Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-Z2FIPO
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia polityki
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - ZAOCZNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Filozofia i polityka a filozofia polityki – wzajemne relacje i zależności.

Cywilizacja Zachodu a totalitaryzm.

„Teoria sprawiedliwości” Johna Rawlsa.

Renesans filozofii polityki.

Pełny opis:

Zajęcia są pogrupowane tematycznie.

Pierwsza grupa problemów dotyczy zniszczenia jakiego dokonał w obrębie cywilizacji Zachodu totalitaryzm.

Druga dotyczy istotnej dla filozofii polityki dyskusji dotyczącej znaczenia tego typu refleksji. Obrona filozofii polityki pozwala ukazać wielki spór w obrębie nauk humanistycznych z pozytywizmem.

Trzeci obszar zakreśla dyskusja nad "Teorią sprawiedliwości" Johna Rawlsa. Tekst ten nie tylko doprowadził do renesansu filozofii polityki, ale także pozwolił sformułować podstawowe pytania dotyczące istoty polityki i polityczności. Przy okazji wyklarowały się różne stanowiska odrębne wobec tej optymistycznej pochwały demokracji liberalnej.

Literatura:

1. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu (rozdz. 11, 13)

2. J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja (rozdz. XXi, XXII)

3. F. von Hayek, Droga do zniewolenia (rozdz. 1-4)

4. E. Voegelin, Nowa nauka polityki, Wprowadzenie, rozdz. IV

- Lud Boży, rozdz. 1-8

5. L. Strauss, Czym jest filozofia polityki?, w: Sokratejskie pytania

6. Y. R. Simon, Filozofia rządu demokratycznego (rozdz. 1-2)

7. J. Maritain, Człowiek i państwo (rozdz. I-III)

8. John Gray, Ślad Oświecenia, w: Po liberalizmie

9. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. I

albo Na czym polega dziś kryzys? Problemy uprawomocnienia w późnym kapitalizmie, w: Teoria i praktyka. Warszawa 1983

10. J.Rawls, Teoria sprawiedliwości, rozdz. I (par. 1-6) , II (par. 1-17)

11. R. Nozick, Państwo, anarchia, utopia, rozdz. 2, 3, 5

12. M.Sandel, Republika [proceduralna i nieuwarunkowana jaźń, w: Komunitarianie. Wybór tekstów, pod red. P.Śpiewaka

13. M.Sandel, Sfery sprawiedliwości a liberalizm

14. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty (rozdz. I, II)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 – Student postrzega filozofię polityki jako subdyscyplinę politologii oraz zna jej miejsce w obszarze nauk społecznych.

K_W02 – Student zna i rozumie rolę człowieka w życiu społecznym w perspektywie filozoficznej oraz dostrzega rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury politycznej.

K_W05 – Student zna i rozumie specyfikę myśli politycznej w perspektywie historycznej i współczesnej oraz w wymiarze polskim, europejskim i światowym.

K_W06 – Student ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury oraz instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze i zmianach.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 – Student umie obserwować oraz interpretować zjawiska społeczne i polityczne z perspektywy filozoficznej oraz dostrzegać ich związki z poglądami wybranych myślicieli.

K_U07 – Student potrafi dostrzegać i analizować dylematy etyczne związane z filozofią polityki.

KOMPETENCJE

K_K01 – Student jest przygotowany do zaangażowanego uczestnictwa w życiu publicznym mając świadomość znaczenia dziedzictwa Zachodu.

K_K02 – Student jest przygotowany do pracy indywidualnej i grupowej, wyraża otwartość na nowe idee i jest gotów do zmiany opinii oraz priorytetów w świetle dostępnych danych i argumentów.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się pracą zaliczeniową.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żyro
Prowadzący grup: Tomasz Żyro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Filozofia i polityka a filozofia polityki – wzajemne relacje i zależności.

Cywilizacja Zachodu a totalitaryzm.

„Teoria sprawiedliwości” Johna Rawlsa.

Renesans filozofii polityki.

Pełny opis:

Zajęcia są pogrupowane tematycznie.

Pierwsza grupa problemów dotyczy zniszczenia jakiego dokonał w obrębie cywilizacji Zachodu totalitaryzm.

Druga dotyczy istotnej dla filozofii polityki dyskusji dotyczącej znaczenia tego typu refleksji. Obrona filozofii polityki pozwala ukazać wielki spór w obrębie nauk humanistycznych z pozytywizmem.

Trzeci obszar zakreśla dyskusja nad "Teorią sprawiedliwości" Johna Rawlsa. Tekst ten nie tylko doprowadził do renesansu filozofii polityki, ale także pozwolił sformułować podstawowe pytania dotyczące istoty polityki i polityczności. Przy okazji wyklarowały się różne stanowiska odrębne wobec tej optymistycznej pochwały demokracji liberalnej.

Literatura:

1. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu (rozdz. 11, 13)

2. J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja (rozdz. XXi, XXII)

3. F. von Hayek, Droga do zniewolenia (rozdz. 1-4)

4. E. Voegelin, Nowa nauka polityki, Wprowadzenie, rozdz. IV

- Lud Boży, rozdz. 1-8

5. L. Strauss, Czym jest filozofia polityki?, w: Sokratejskie pytania

6. Y. R. Simon, Filozofia rządu demokratycznego (rozdz. 1-2)

7. J. Maritain, Człowiek i państwo (rozdz. I-III)

8. John Gray, Ślad Oświecenia, w: Po liberalizmie

9. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. I

albo Na czym polega dziś kryzys? Problemy uprawomocnienia w późnym kapitalizmie, w: Teoria i praktyka. Warszawa 1983

10. J.Rawls, Teoria sprawiedliwości, rozdz. I (par. 1-6) , II (par. 1-17)

11. R. Nozick, Państwo, anarchia, utopia, rozdz. 2, 3, 5

12. M.Sandel, Republika [proceduralna i nieuwarunkowana jaźń, w: Komunitarianie. Wybór tekstów, pod red. P.Śpiewaka

13. M.Sandel, Sfery sprawiedliwości a liberalizm

14. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty (rozdz. I, II)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)