Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-Z1WSDP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawa
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - ZAOCZNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia i terminy z zakresu nauk prawnych.

Wykorzystanie tekstów prawnych.

Źródła i gałęzie prawa.

Stosowanie prawa w Polsce i na świecie.

Prawo a państwo.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami, terminami używanymi w naukach prawnych, a tym samym przygotować go do sprawnego i samodzielnego korzystania z tekstów prawnych. Zdobytą wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystać zarówno w ramach zajęć z innych przedmiotów w czasie studiów jak i działalności zawodowej.

Specyfika nauk prawnych. Dyscypliny prawnicze. Prawo a nauki polityczne. Płaszczyzny badawcze w naukach prawnych. Metody badawcze w naukach prawnych. „Wstęp do prawa” jako przedmiot dydaktyczny.

Źródła prawa – kryteria klasyfikacyjne. System źródeł prawa w Polsce. Prawo powszechnie obowiązujące a prawo wewnętrzne administracji rządowej. Konstytucja i jej specyfika jako aktu normatywnego. Zakres regulacji ustawowej. Akty wykonawcze do ustaw – rozporządzenie, uchwała RM i zarządzenie. Prawo miejscowe. Źródła prawa w Unii Europejskiej. Prawo międzynarodowe w systemie źródeł prawa polskiego.

Akt normatywny i jego budowa. Tworzenie prawa. Ogłaszanie aktów normatywnych. Organy promulgacyjne. Podstawowe zasady techniki prawodawczej. Sposób formułowania przepisów prawnych. Specyfika wstępów do ustaw. Klauzule generalne.

Norma prawna i przepis prawny – wzajemne relacje. Budowa normy prawnej – hipoteza, dyspozycja i sankcja. Spór o model budowy normy prawnej. Problem sankcji jako elementu normy prawnej. Koncepcja norm sprzężonych. Klasyfikacja norm prawnych. Zasady i reguły prawne. Normy kolizyjne i ich budowa. Rodzaje przepisów prawnych.

Stosunek prawny. Powstanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku prawnego. Elementy stosunku prawnego. Rodzaje stosunków prawnych.

Interpretacja przepisów prawnych. Wykładnia prawa – rodzaje, sposób stosowania. Specyfika rozumowań prawniczych. Koncepcja racjonalnego prawodawcy.

Literatura:

1. S. Korycki, J. Kuciński (red.), Z. Trzciński, J, Zaborowski, Zarys prawa, Warszawa 2005,…, 2010.

2. J. Kuciński (red.), Jan Barcz, Andrzej Bierć, Jolanta Jakubowska-Hara, Stefan Korycki, Jerzy Kuciński, Walerian Sanetra. Zarys prawa, Warszawa 2016.

3. W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2005, …, 2013.

4. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009, …, 2021.

5. Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2008, … 2020.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 – Student ma ogólną wiedzę o relacji: prawo a nauki polityczne oraz dostrzega miejsce nauk prawnych w obszarze nauk społecznych.

K_W04 – Student zna i rozumie wybrane zjawiska prawa w wymiarze polskim, a także znaczenie prawa dla funkcjonowania systemu politycznego w Polsce oraz ewolucję prawa w stosunku do ewolucji państwa (rola prawa w państwie policyjnym, następnie w państwie prawa, potem w demokratycznym państwie prawa).

K_W06 – Student posiada wiedzę o różnych systemach normatywnych i ich związkach z systemem norm prawnych, a także rozumie wpływ uwarunkowań społecznych na sposób tworzenia i interpretowania przepisów prawnych.

K_W08 – Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI

K_U04 – Student potrafi wskazać i wyjaśnić zasady oraz wartości demokratycznego państwa prawa jako jednego z etapów rozwoju państwa i prawa (od formalnego do materialnego wymiaru praworządności).

K_U07 – Student umie posługiwać się normami prawnymi w obszarze związanym z działalnością publiczną.

K_U08 – Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę dotyczącą treści obowiązujących przepisów prawnych oraz umie korzystać z elektronicznych systemów informacji prawnej.

KOMPETENCJE

K_K01 – Student jest gotów do wykorzystywania znajomości przepisów prawnych dla osiągania celów politycznych podczas aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin odbywa się w postaci egzaminu pisemnego

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Balcerek-Kosiarz
Prowadzący grup: Marta Balcerek-Kosiarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia i terminy z zakresu nauk prawnych.

Wykorzystanie tekstów prawnych.

Źródła i gałęzie prawa.

Stosowanie prawa w Polsce i na świecie.

Prawo a państwo.

Pełny opis:

I.

Istota i pojęcie prawa, związki prawa z państwem, prawo a inne zespoły norm społecznych, pojęcie praworządności

II.

Akt prawny, akty normatywne, akty indywidualne.

Przepis prawny, rodzaje przepisów prawnych.

Norma prawna i jej struktura: hipoteza, dyspozycja, sankcja.

III.

Źródła prawa, formy tworzenia prawa, system źródeł prawa w RP (konstytucyjna klasyfikacja źródeł prawa: źródła powszechnie obowiązującego prawa i źródła prawa o charakterze wewnętrznym), publikacja i ogłaszanie aktu normatywnego.

IV.

Obowiązywanie prawa: w przestrzeni, w czasie (vacatio legis, lex retro non agit), osobowe obowiązywanie prawa.

Przestrzeganie prawa, naruszanie prawa, obchodzenie prawa, „nieposłuszeństwo obywatelskie”.

Stosowanie prawa, domniemania faktyczne, domniemania prawne, instytucja nullum crimen sine lege.

V.

Wykładnia prawa (pojęcie, rodzaje), moc wiążąca wykładni prawa, wykładnia dokonywana przez Sąd Najwyższy.

VI.

Stosunki prawne, elementy stosunku prawnego (strony, przedmiot, treść stosunku prawnego).

VII.

System prawa, prawo publiczne a prawo prywatne, prawo materialne a prawo publiczne, prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe publiczne, gałęzie prawa RP.

Literatura:

a) Akty prawne:

1. Konstytucja RP z 2.04.1997 – rozdział III „Źródła prawa”

b) Literatura on-line

1. https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/2/12590-podstawy-prawa-zdzislaw-muras-darmowy-fragment.pdf (Zdzisław Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2019)

2. https://www.academia.edu/3222149/WST%C4%98P_DO_PRAWOZNAWSTWA (s. 12-15, 17-20, 64-70) (Adam Sulikowski, Wstęp do prawoznawstwa, Wałbrzych 2007)

file:///C:/Users/UW/AppData/Local/Temp/M.%20Holzer,%20K.%20Eckhardt,%20Wst%C4%99p%20do%20prawoznawstwa.pdf (s.117-131) (Magdalena Holzer Krzysztof Eckhardt, Wstęp do prawoznawstwa, Przemyśl-Rzeszów 2010).

c) Literatura w formie papierowej

1. S. Korycki, J. Kuciński (red.), Z. Trzciński, J, Zaborowski, Zarys prawa, Warszawa 2005,…, 2010.

2. J. Kuciński (red.), Jan Barcz, Andrzej Bierć, Jolanta Jakubowska-Hara, Stefan Korycki, Jerzy Kuciński, Walerian Sanetra. Zarys prawa, Warszawa 2016.

3. W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2005, …, 2013.

4. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009, …, 2021.

5. Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2008, … 2020.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)