Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia politologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-Z1MEPO
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia politologii
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - ZAOCZNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy dotyczącej metodologii badań politologicznych. Szczegółowe cele kształcenia obejmują następujący zakres wiedzy i umiejętności:


• przyswojenie przez uczestników kursu podstawowej wiedzy związanej z metodologią politologii na tle metodologii nauk społecznych,

• rozumienie podstawowych pojęć używanych w metodologii,

• znajomość głównych podejść badawczych w politologii,

• korzystanie z modeli i metod badawczych,


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy metodologii nauk społecznych, w szczególności politologii.

Procesy i zjawiska polityczno-społeczne we współczesnym świecie i w Polsce.

Podstawowe pojęcia z zakresu filozofii nauki, socjologii oraz metod i technik badawczych.

Wiedza praktyczna o metodologii badań ilościowych oraz jakościowych oraz kompetencje w zakresie interpretacji wyników badań.

Pełny opis:

Podstawowym celem kursu jest rozbudzenie i rozwój wyobraźni socjologicznej i politologicznej studenta. Składają się na nią wiedza, umiejętności i kompetencje. Student zostanie zaopatrzony w wiedzę o koncepcjach socjologiczno-politologicznych, definiowaniu i adekwatnym stosowaniu pojęć w opisie i analizie procesów i zjawisk społecznych w zakresie mikro- i makrosocjologii, statyki i dynamiki społecznej. Po ukończeniu kursu studenci powinni adekwatnie i wieloaspektowo identyfikować podstawowe problemy społeczne oraz dokonywać ich analizy w zakresie: wzajemnych relacji pomiędzy socjologią i polityką, kulturowych podstaw życia społecznego, relacji pomiędzy obywatelem a społeczeństwem, współczesnych przemian tożsamości, jednostki w mikro- i makrostrukturach, kultury politycznej, problemów etnicznych, patologii życia politycznego i społecznego, a także partycypacji politycznej. Podczas zajęć student nabywa także kompetencji w zakresie rozpoznawania podstawowych dylematów współczesnych demokracji. Zajęcia uczą aktywnego poszukiwania źródeł faktów na temat zjawisk i procesów społecznych oraz ich syntetyzowania.

Literatura:

Obowiązkowa:

- K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1965.

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

- A.J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

- F. Devine, Metody jakościowe, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 197-215.

- J. Garlicki, Socjologiczny wymiar studiów europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 103 (od: Metodologia studiów…).

- J. Hopkin, Metody porównawcze, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, D. Marsh, G. Stoker (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 251-270.

- K.T. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 7.1. Studium przypadku, s. 126-143.

- R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985, Rozdział II. Pomiar, s. 48-60.

- R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 153-168.

- S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK1 - Ma ogólną wiedzę o charakterze nauki o polityce i jej relacji do innych nauk społecznych, przyrodniczych i humanistycznych (W01)

EK2 - Zna kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w innych naukach społecznych (W06)

UMIEJĘTNOŚCI

EK3 - Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu politologii oraz powiązanych z nią dyscyplin społecznych w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki (U03)

EK4 - Potrafi uczyć się całe życie, zna podstawowe techniki badawcze stosowane w naukach politycznych i potrafi zgłębiać wiedzę w ich zakresie(U05).

KOMPETENCJE

EK6 - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu w zakresie wyboru odpowiednich technik badawczych (K03)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy - pisemny.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kassner
Prowadzący grup: Maciej Kassner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Podstawy metodologii nauk społecznych, w szczególności politologii.

Procesy i zjawiska polityczno-społeczne we współczesnym świecie i w Polsce.

Podstawowe pojęcia z zakresu filozofii nauki, socjologii oraz metod i technik badawczych.

Wiedza praktyczna o metodologii badań ilościowych oraz jakościowych oraz kompetencje w zakresie interpretacji wyników badań.

Pełny opis:

Podstawowym celem kursu jest rozbudzenie i rozwój wyobraźni socjologicznej i politologicznej studenta. Składają się na nią wiedza, umiejętności i kompetencje. Student zostanie zaopatrzony w wiedzę o koncepcjach socjologiczno-politologicznych, definiowaniu i adekwatnym stosowaniu pojęć w opisie i analizie procesów i zjawisk społecznych w zakresie mikro- i makrosocjologii, statyki i dynamiki społecznej. Po ukończeniu kursu studenci powinni adekwatnie i wieloaspektowo identyfikować podstawowe problemy społeczne oraz dokonywać ich analizy w zakresie: wzajemnych relacji pomiędzy socjologią i polityką, kulturowych podstaw życia społecznego, relacji pomiędzy obywatelem a społeczeństwem, współczesnych przemian tożsamości, jednostki w mikro- i makrostrukturach, kultury politycznej, problemów etnicznych, patologii życia politycznego i społecznego, a także partycypacji politycznej. Podczas zajęć student nabywa także kompetencji w zakresie rozpoznawania podstawowych dylematów współczesnych demokracji. Zajęcia uczą aktywnego poszukiwania źródeł faktów na temat zjawisk i procesów społecznych oraz ich syntetyzowania.

Literatura:

Obowiązkowa:

- K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1965.

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

- A.J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

- F. Devine, Metody jakościowe, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 197-215.

- J. Garlicki, Socjologiczny wymiar studiów europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 103 (od: Metodologia studiów…)

- J. Hopkin, Metody porównawcze, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, D. Marsh, G. Stoker (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 251-270.

- K.T. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 7.1. Studium przypadku, s. 126-143.

- R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985, Rozdział II. Pomiar, s. 48-60.

- R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 153-168.

- S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Podstawy metodologii nauk społecznych, w szczególności politologii.

Procesy i zjawiska polityczno-społeczne we współczesnym świecie i w Polsce.

Podstawowe pojęcia z zakresu filozofii nauki, socjologii oraz metod i technik badawczych.

Wiedza praktyczna o metodologii badań ilościowych oraz jakościowych oraz kompetencje w zakresie interpretacji wyników badań.

Pełny opis:

Podstawowym celem kursu jest rozbudzenie i rozwój wyobraźni socjologicznej i politologicznej studenta. Składają się na nią wiedza, umiejętności i kompetencje. Student zostanie zaopatrzony w wiedzę o koncepcjach socjologiczno-politologicznych, definiowaniu i adekwatnym stosowaniu pojęć w opisie i analizie procesów i zjawisk społecznych w zakresie mikro- i makrosocjologii, statyki i dynamiki społecznej. Po ukończeniu kursu studenci powinni adekwatnie i wieloaspektowo identyfikować podstawowe problemy społeczne oraz dokonywać ich analizy w zakresie: wzajemnych relacji pomiędzy socjologią i polityką, kulturowych podstaw życia społecznego, relacji pomiędzy obywatelem a społeczeństwem, współczesnych przemian tożsamości, jednostki w mikro- i makrostrukturach, kultury politycznej, problemów etnicznych, patologii życia politycznego i społecznego, a także partycypacji politycznej. Podczas zajęć student nabywa także kompetencji w zakresie rozpoznawania podstawowych dylematów współczesnych demokracji. Zajęcia uczą aktywnego poszukiwania źródeł faktów na temat zjawisk i procesów społecznych oraz ich syntetyzowania.

Literatura:

Obowiązkowa:

- K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1965.

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

- A.J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

- F. Devine, Metody jakościowe, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 197-215.

- J. Garlicki, Socjologiczny wymiar studiów europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 103 (od: Metodologia studiów…)

- J. Hopkin, Metody porównawcze, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, D. Marsh, G. Stoker (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 251-270.

- K.T. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 7.1. Studium przypadku, s. 126-143.

- R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985, Rozdział II. Pomiar, s. 48-60.

- R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 153-168.

- S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)