Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-D2ZAPR-ADP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok -przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Uczestnik kursu powinien wykazywać się zainteresowaniem różnymi aspektami funkcjonowania organizacji publicznych, gotowością do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz podstawową umiejętnością pracy w grupie – w szczególności dyskusji.

Skrócony opis:

Podstawy zarządzania projektami.

Planowanie i kontrola zarządzania projektem.

Zasady formowania zespołów projektowych.

Problematyka zarządzania projektami z uwzględnieniem aspektów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Pełny opis:

Tematyka kursu obejmuje kluczowe zagadnienia z zakresu zarządzania projektami. Punktem wyjścia jest charakterystyka specyfiki zarządzania projektowego i uzasadnienie użyteczności zarządzania projektowego we współczesnych organizacjach. Celem kursu jest poznanie przez uczestników najprostszych narzędzi zarządzania projektami i zasad kierowania zespołami projektowymi. Są to kompetencje szczególnie przydatne dla osób, które pragną rozwijać umiejętności kierownicze i interesują się funkcjonowaniem organizacji, także działających w sferze publicznej.

Podczas zajęć omawiane będą takie zagadnienia jak: projekt i jego charakterystyka; proces zarządzania projektem (podstawowe pojęcia); fazy projektu - cykl projektowy; menedżer projektu (Project Manager) i jego rola – obowiązki i wymagania kompetencyjne; style kierowania zespołem projektowym; konflikty w zarządzaniu projektami i metody ich rozwiązywania; problemy struktur macierzowych; budowanie zespołu projektowego; system rekrutacji i selekcji; motywowanie zespołu;

prowadzenie spotkań – rozwiązywanie problemów (techniki heurystyczne); zarządzanie procesami uczenia się w zespole; planowanie projektu; badanie potrzeb odbiorców - przekładanie potrzeb na wymagania jakościowe; narzędzia planowania i kontroli projektu (wykres Gantta, harmonogramy sieciowe PERT/CPM, planowanie i kontrola „kamieni milowych” projektu); struktura podziału prac (Work Breakdown Structure). Podczas zajęć prezentowane są konkretne narzędzia i wykonywane przez studentów ćwiczenia, które pomagają uczestnikom kursu poszerzać umiejętności zarządzania projektami. Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych efektów kształcenia wynosi 50 godz. Konwersatorium obejmuje 15 godz., czas potrzebny na przygotowanie zajęć wynosi 20 godz., przygotowanie do kolokwium końcowego – 15 godz.

Tematyka:

1. Projekt i jego charakterystyka. Proces zarządzania projektem. Podstawowe pojęcia. Fazy projektu - cykl projektowy.

2. Menedżer projektu i jego rola – obowiązki i wymagania kompetencyjne. Style kierowania zespołem projektowym. Problemy w zarządzaniu projektami i metody ich rozwiązywania. Problemy struktur macierzowych. Delegowanie zadań i odpowiedzialności.

3-4. Budowanie zespołu projektowego. System rekrutacji i selekcji. Motywowanie zespołu. Prowadzenie spotkań – rozwiązywanie problemów. Techniki heurystyczne. Zarządzanie procesami uczenia się w zespole.

5. Planowanie projektu. Badanie potrzeb odbiorców. Przekładanie potrzeb na wymagania jakościowe.

6. Narzędzia planowania i kontroli projektu. Wykres Gantta. Harmonogramy sieciowe PERT/CPM. Planowanie i kontrola „kamieni milowych” projektu. Struktura podziału prac (Work Breakdown Structure).

Literatura:

• J. Davidson Frame, Zarządzanie projektami w organizacji, przełożył: Paweł Dąbrowski, WIG-PRESS Warszawa 2001

• J. Kisielnicki, Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury – wyniki, Warszawa 2014, Oficyna Wolters Kluwer business

• C. Burton, N. Michael, Zarządzanie projektem. Jak to robić w Twojej organizacji, Wrocław 1999, Wydawnictwo ASTRUM

• F. Krawiec, Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000

• H. Brandenburg, Zarządzanie projektami. Podręcznik akademicki, Katowice 2002, Wydawnictwo Uczelniane AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

K_W06 – zna i rozumie zasady funkcjonowania organizacji i instytucji, szczególnie w aspekcie zarządzania projektami różnego typu.

K_W09 – zna i rozumie mechanizmy zarządzania w organizacjach formalnych.

S3_W06 – zna i rozumie zasady prowadzenia analiz związanych z zarządzaniem projektowym w organizacjach.

K_U05 – potrafi samodzielnie i krytycznie zdobywać i uzupełniać wiedzę oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, innowacyjnie wykonywać zadania w zróżnicowanych warunkach, korzystając z różnych źródeł wiedzy i nowoczesnych technologii.

S3_U02 – potrafi w sposób innowacyjny wykonywać zadania z zakresu zarządzania projektowego.

K_K02 – jest gotów do wyznaczania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych i zawodowych w obszarze teorii i praktyki zarządzania organizacjami formalnymi.

K_K03 – jest gotów do reprezentowania w różnoraki sposób (w tym zinstytucjonalizowany) zróżnicowanych interesów grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw.

S3_K01 – jest gotów do kompleksowego, efektywnego, kreatywnego i rzetelnego realizowania zadań w obszarze analizy i doradztwa w zakresie zarządzania projektami, z uwzględnieniem różnych ról pełnionych przez siebie w tym obszarze.

S3_K02 – jest gotów do prowadzenia działań w sferze analizy i doradztwa w zakresie zarządzania projektami, uwzględniając prawne, polityczne, ekonomiczne i etyczne aspekty konsekwencji tych działań dla otoczenia społecznego i interesu publicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja efektów kształcenia jest weryfikowana na podstawie testu.

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność). Przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności skutkuje dodatkową pracą, np. koniecznością zaliczenia zajęć podczas dyżuru wykładowcy. Nieobecność na ponad połowie spotkań prowadzi do niezaliczenia zajęć.

Ocena końcowa jest wypadkową aktywności w trakcie zajęć: zrealizowanych prac i prezentacji oraz wyniku testu.

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): 30%

Kontrola obecności: 20%

Test: 50%

Algorytm oceny końcowej:

2 poniżej 50%

3 50% lub powyżej 50%, ale nie więcej niż 60%

3,5 powyżej 60%, ale nie więcej niż 70%

4 powyżej 70%, ale nie więcej niż 80%

4,5 powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%

5 powyżej 90%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szczupaczyński
Prowadzący grup: Jerzy Szczupaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawy zarządzania projektami.

Planowanie i kontrola zarządzania projektem.

Zasady formowania zespołów projektowych.

Problematyka zarządzania projektami z uwzględnieniem aspektów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Pełny opis:

Tematyka kursu obejmuje kluczowe zagadnienia z zakresu zarządzania projektami. Punktem wyjścia jest charakterystyka specyfiki zarządzania projektowego i uzasadnienie użyteczności zarządzania projektowego we współczesnych organizacjach. Celem kursu jest poznanie przez uczestników najprostszych narzędzi zarządzania projektami i zasad kierowania zespołami projektowymi. Są to kompetencje szczególnie przydatne dla osób, które pragną rozwijać umiejętności kierownicze i interesują się funkcjonowaniem organizacji, także działających w sferze publicznej.

Podczas zajęć omawiane będą takie zagadnienia jak: projekt i jego charakterystyka; proces zarządzania projektem (podstawowe pojęcia); fazy projektu - cykl projektowy; menedżer projektu (Project Manager) i jego rola – obowiązki i wymagania kompetencyjne; style kierowania zespołem projektowym; konflikty w zarządzaniu projektami i metody ich rozwiązywania; problemy struktur macierzowych; budowanie zespołu projektowego; system rekrutacji i selekcji; motywowanie zespołu;

prowadzenie spotkań – rozwiązywanie problemów (techniki heurystyczne); zarządzanie procesami uczenia się w zespole; planowanie projektu; badanie potrzeb odbiorców - przekładanie potrzeb na wymagania jakościowe; narzędzia planowania i kontroli projektu (wykres Gantta, harmonogramy sieciowe PERT/CPM, planowanie i kontrola „kamieni milowych” projektu); struktura podziału prac (Work Breakdown Structure). Podczas zajęć prezentowane są konkretne narzędzia i wykonywane przez studentów ćwiczenia, które pomagają uczestnikom kursu poszerzać umiejętności zarządzania projektami. Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych efektów kształcenia wynosi 50 godz. Konwersatorium obejmuje 15 godz., czas potrzebny na przygotowanie zajęć wynosi 20 godz., przygotowanie do kolokwium końcowego – 15 godz.

Tematyka:

1. Projekt i jego charakterystyka. Proces zarządzania projektem. Podstawowe pojęcia. Fazy projektu - cykl projektowy.

2. Menedżer projektu i jego rola – obowiązki i wymagania kompetencyjne. Style kierowania zespołem projektowym. Problemy w zarządzaniu projektami i metody ich rozwiązywania. Problemy struktur macierzowych. Delegowanie zadań i odpowiedzialności.

3-4. Budowanie zespołu projektowego. System rekrutacji i selekcji. Motywowanie zespołu. Prowadzenie spotkań – rozwiązywanie problemów. Techniki heurystyczne. Zarządzanie procesami uczenia się w zespole.

5. Planowanie projektu. Badanie potrzeb odbiorców. Przekładanie potrzeb na wymagania jakościowe.

6. Narzędzia planowania i kontroli projektu. Wykres Gantta. Harmonogramy sieciowe PERT/CPM. Planowanie i kontrola „kamieni milowych” projektu. Struktura podziału prac (Work Breakdown Structure).

Literatura:

J. Davidson Frame, Zarządzanie projektami w organizacji, przełożył: Paweł Dąbrowski, WIG-PRESS Warszawa 2001

• J. Kisielnicki, Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury – wyniki, Warszawa 2014, Oficyna Wolters Kluwer business

• C. Burton, N. Michael, Zarządzanie projektem. Jak to robić w Twojej organizacji, Wrocław 1999, Wydawnictwo ASTRUM

• F. Krawiec, Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000

• H. Brandenburg, Zarządzanie projektami. Podręcznik akademicki, Katowice 2002, Wydawnictwo Uczelniane AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)