Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania (MP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D5POZA
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania (MP)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Tematyka kursu obejmuje kluczowe zagadnienia praktyczne i teoretyczne z zakresu zarządzania organizacjami. Celem kursu jest nabycie przez uczestników zajęć podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących skutecznego kierowania ludźmi i osiągania celów w warunkach zespołowego działania. W szczególności celem jest przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z zakresu organizacji i zarządzania, poznanie różnych typów organizacji i zrozumienie istoty zarządzania, przekazanie wiedzy na temat podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli, a także zapoznanie z ważniejszymi kierunkami zarządzania, wybitnymi teoretykami i praktykami. Są to kompetencje szczególnie przydatne dla osób, które pragną rozwijać umiejętności kierownicze i interesują się funkcjonowaniem współczesnych organizacji, także organizacji publicznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI.

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Organizacja i zarządzanie organizacją – podstawowe pojęcia. Praca menedżera i jej specyfika; umiejętności i role kierownicze

- Pojęcie organizacji (organizacja w znaczeniu rzeczowym, czynnościowym i atrybutowym). Organizacja w ujęciu systemowym: przedsiębiorstwo jako system społeczno-kulturowy.

- Co to znaczy zarządzać organizacją? Funkcje zarządzania.

- Miary jakości zarządzania.

- Organizacja a otoczenie; typy otoczenia organizacji; związki organizacji z otoczeniem.

- Cechy pracy menedżera; typy ról kierowniczych.

- Zarządzanie w systemach otwartych i zamkniętych.

- Co to znaczy być dobrym menedżerem; umiejętności niezbędne na różnych szczeblach zarządzania.

- Podstawy władzy menedżera w organizacji.

- Typowe problemy pracy kierowniczej i sposoby radzenia sobie z nimi.

Studium przypadku: Complus sp. z o.o (identyfikacja funkcji zarządzania i typowych problemów pracy kierowniczej.

2. Strategia organizacji. Podstawy zarządzania strategicznego.

- Cele organizacji. Planowanie celów.

- Strategia jako instrument zarządzania.

- Podstawowe metody analizy strategicznej. Analiza otoczenia i organizacji. Wzajemne dopasowanie otoczenia i organizacji. Analiza typu SWOT.

- Okno produktu/rynku Ansoffa. Macierze BCG. Model M.E. Portera.

- Elementy i typy strategii. Strategie funkcjonalne.

Studium przypadku: Zakłady Rollei Franke & Heidecke

3. Kultura organizacyjna jako narzędzie zarządzania. Kształtowanie kultury organizacyjnej.

- Pojęcie i znaczenie kultury przedsiębiorstwa.

- Różne modele i koncepcje kultury organizacyjnej (m. in. koncepcja E. Scheina).

- Pozytywne i negatywne efekty silnych kultur organizacyjnych.

- Typologie kultur organizacyjnych.

- Kultury narodowe a kultury organizacyjne.

- Rola przywództwa w kształtowaniu tożsamości kulturowej organizacji.

Studium przypadku Body Shop. Analiza kultury organizacyjnej firmy Body Shop. Budowa misji organizacji.

4. Podział pracy i struktury organizacyjne

- Zasady organizowania - tworzenie struktury organizacji.

- Typy struktur organizacyjnych (funkcjonalne, dywizjonalne/produktowe, macierzowe)

- Hierarchia w organizacji: delegacja władzy i decentralizacja; zasady delegowania odpowiedzialności; właściwa rozpiętość kierowania.

- Specjalizacja pracy; specjalizacja a zadowolenie z pracy i wydajność pracy; wzbogacanie pracy.

Studium przypadku: Dr Hans Haller. Diagnozowanie niesprawności struktur organizacyjnych. Przygotowanie projektu zmian struktury organizacyjnej.

5-6. Przywództwo w organizacji.

- Czym jest przywództwo organizacyjne. Znaczenie skutecznego przywództwa.

- Teorie przywództwa – uniwersalistyczne i sytuacyjne.

- Cechy przywódcze i style przewodzenia (typologie stylów przewodzenia, przywództwo transakcyjne, transformacyjne itp.).

- Wyznaczniki skuteczności przewodzenia: badania i dyskusje. Klasyczne koncepcje Fiedlera, Reddina, Herseya/Blancharda, Blake’a/Mounton i in.

- Wzór osobowy „lidera XXI wieku”.

Studium przypadku: Firma komputerowa „Saturn”. Rekonstrukcja cech przywództwa transformacyjnego. Studium przypadku: Bernd.

7-8. Motywowanie w organizacji.

- Rola motywowania w kierowaniu zespołami pracowniczymi.

- Koncepcje motywacji: teorie potrzeb i teorie procesu. Teoria Maslowa, Herzberga, McClellanda i in.

- Przekształcanie motywów w działanie. Zasady skutecznego motywowania. Reguły nagradzania i karania w środowisku organizacyjnym.

- Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie. Coaching jako nowoczesny model motywowania.

Studium przypadku: Agencja ogłoszeniowa „Flaver” . Analiza niesprawności systemu motywowania pracowników.

9. Skuteczne komunikowanie się w organizacji. Konflikty organizacyjne.

- Znacznie komunikowania się w zarządzaniu organizacją. Komponenty procesu komunikowania się.

- Rodzaje i formy komunikowania się w organizacji (poziome, hierarchiczne, sformalizowane itd.). Sieci komunikacyjne w organizacji.

- Style komunikowania się a przywództwo.

- Bariery i zakłócenia komunikacji organizacyjnej - sposoby pokonywania.

- Komunikowanie się organizacji z otoczeniem.

- Konflikty organizacyjne. Typy konfliktów. Ich skutki i wpływ na procesy organizacyjne.

- Sposoby zapobiegania konfliktom. Rozwiązywanie konfliktów. Wykorzystywanie pozytywnych aspektów konfliktów organizacyjnych w zarządzaniu.

Studium przypadku: Rozmowa oceniająca. Analiza błędów popełnianych w czasie rozmowy oceniającej

10-11. Zarządzanie zmianami i innowacjami w organizacji. Organizacja ucząca się

- Przyczyny zmian i rodzaje zmian w organizacji.

- Rola przywództwa we wprowadzaniu zmian w organizacji.

- Bariery zmian. Przyczyny oporów wobec zmian wśród pracowników i metody pokonywania.

- Trzyetapowy model wprowadzania zmian K. Lewina. Reguły skutecznego wprowadzania zmian wg Lewina. Inne modele wprowadzania zmian.

- Zasady zarządzania innowacjami w organizacji. Cechy innowacyjnej organizacji.

- Metody heurystyczne i ich przydatność w kreowaniu innowacji.

- Model organizacji uczącej się.

12. Budowa zespołu i kierowanie zespołem.

- Morfologia grup pracowniczych: skład grupy, normy i role grupowe w środowisku organizacyjnym.

- Spoistość grupy a jej wydajność. Kolektywne wzorce działania.

- Wykorzystanie zespołów zadaniowych w organizacji. Zasady kierowania zespołami zadaniowymi. Fazy tworzenia zespołu.

- Wady i zalety grupowego rozwiązywania problemów.

13. Zarządzanie jakością .

- Definicja jakości. Historia idei jakości (W.E.Deming, J. Juran, K. Ishikawa). Rola jakości produktów i usług w warunkach współczesnych gospodarek.

- 14. zasad Deminga

- Systemy jakości: TQM i ISO. Księga jakości.

- Budowanie jakości w stosunkach z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

- Techniki stosowane w zarządzaniu jakością (histogramy, diagram Ishikawy, diagram Pareto itd.)

- Zasady pomiaru jakości.

14. Społeczna odpowiedzialność biznesu

- Geneza CSR

- Dyskusje wokół postulatów społecznej odpowiedzialności biznesu

- Koncepcja interesariuszy

- Instrumentarium CSR

15. Powtórzenie przerobionego materiału i podsumowanie zajęć.

Literatura:

PODRĘCZNIKI

a) PODSTAWOWE

* J. Szczupaczyński - Anatomia zarządzania organizacją. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów. Warszawa 2002 (drugie wydanie)

* Mary Jo Hatch: Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 – lub G. Morgan: Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.

b) ZALECANE - DODATKOWE

* J.A.F. Stoner, R.Freeman, D.R.Gilbert - Kierowanie. PWE. Warszawa 1997

* R.W.Griffin - Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996

* A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa 1995. Wyd. naukowe PWN

* R.A.Webber - Zasady zarządzania organizacjami. PWE. Warszawa 1996

* S.P. Robbins: Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998

* A. Jachnis: Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia. Difin, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

WIEDZA

K_W02 – zna i rozumie rolę człowieka w odniesieniu do sprawnego funkcjonowania organizacji formalnych (w tym również w odniesieniu do działalności zawodowej i przedsiębiorczości).

K_W03 – zna i rozumie warunki i formy sterowania i zarządzania organizacjami formalnymi, jako szczególnie istotnych struktur życia społecznego.

K_W04 – zna i rozumie wybrane zjawiska zarządzania, administracji oraz prawa w wymiarze polskim, europejskim i światowym, a także zasady funkcjonowania organizacji formalnych w różnych wymiarach życia społecznego.

K_W05 - zna i rozumie pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu i jego rolę w społeczeństwie obywatelskim

UMIEJĘTNOŚCI

K_U02 – potrafi identyfikować przyczyny i przebieg zjawisk dotyczących sfery zarządzania organizacjami formalnymi; potrafi także badać i wyjaśniać rolę związanym z procesami zarządzania struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie.

K_U03 - potrafi wykorzystywać wiedzę dotyczącą przywództwa, zarządzania zmianami i innowacjami oraz budowania i kierowania zespołem do analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w różnych obszarach, w tym .

K_U08 – potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem różnych źródeł informacji oraz nowoczesnych technologii.

K_U09 - potrafi prezentować własne interpretacje zjawisk w obszarze zarządzania w kontekście politycznym oraz konfrontować je z poglądami innych studentów i różnych autorów

K_U10 - gromadzić, hierarchizować i przetwarzać informacje oraz tworzyć indywidualnie oraz grupowo prace pisemne i projekty dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych źródeł.

KOMPETENCJE

K_K02 – jest gotów do pracy indywidualnej i grupowej w zakresie realizacji projektów badawczych i społecznych, a także odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji określonych przez siebie i innych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia kursu PODSTAWY ZARZĄDZANIA jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego. Warunkiem przystąpienia do testu jest aktywność merytoryczna na zajęciach oraz inne elementy przewidziane przez prowadzącego. Jako element dodatkowy, podnoszący ocenę, traktowane będzie przygotowanie prezentacji/referatu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szczupaczyński
Prowadzący grup: Jerzy Szczupaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)