodyfikacje, instytucje prawne, zasady prawa, klauzule generalne

4/ inne systemy normatywne i ich związki z prawnymi systemami normatywnymi

3. Prawo i normy prawne

1/ wieloznaczność pojęcia „prawo”

2/ koncepcje prawa

3/ język prawny a języki prawnicze

4/ norma prawna i jej budowa

5/ norma prawna a przepis prawny

4. Zdarzenia prawne i stosunki prawne

1/ pojęcie stosunku prawnego

2/ pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych

3/ relacja zdarzeń prawnych i stosunków prawnych na wybranych przykładach

4/ rodzaje stosunków prawnych

5/ elementy stosunku prawnego

5. Prawo a państwo

1/ związki prawa z państwem

2/ główne kultury prawne świata

3/ rola prawa w demokratycznym państwie prawnym

4/ sankcje i odpowiedzialność w prawie polskim

6. Źródła prawa

1/ rozumienie pojęcia systemu źródeł prawa

2/ akt prawny jako źródło prawa

3/ system źródeł prawa RP a system organów państwowych

4/ hierarchia źródeł prawa w RP

7. Stanowienie prawa

1/ koncepcja racjonalnego prawodawcy i technika prawodawcza

2/ stanowienie konstytucji i jej struktura

3/ stanowienie ustawy i jej budowa

4/ proces stanowienia prawa międzynarodowego

5/ stanowienie aktów wykonawczych

6/ stanowienie prawa miejscowego

8. Obowiązywanie prawa polskiego

1/ publikacja aktów normatywnych

2/ obowiązywanie prawa polskiego w czasie

3/ obowiązywanie prawa polskiego w przestrzeni

4/ obowiązywanie prawa polskiego co do osób

9. Proces stosowania prawa polskiego i prawa międzynarodowego

1/ istota stosowania prawa polskiego

2/ rodzaje rozumowań prawniczych

3/ wykładnia prawa i jej rodzaje

4/ stosowanie prawa międzynarodowego w systemie prawa wewnętrznego

10. Prawo publiczne

1/ prawo konstytucyjne

2/ prawo karne

3/ postępowanie karne

4/ prawo administracyjne

11-12. Prawo prywatne

1/ prawo cywilne

2/ prawo rodzinne i opiekuńcze

3/ prawo pracy

4/ prawo handlowe (gospodarcze)

5/ postępowanie cywilne

13. Prawa człowieka w prawie międzynarodowym publicznym

1/ System ONZ

2/ Systemy regionalne

3/ Systemy wyspecjalizowane

4/ Rola organizacji pozarządowych

14. Prawo międzynarodowe prywatne

15. Podsumowanie i zaliczenie

Literatura:

- R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005

- T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Wyd. 8., Warszawa 2013 i wyd. nast.

- J. Jabłońska-Bonca, Wstęp do nauk prawnych, Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań 1994

- E. Kustra, Wstęp do nauk o państwie i prawie, TNOiK, Toruń 2000

- L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, Toruń 1997

- J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Uniwersytet Śląski, Katowice 1991

- A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993

- A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992

- H. Rot, Wstęp do nauk prawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994

- G. L. Seidler, H. Groszyk, A Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009

- W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo naukowe CONTACT, Warszawa 2009

- R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Zakamycze 2005

- S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań 1997

- Wstęp do nauk prawnych, pod red. A. Jamroza, Temida 2, Białystok 1993

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)