Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System prawa RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-Z2SYPR
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: System prawa RP
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - ZAOCZNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotu Wstęp do prawa.

Skrócony opis:

Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo cywilne.

Prawo rodzinne i opiekuńcze.

Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego (handlowego).

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo karne.

Prawo administracyjne.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2- 5. Zakres unormowań prawa cywilnego

I. część ogólna prawa cywilnego

a/ osoby fizyczne

b/ osoby prawne

c/ przedstawicielstwo

d/ czynności prawne

II. prawo rzeczowe

a/ pojęcie i podział rzeczy

b/ własność i współwłasność

c/ użytkowanie wieczyste

d/ ograniczone prawa rzeczowe

III. prawo zobowiązań

a/ istota i wykonanie zobowiązań

b/ źródła zobowiązań

c/ wybrane przykłady umów cywilnych

d/ odpowiedzialność cywilnoprawna

IV. prawo spadkowe

a/ podstawowe pojęcia prawa spadkowego

b/ dziedziczenie testamentowe

c/ dziedziczenie ustawowe

d/ nabycie praw spadkowych

6. Prawo rodzinne i opiekuńcze

a/ zawarcie i ustanie małżeństwa

b/ prawa i obowiązki małżonków, zarząd majątkiem wspólnym

c/ ustalanie pochodzenia dziecka, przysposobienie

d/ władza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny

7. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego (handlowego)

a/ działalność gospodarcza i jej podmioty

b/ papiery wartościowe

c/ giełdy - ich zadania i rodzaje

d/ inne unormowania prawa gospodarczego (handlowego)

8 - 9. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

a/ rodzaje stosunków pracy i umów o pracę

b/ rozwiązywanie umów o pracę

c/ rodzaje urlopów i ich istota

d/ odpowiedzialność pracowników

e/ rodzaje ubezpieczeń społecznych

10. Zakres unormowań postępowania cywilnego

a/ sprawy objęte postępowaniem cywilnym

b/ właściwość sądu w sprawach cywilnych i składy orzekające

c/ środki dowodowe w sprawach cywilnych

d/ fazy postępowania cywilnego

e/ środki odwoławcze w sprawach cywilnych

11-12. Prawo administracyjne

a/ prawo administracyjne materialne

b/ system organów administracji

c/ rodzaje postępowań administracyjnych

d/ formy działania administracji

13-14. Podstawowe instytucje prawa karnego

a/ zasady odpowiedzialności karnej

b/ formy popełnienia przestępstwa

c/ wyłączenie odpowiedzialności karnej

d/ kary i środki karne w prawie karnym

e/ czynniki wpływające na wymiar i wykonanie kary

15. Wybrane zagadnienia postępowania karnego

a/ istota postępowania karnego

b/ postępowanie przygotowawcze

c/ postępowanie przed sądem I instancji w sprawach karnych

d/ postępowanie odwoławcze w sprawach karnych

Literatura:

- W. Siuda: Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2013

- M. Łoszewska-Ołowska, Podstawy prawa dla dziennikarzy. Warszawa 2008

- Z. Radwański, Prawo cywilne-część ogólna, Warszawa 2005

- E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2003

- Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania-część ogólna, Warszawa 2005

- E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2003

- K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008

- T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2005

- T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2009

- J. Jodłowski i in., Postępowanie cywilne, Warszawa 2005

- J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Warszawa 2010

- M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2007

- S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008

- Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks pracy, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, inne ustawy wskazane przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W03 – Student zna podstawowe instytucje prawne oraz rozumie ich wpływ na warunki i formy uczestnictwa w życiu publicznym.

K_W04 – Student posiada wiedzę na temat prawa w wymiarze polskim oraz zasad jego funkcjonowania jako elementu systemu politycznego.

K_W06 – Student posiada wiedzę o normach prawnych jako rodzajach norm społecznych i dostrzega wpływ polityki na system prawa w Polsce.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U03 – Student umie analizować i interpretować prawne uwarunkowania życia politycznego w Polsce.

K_U07 – Student potrafi posługiwać się odpowiednimi przepisami prawa w obszarze związanym z działalnością publiczną, dostrzegając przy tym pojawiające się dylematy etyczne.

K_U11 – Student umie wypowiadać się na temat wybranych zjawisk mających podłoże prawne.

KOMPETENCJE

K_K01 – Student jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, w którym potrafi zastosować odpowiednie przepisy prawne w praktyce.

K_K02 – Student ma świadomość znaczenia pracy indywidualnej i grupowej w zakresie realizacji projektów badawczych i społecznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

K_K03 – Student jest przygotowany do rozstrzygania dylematów zawodowych związanych ze stosowaniem przepisów prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szczepański
Prowadzący grup: Jarosław Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo cywilne.

Prawo rodzinne i opiekuńcze.

Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego (handlowego).

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo karne.

Prawo administracyjne.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2- 5. Zakres unormowań prawa cywilnego

I. część ogólna prawa cywilnego

a/ osoby fizyczne

b/ osoby prawne

c/ przedstawicielstwo

d/ czynności prawne

II. prawo rzeczowe

a/ pojęcie i podział rzeczy

b/ własność i współwłasność

c/ użytkowanie wieczyste

d/ ograniczone prawa rzeczowe

III. prawo zobowiązań

a/ istota i wykonanie zobowiązań

b/ źródła zobowiązań

c/ wybrane przykłady umów cywilnych

d/ odpowiedzialność cywilnoprawna

IV. prawo spadkowe

a/ podstawowe pojęcia prawa spadkowego

b/ dziedziczenie testamentowe

c/ dziedziczenie ustawowe

d/ nabycie praw spadkowych

6. Prawo rodzinne i opiekuńcze

a/ zawarcie i ustanie małżeństwa

b/ prawa i obowiązki małżonków, zarząd majątkiem wspólnym

c/ ustalanie pochodzenia dziecka, przysposobienie

d/ władza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny

7. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego (handlowego)

a/ działalność gospodarcza i jej podmioty

b/ papiery wartościowe

c/ giełdy - ich zadania i rodzaje

d/ inne unormowania prawa gospodarczego (handlowego)

8 - 9. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

a/ rodzaje stosunków pracy i umów o pracę

b/ rozwiązywanie umów o pracę

c/ rodzaje urlopów i ich istota

d/ odpowiedzialność pracowników

e/ rodzaje ubezpieczeń społecznych

10. Zakres unormowań postępowania cywilnego

a/ sprawy objęte postępowaniem cywilnym

b/ właściwość sądu w sprawach cywilnych i składy orzekające

c/ środki dowodowe w sprawach cywilnych

d/ fazy postępowania cywilnego

e/ środki odwoławcze w sprawach cywilnych

11-12. Prawo administracyjne

a/ prawo administracyjne materialne

b/ system organów administracji

c/ rodzaje postępowań administracyjnych

d/ formy działania administracji

13-14. Podstawowe instytucje prawa karnego

a/ zasady odpowiedzialności karnej

b/ formy popełnienia przestępstwa

c/ wyłączenie odpowiedzialności karnej

d/ kary i środki karne w prawie karnym

e/ czynniki wpływające na wymiar i wykonanie kary

15. Wybrane zagadnienia postępowania karnego

a/ istota postępowania karnego

b/ postępowanie przygotowawcze

c/ postępowanie przed sądem I instancji w sprawach karnych

d/ postępowanie odwoławcze w sprawach karnych

Literatura:

- W. Siuda: Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2013

- M. Łoszewska-Ołowska, Podstawy prawa dla dziennikarzy. Warszawa 2008

- Z. Radwański, Prawo cywilne-część ogólna, Warszawa 2005

- E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2003

- Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania-część ogólna, Warszawa 2005

- E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2003

- K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008

- T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2005

- T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2009

- J. Jodłowski i in., Postępowanie cywilne, Warszawa 2005

- J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Warszawa 2010

- M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2007

- S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008

- Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks pracy, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, inne ustawy wskazane przez prowadzącego

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)