Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językowe B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-D3KOJE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językowe B2+
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 3 semestr 2 rok -przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe
translatoria

Założenia (opisowo):

Studenci powinni mieć opanowany w stopniu B2 język angielski, powinni także posiadać wiedzę z zakresu podstawowych teorii polityki, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, ruchów społecznych, podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej oraz systemów politycznych państw. Studenci powinni znać bieżące wydarzenia w Polsce i na świecie w zakresie funkcjonowania demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego państw, międzynarodowych i wewnętrznych politycznych konfliktów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Treści kształcenia umożliwiające opanowanie języka obcego na poziomie B2+ ESOKJ z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego

dla zjawisk politycznych.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu podniesienie kompetencji językowych studentów w obszarze zagadnień związanych z aktywną obywatelskością i świadomością obywatelską i społeczną. Przedmiot obejmuje tematykę związaną ze współczesnymi zjawiskami związanymi z tymi tematami.

Program przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia i kwestie:

1. Sposób rozumienia pojęć „societal awareness” i „active citizenship”, ich filozoficzne, politologiczne, socjologiczne ujęcia.

2. Kultura polityczna i różne sposoby jej ujmowania (np. przez Ronalda Ingleharta)

3. Opieka społeczna, zabezpieczenia społeczne, znaczenie kwestii opieki społecznej dla funkcjonowania systemów politycznych, zróżnicowanie systemów opieki społecznej na świecie

4. Przedsiębiorczość społeczna, partnerstwo publiczno-prywatne, dobre praktyki współpracy administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych na świecie

5. Różne aspekty rozwoju osobistego w kontekście aktywnej obywatelskości

6. Przemiany pokoleniowe w świecie i ich wpływ na sytuację polityczną, społeczną i gospodarczą państw

7. Czy demokracja jest dla każdego?

8. Migracje i wielocywilizacyjność świata oraz poszczególnych państw

9. Równość (w szczególności równość płci), gender mainstreaming i polityka państw oraz Unii Europejskiej w tym zakresie, równość płci na świecie w kontekście kulturowym, gospodarczym, społęcznym, politycznym

10. Unia Europejska i fenomen demokracji deliberatywnej a obywatelstwo europejskie

11. Ochrona środowiska naturalnego na świecie. Ruchy proekologiczne, wpływ na funkcjonowanie gospodarek państw świata

12. Najbardziej istotne problemy współczesnego świata

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jacques Defourny, Marthe Nyssens, Social enterprise in Europe: At the crossroads of market, public policies and third sector, Policy and Society 29 (2010) 231–242

2. Renata Mieńkowska-Norkiene, Limited Role of the Council Presidency after Lisbon – Much Ado about Nothing?, Yearbook of Polish European Studies 15/2012

3. Bezen Balamir Coskun, Moya Llyod, Alternative futures for a multi-civilizational Europe, Futures 42 (2010) 583–591

4. Brian Tracy, Million Dollar Habits, Irvine 2004

5. The Road to Welfare Pluralism, Old Age Care in Sweden, Germany and Britain, Paper presented at IPSA XXI World Congress of Political Science in Santiago, Chile, July 12 – 16, 2009

6. Santosh Mehrotra, Enrique Delamonica, The Private Sector and Privatization in Social Services. Is the Washington Consensus ‘Dead’?, Global Social Policy 2005 1468-0181 vol. 5(2): 141–174

7. Martin Jones, Rhys Jones, Nation states, ideological power and globalisation: can geographers catch the boat?, Geoforum 35 (2004) 409–424

8. Marco Antonich, EUropean attachment and meanings of EUrope. A qualitative study in the EU-15, Political Geography 27 (2008) 691-710

9. Vanna Gonzales, Globalization and the Institutional Underpinnings of Social Welfare: An Analysis of Traditional and Emergent Theoretical Perspectives, International Journal of Social Inquiry Volume 1 Number 2 2008 pp. 155-177

10. Waldemar A. Nielsen, Hybridization and nonprofit organizations: The governance challenge, Policy and Society 29 (2010) 219–229

11. Related articles in: Time, Intelligent Life and Newsweek

Literatura uzupełniająca:

1. Bernd Rechel, Emily Grundy, Jean-Marie Robine, Jonathan Cylus, Johan P Mackenbach, Cecile Knai, Martin Mekce, Ageing in the European Union, Health in Europe 6, Lancet 2013; 381: 1312–1322

2. Intelligent Life SEPT/OCT 2013

3. Intelligent Life JAN/FEB 2013

4. http://www.bbc.co.uk/

5. http://edition.cnn.com/

6. http://www.euronews.com/

Efekty uczenia się:

Student

1. Posiada bieżące informacje dotyczące zagadnień politologicznych, korzystając z różnorodnych źródeł w języku angielskim, w tym z mediów elektronicznych w tym języku (K_W06).

2. Potrafi swobodnie posługiwać się rozbudowanym słownictwem angielskim w zakresie politologii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U07).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Przekroczenie liczby możliwych nieobecności skutkuje koniecznością zaliczenia zajęć na „dyżurze”. Nieobecność na ponad połowie spotkań prowadzi do niezaliczenia zajęć. Studenci ze względu na formę zajęć zobowiązani są do aktywnego w nich udziału. Podstawą oceny pracy studenta jest aktywność indywidualna studenta (łącznie 40% oceny za aktywność na zajęciach, przygotowanie do śródsemestralnych testów kontrolnych i sprawdzianów ustnych) oraz kolokwium końcowe – częściowo pisemne, a częściowo ustne (50% oceny). Debaty oksfordzkie i zadania zlecane jako symulacje itp. to 10% oceny końcowej. Aby uzyskać zaliczenie z konwersatorium należy uzyskać ponad 50% punktów z ww. zadań.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Franciszkiewicz
Prowadzący grup: Marta Franciszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Franciszkiewicz
Prowadzący grup: Marta Franciszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)