Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i interpretacja danych ilościowych oraz jakościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-D2AIDJ-ADP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i interpretacja danych ilościowych oraz jakościowych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok -przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Teoria nauki o polityce.

Podstawowe ujęcia teoretyczne oraz metody i techniki badawcze dla diagnozowania i prognozowania zjawisk politycznych.

Analizy i interpretacje jakościowe i ilościowe.

Pełny opis:

Podstawowym celem jest przekazanie uczestnikom kursu średniozaawansowanej wiedzy z zakresu analizy bieżących danych społecznych i politologicznych, a także stanu prowadzenia badań i analiz społeczno-politycznych w Polsce i na świecie. Student zaopatrzony w taką wiedzę będzie swobodnie posługiwał się elementarnymi pojęciami używanymi w ilościowej i jakościowej analizie danych oraz stosowanie podstawowych metod i narzędzi analitycznych. Dodatkowo będzie potrafił poddawać analizie procesy społeczne i polityczne, ich wzajemne relacje z wykorzystaniem ilościowej i jakościowej analizy danych. Po zakończeniu kursu studenci powinni znać i umieć wykorzystać polskie i europejskie źródła danych statystycznych (badań sondażowych, statystyk publicznych). Podczas zajęć student nabywa umiejętność pozyskania, przygotowania i interpretacji zbiorów danych do analizy, przeprowadzenia obliczeń w programie PSPP/SPSS w zakresie podstawowych miar do opisu i diagnozy zjawisk społecznych i politycznych, a także stosowania metod do badania związków, zależności oraz predykcji (prognozowania) statystycznej. Student będzie potrafił interpretować wyniki obliczeń przygotowanych w programie PSPP/SPSS, samodzielnie przygotować zbiór danych do analizy, przeprowadzić na jego podstawie obliczenia w programie PSPP/SPSS, przede wszystkim w zakresie podstaw statystyki opisowej oraz metod opierających się na wnioskowaniu statystycznym. Ponadto studenci po odbyciu kursu adekwatnie będą interpretowali wyniki obliczeń przygotowanych w programie PSPP/SPSS oraz tworzyli proste raporty i prezentacje według przyjętych zasad technicznych i estetycznych. Studenci nabędą umiejętność przeprowadzenia elementarnej jakościowej analizy danych metodą analizy treści przy użyciu programów: Weft QDA/Open Code.

Literatura:

1/ C. Seale, Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych, [w:] Prowadzenie badań jakościowych, D. Silverman (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 233-256.

2/ D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, Rozdział 1. Geneza i rozwój analizy danych ilościowych, s. 31-46, Rozdział 15. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, (podrozdział 15.1.3, 15.1.3.1), s. 257-262.

3/ D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, Rozdział 4. Techniczne podstawy pracy z PSPP, Rozdział 5. Struktura i organizacja zbioru danych w PSPP, s. 63-98.

4/ D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, Rozdział 7. Rekonfiguracja zbioru danych, s. 109-128.

5/ D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, Rozdział 8. Przekształcenia zmiennych w zbiorze danych (podrozdziały 8.1.-8.5.), s. 129-143.

6/ D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, Rozdział 8. Przekształcenia zmiennych w zbiorze danych (podrozdziały 8.5.1, 8.6., 8.7., 8.8.), s. 143-152.

7/ D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, Rozdział 9. Analiza częstości występowania zjawisk, Rozdział 10. Miary tendencji centralnej (pozycyjne), Rozdział 11. Miary rozrzutu (dyspersji) – podrozdziały 11.2.-11.4., s. 155-166, 167-182, 183-186.

8/ D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, Rozdział 14. Regresja liniowa - elementarna metoda predykcji statystycznej, s. 233-250.

9/ D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, Rozdział 13. Badanie zależności między zmiennymi – podrozdziały 13.1.1., 13.1.2., 13.2.2.1., s. 201-209, 213-215.

10/ G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, Rozdział 4. Kodowanie tematyczne i kategoryzacja, s. 79-106.

11/ M.B. Miles, A.M. Huberman, Analiza danych jakościowych, Wydawnictwo „Transhumana”, Białystok 2000, podpunkty: D. Odmiany badań jakościowych, E. Natura badań jakościowych, s. 5-11.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Zna charakter analizy danych w nauce o polityce oraz jej relacje do technik i metod analizy rozwijanych w obrębie innych nauk społęcznych (K_W01).

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki (K_U02).

Dzięki analizie danych potrafi dostrzegać na poziomie pogłębionym relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi oraz kulturowymi (K_U03).

Potrafi samodzielnie i krytycznie zdobywać i uzupełniać wiedzę oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności w zakreise analizy danych społecznych. Umiejętności analityczne pozwalają mu bardziej innowacyjnie wykonywać zadania w zróżnicowanych warunkach, z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy inowoczesnych technologi. (K_U05)

Potrafi prezentować własne, oparte na danych analizy zjawisk politycznych w odniesieniu do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce i na świecie. Potrafi uzasadnić wnioski płynące z własnych analiz oraz konfrontować je z poglądami innych studentów i różnych autorów (K_U06)

KOMPETENCJE

jest przygotowany do reprezentowania w różnoraki sposób zróżnicowanych interesów grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw. Może sporządzać analizy na zamówienie instytycji publicznych, partii politycznych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów życia społecznego (K_K03).

EFEKTY SPECJALIZACYJNE:

Zna charakter nauk o polityce, w tym w szczególności w obszarze badawczym dotyczącym analiz ilościowych i jakościowych (S3_W01).

Potrafi przygotowywać, realizować i prezentować wyniki badań naukowych z wykorzystaniem danych ilościowych i jakościowych (S3_U01)

Potrafi w sposób innowacyjny wykonywać zadania z zakresu analizy i doradztwa politycznego, w tym posługiwać się nowoczesnymi technologiami służącymi do analizy danych (S3_U02).

Potrafi w sposób pogłębiony i poszerzony wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o polityce oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania danych spoełecznych (S3_U03).

Jest gotów do prowadzenia działań w sferze analizy i doradztwa politycznego, wykorzystując przy tym nowoczesne techniki analizy danych jakościowych i ilościowych (S3_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia ma formę projektów realizowanych przez studentów pod kierunkiem prowadzącego. Student powinien przygotować dwie analizy (ilościową i jakościową), wraz z ałączonymi interpretacjami i do każdej z nich infografikami, według wzorów przedstawionych przez prowadzącego lub przygotowanie jednego referatu oraz jednego projektu dotyczącego analizy ilościowej.

Brana pod uwagę będzie również aktywność na zajęciach, oraz kwestia obecności studenta.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Mider
Prowadzący grup: Daniel Mider
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Teoria nauki o polityce.

Podstawowe ujęcia teoretyczne oraz metody i techniki badawcze dla diagnozowania i prognozowania zjawisk politycznych.

Analizy i interpretacje jakościowe i ilościowe.

Pełny opis:

Podstawowym celem jest przekazanie uczestnikom kursu średniozaawansowanej wiedzy z zakresu analizy bieżących danych społecznych i politologicznych, a także stanu prowadzenia badań i analiz społeczno-politycznych w Polsce i na świecie. Student zaopatrzony w taką wiedzę będzie swobodnie posługiwał się elementarnymi pojęciami używanymi w ilościowej i jakościowej analizie danych oraz stosowanie podstawowych metod i narzędzi analitycznych. Dodatkowo będzie potrafił poddawać analizie procesy społeczne i polityczne, ich wzajemne relacje z wykorzystaniem ilościowej i jakościowej analizy danych. Po zakończeniu kursu studenci powinni znać i umieć wykorzystać polskie i europejskie źródła danych statystycznych (badań sondażowych, statystyk publicznych). Podczas zajęć student nabywa umiejętność pozyskania, przygotowania i interpretacji zbiorów danych do analizy, przeprowadzenia obliczeń w programie PSPP/SPSS w zakresie podstawowych miar do opisu i diagnozy zjawisk społecznych i politycznych, a także stosowania metod do badania związków, zależności oraz predykcji (prognozowania) statystycznej. Student będzie potrafił interpretować wyniki obliczeń przygotowanych w programie PSPP/SPSS, samodzielnie przygotować zbiór danych do analizy, przeprowadzić na jego podstawie obliczenia w programie PSPP/SPSS, przede wszystkim w zakresie podstaw statystyki opisowej oraz metod opierających się na wnioskowaniu statystycznym. Ponadto studenci po odbyciu kursu adekwatnie będą interpretowali wyniki obliczeń przygotowanych w programie PSPP/SPSS oraz tworzyli proste raporty i prezentacje według przyjętych zasad technicznych i estetycznych. Studenci nabędą umiejętność przeprowadzenia elementarnej jakościowej analizy danych metodą analizy treści przy użyciu programów: Weft QDA/Open Code.

Literatura:

1/ C. Seale, Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych, [w:] Prowadzenie badań jakościowych, D. Silverman (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 233-256.

2/ D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, Rozdział 1. Geneza i rozwój analizy danych ilościowych, s. 31-46, Rozdział 15. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, (podrozdziały 15.1.3, 15.1.3.1), s. 257-262.

3/ D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, Rozdział 4. Techniczne podstawy pracy z PSPP, Rozdział 5. Struktura i organizacja zbioru danych w PSPP, s. 63-98.

4/ D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, Rozdział 7. Rekonfiguracja zbioru danych, s. 109-128.

5/ D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, Rozdział 8. Przekształcenia zmiennych w zbiorze danych (podrozdziały 8.1.-8.5.), s. 129-143.

6/ D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, Rozdział 8. Przekształcenia zmiennych w zbiorze danych (podrozdziały 8.5.1, 8.6., 8.7., 8.8.), s. 143-152.

7/ D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, Rozdział 9. Analiza częstości występowania zjawisk, Rozdział 10. Miary tendencji centralnej (pozycyjne), Rozdział 11. Miary rozrzutu (dyspersji) – podrozdziały 11.2.-11.4., s. 155-166, 167-182, 183-186.

8/ D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, Rozdział 14. Regresja liniowa - elementarna metoda predykcji statystycznej, s. 233-250.

9/ D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, Rozdział 13. Badanie zależności między zmiennymi – podrozdziały 13.1.1., 13.1.2., 13.2.2.1., s. 201-209, 213-215.

10/ G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, Rozdział 4. Kodowanie tematyczne i kategoryzacja, s. 79-106.

11/ M.B. Miles, A.M. Huberman, Analiza danych jakościowych, Wydawnictwo „Transhumana”, Białystok 2000, podpunkty: D. Odmiany badań jakościowych, E. Natura badań jakościowych, s. 5-11.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)