Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D2ADPU
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy w zakresie podstawowych pojęć, teorii oraz instytucji, procesów i mechanizmów charakterystycznych dla administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w Polsce.


Oczekiwane umiejętności to zdolność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej jako analityk bądź uczestnik procesów funkcjonowania administracji publicznej


Oczekiwane kompetencje to zdolność do samodzielnej pracy opartej na informacjach pozyskanych w trakcie zajęć, na źródłach prawa oraz na literaturze.

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia administracji publicznej.

Zasady organizacji i działania administracji publicznej.

Proces decyzyjny w administracji publicznej.

Podział terytorialny państwa.

Pełny opis:

Zajęcia 1: Podstawowe pojęcia z zakresu administracji publicznej

1.Pojęcie administracji publicznej.

2.Podział administracji publicznej.

3.Decentralizacja a dekoncentracja administracji publicznej.

4.Polityka a administracja

5.Administracja a grupy nacisku.

6.Administracja a partie polityczne.

Zajęcia 2 Rodzaje i modele administracji.

1. Rodowód i rodzaje administracji: administracja państwowa, rządowa

i samorządowa.

2. Modele administracji.

3. Cechy administracji publicznej.

4. Przesłanki sprawnej administracji.

Zajęcia 3: Zasady organizacji i działania administracji publicznej

1. Charakter działań administracji publicznej.

2. Zasady działania administracji publicznej.

3. Język administracji.

Zajęcia 4. Proces decyzyjny w administracji publicznej.

1. Decyzja jako racjonalne działanie administracji publicznej.

2. Typy i modele decyzji.

3. System celów i środków w procesie decyzyjnym.

Zajęcia 5: Procedury działania administracji publicznej.

1. Akty administracyjne.

2. Decyzje i postanowienia.

3. Działania władcze i niewładcze.

Zajęcia 6: Doradztwo w administracji publicznej.

1. Pojęcia doradztwa w administracji publicznej.

2. Istota doradztwa w administracji publicznej.

3. Rodzaje doradztwa.

Zajęcia 7: Podział terytorialny państwa.

1. Pojęcie i rodzaje podziału terytorialnego.

2. Kształtowanie podziału terytorialnego.

3. Czynniki kształtujące podział terytorialny.

4. Podział zasadniczy.

5. Podział pomocniczy.

6. Podział specjalny.

Zajęcia 8: Kontrola w administracji publicznej

1. Pojęcie kontroli administracji publicznej.

2. Zadania kontroli.

3. Rodzaje i cechy kontroli.

4. Kontrola wewnątrzadministracyjna.

5. Kontrola zewnątrzadministracyjna.

Zajęcia 9: Nadzór w administracji publicznej

1. Pojęcie nadzoru administracji publicznej.

2. Zadania nadzoru.

3. Rodzaje i cechy nadzoru.

Zajęcia 10: Kadry w administracji publicznej

1. Pracownicy administracji rządowej.

2. Pracownicy samorządu terytorialnego.

Zajęcia 11 Administracja rządowa w województwie

1. Wojewoda i jego pozycja ustrojowa.

2. Wojewódzka administracja zespolona.

3. Terenowe organy administracji niezespolonej.

Zajęcia 12 Samorząd gminny

1. Ustrojowa pozycja gminy, powiatu, województwa.

2. Zadania i zakres działania gminy, powiatu i województwa.

3. Władze gminy, powiatu i województwa.

4. Urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.

5. Finanse gminy, powiatu i województwa.

Zajęcia 13 Samorząd powiatowy

1. Ustrojowa pozycja powiatu.

2. Zadania i zakres działania powiatu.

3. Władze powiatu.

4. Starostwo powiatowe.

Zajęcia 14 Samorząd województwa

1. Ustrojowa pozycja województwa.

2. Zadania i zakres działania województwa.

3. Władze samorządu województwa.

4. Urząd marszałkowski.

Literatura:

1. Chmaj Marek (red.), Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2012.

2. Czaputowicz Jacek (red.), Administracja publiczna w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008.

3. Dolnicki Bogdan, Samorząd terytorialny, Warszawa 2019.

4. Hausner Jerzy (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2017.

5. Itrich-Drabarek Jolanta (red.), Encyklopedia administracji, Warszawa 2018, http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

5. Izdebski Hubert, Kulesza Michał, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.

6. Knosala Ernest, Zarys nauki administracji, Warszawa 2010

7. Kudrycka Barbara, Peters B. Guy, Suwaj Patrycja (red.), Nauka administracji, Warszawa 2009.

8. Leoński Zbigniew, Nauka administracji, Warszawa 2010.

9. Leoński Zbigniew, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

10. Malec Jerzy, Malec Dorota, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.

11. Ochendowski Eugeniusz, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

12. Osiński Joachim, Administracja publiczna na tle zmian instytucji państwa w XXI wieku, Warszawa 2008.

13. Peters Guy B., Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.

14. Przybyszewski Roman, Administracja publiczna wobec przemian społeczno-ekonomicznych epoki informacyjnej, Toruń 2009.

15. Rydlewski Grzegorz, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich unii europejskiej studium politologiczne, Warszawa 2006.

16. Rydlewski Grzegorz, Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

17. Zieliński Eugeniusz, Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.

Źródła internetowe:

Itrich-Drabarek Jolanta (red.), Encyklopedia administracji, Warszawa 2018, <http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna>

Izdebski Hubert, Od administracji publicznej do public governance w: "Zarządzanie Publiczne"nr 1 (1), 7-20 2007,

<http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Zarzadzanie_Publiczne/Zarzadzanie_Publiczne-r2007-t-n1_(1)/Zarzadzanie_Publiczne-r2007-t-n1_(1)-s7-20/Zarzadzanie_Publiczne-r2007-t-n1_(1)-s7-20.pdf>

Dolnicki Bogdan, Samorząd terytorialny, 2012, <http://cyfroteka.pl/ebooki/Samorzad_terytorialny-ebook/p0206859i020>

Rydlewski Grzegorz, Współczesne rządy wobec wyzwań nowego modelu rządzenia: <http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/POL-S2-Rydlewski.pdf>

B. Guy Peters, Bob Jessop, Dwie wizje rządzenia decentracją i recentracja procesów rządzenia "Zarządzanie Publiczne" nr 15 (1), 107-122 2011, <http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Zarzadzanie_Publiczne/Zarzadzanie_Publiczne-r2011-t-n15_(1)/Zarzadzanie_Publiczne-r2011-t-n15_(1)-s107-122/Zarzadzanie_Publiczne-r2011-t-n15_(1)-s107-122.pdf>

Dobrowolski Zbysław, Administracja publiczna w Polsce, Zarządzanie. Zarys problematyk, Kraków 2018, <https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Administracja+publiczna+w+Polsce/f2440286-37d9-4403-9802-2406c2afe4ab>

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 - Po zakończeniu zajęć student zna i rozumie istotę oraz misję administracji publicznej

K_W04 - Absolwent zna strukturę administracji publicznej w Polsce i rozumie zjawiska związane z jej funkcjonowaniem. Wykazuje umiejętność zidentyfikowania podstawowych modeli i kierunków zmian w administracji publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 - Po zakończeniu zajęć student potrafi analizować zagadnienia aksjologiczne, normatywne, organizacyjne, proceduralne i kadrowe dotyczące systemu administracji w Polsce. Dostrzega prawidłowości i zależności w procesach realizowanych przed podmioty składające się na system administracji w Polsce.

KOMPETENCJE

K_K01 - Po zakończeniu zajęć student jest gotów do profesjonalnego kontaktu z podmiotami administracji publicznej oraz ma podstawowe przygotowanie do pracy w strukturach administracji publicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu obejmujący trzy pytania z wyborem oceny (prawda lub fałsz), trzy pytania z wyborem wariantu odpowiedzi (jedna z czterech) oraz trzy zagadnienia do zwięzłego omówienia; dla zainteresowanych możliwość egzaminu ustnego; wymagania egzaminacyjne określone przez tematy wskazane w opisie przedmiotu; przed ostatnim wykładem student otrzyma 50 pytań, które stanowić będą podstawę zadań egzaminacyjnych; na ostatnim wykładzie omówione zostaną odpowiedzi na pytania wymagające dodatkowego komentarza; niezbędne wcześniejsze uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: obecności (możliwe dwie nieusprawiedliwione)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Balcerek-Kosiarz, Jolanta Itrich-Drabarek
Prowadzący grup: Marta Balcerek-Kosiarz, Jolanta Itrich-Drabarek, Andrzej Piasecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia administracji publicznej.

Zasady organizacji i działania administracji publicznej.

Proces decyzyjny w administracji publicznej.

Podział terytorialny państwa.

Pełny opis:

Zajęcia 1: Podstawowe pojęcia z zakresu administracji publicznej

1.Pojęcie administracji publicznej.

2.Podział administracji publicznej.

3.Decentralizacja a dekoncentracja administracji publicznej.

4.Polityka a administracja

5.Administracja a grupy nacisku.

6.Administracja a partie polityczne.

Zajęcia 2 Rodzaje i modele administracji.

1. Rodowód i rodzaje administracji: administracja państwowa, rządowa

i samorządowa.

2. Modele administracji.

3. Cechy administracji publicznej.

4. Przesłanki sprawnej administracji.

Zajęcia 3: Zasady organizacji i działania administracji publicznej

1. Charakter działań administracji publicznej.

2. Zasady działania administracji publicznej.

3. Język administracji.

Zajęcia 4. Proces decyzyjny w administracji publicznej.

1. Decyzja jako racjonalne działanie administracji publicznej.

2. Typy i modele decyzji.

3. System celów i środków w procesie decyzyjnym.

Zajęcia 5: Procedury działania administracji publicznej.

1. Akty administracyjne.

2. Decyzje i postanowienia.

3. Działania władcze i niewładcze.

Zajęcia 6: Doradztwo w administracji publicznej.

1. Pojęcia doradztwa w administracji publicznej.

2. Istota doradztwa w administracji publicznej.

3. Rodzaje doradztwa.

Zajęcia 7: Podział terytorialny państwa.

1. Pojęcie i rodzaje podziału terytorialnego.

2. Kształtowanie podziału terytorialnego.

3. Czynniki kształtujące podział terytorialny.

4. Podział zasadniczy.

5. Podział pomocniczy.

6. Podział specjalny.

Zajęcia 8: Kontrola w administracji publicznej

1. Pojęcie kontroli administracji publicznej.

2. Zadania kontroli.

3. Rodzaje i cechy kontroli.

4. Kontrola wewnątrzadministracyjna.

5. Kontrola zewnątrzadministracyjna.

Zajęcia 9: Nadzór w administracji publicznej

1. Pojęcie nadzoru administracji publicznej.

2. Zadania nadzoru.

3. Rodzaje i cechy nadzoru.

Zajęcia 10: Kadry w administracji publicznej

1. Pracownicy administracji rządowej.

2. Pracownicy samorządu terytorialnego.

Zajęcia 11 Administracja rządowa w województwie

1. Wojewoda i jego pozycja ustrojowa.

2. Wojewódzka administracja zespolona.

3. Terenowe organy administracji niezespolonej.

Zajęcia 12 Samorząd gminny

1. Ustrojowa pozycja gminy, powiatu, województwa.

2. Zadania i zakres działania gminy, powiatu i województwa.

3. Władze gminy, powiatu i województwa.

4. Urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.

5. Finanse gminy, powiatu i województwa.

Zajęcia 13 Samorząd powiatowy

1. Ustrojowa pozycja powiatu.

2. Zadania i zakres działania powiatu.

3. Władze powiatu.

4. Starostwo powiatowe.

Zajęcia 14 Samorząd województwa

1. Ustrojowa pozycja województwa.

2. Zadania i zakres działania województwa.

3. Władze samorządu województwa.

4. Urząd marszałkowski.

Literatura:

1. Chmaj Marek (red.), Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2012.

2. Czaputowicz Jacek (red.), Administracja publiczna w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008.

3. Dolnicki Bogdan, Samorząd terytorialny, Warszawa 2019.

4. Hausner Jerzy (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2017.

5. Itrich-Drabarek Jolanta (red.), Encyklopedia administracji, Warszawa 2018, http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

5. Izdebski Hubert, Kulesza Michał, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.

6. Knosala Ernest, Zarys nauki administracji, Warszawa 2010

7. Kudrycka Barbara, Peters B. Guy, Suwaj Patrycja (red.), Nauka administracji, Warszawa 2009.

8. Leoński Zbigniew, Nauka administracji, Warszawa 2010.

9. Leoński Zbigniew, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

10. Malec Jerzy, Malec Dorota, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.

11. Ochendowski Eugeniusz, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

12. Osiński Joachim, Administracja publiczna na tle zmian instytucji państwa w XXI wieku, Warszawa 2008.

13. Peters Guy B., Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.

14. Przybyszewski Roman, Administracja publiczna wobec przemian społeczno-ekonomicznych epoki informacyjnej, Toruń 2009.

15. Rydlewski Grzegorz, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich unii europejskiej studium politologiczne, Warszawa 2006.

16. Rydlewski Grzegorz, Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

17. Zieliński Eugeniusz, Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.

Źródła internetowe:

Itrich-Drabarek Jolanta (red.), Encyklopedia administracji, Warszawa 2018, <http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna>

Izdebski Hubert, Od administracji publicznej do public governance w: "Zarządzanie Publiczne"nr 1 (1), 7-20 2007,

<http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Zarzadzanie_Publiczne/Zarzadzanie_Publiczne-r2007-t-n1_(1)/Zarzadzanie_Publiczne-r2007-t-n1_(1)-s7-20/Zarzadzanie_Publiczne-r2007-t-n1_(1)-s7-20.pdf>

Dolnicki Bogdan, Samorząd terytorialny, 2012, <http://cyfroteka.pl/ebooki/Samorzad_terytorialny-ebook/p0206859i020>

Rydlewski Grzegorz, Współczesne rządy wobec wyzwań nowego modelu rządzenia: <http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/POL-S2-Rydlewski.pdf>

B. Guy Peters, Bob Jessop, Dwie wizje rządzenia decentracją i recentracja procesów rządzenia "Zarządzanie Publiczne" nr 15 (1), 107-122 2011, <http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Zarzadzanie_Publiczne/Zarzadzanie_Publiczne-r2011-t-n15_(1)/Zarzadzanie_Publiczne-r2011-t-n15_(1)-s107-122/Zarzadzanie_Publiczne-r2011-t-n15_(1)-s107-122.pdf>

Dobrowolski Zbysław, Administracja publiczna w Polsce, Zarządzanie. Zarys problematyk, Kraków 2018, <https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Administracja+publiczna+w+Polsce/f2440286-37d9-4403-9802-2406c2afe4ab>

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)