Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka w historii, historia w polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-Z1PHHP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka w historii, historia w polityce
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne -ZAOCZNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Znaczenie nauki o historii dla pracy politologa.

Historyczne determinanty podziałów socjopolitycznych i ich praktyczne zastosowanie w działalności politycznej.

Szczegółowa eksplikacja geografii wyborczej w Polsce.

Podstawy korzystania ze zbiorów archiwalnych.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu wskazanie praktycznego zastosowania wiedzy związanej z nauką o historii dla pracy politologa. Studiujący poznawać będą historyczne determinanty podziałów socjopolitycznych, w aspekcie m.in. ich praktycznego zastosowania w kampanii wyborczej. Poruszone będą następujące problemy: rewitalizacja historii jako przedmiotu konfliktów politycznych po 1989 roku; historyczne uwarunkowania podziałów socjopolitycznych w Polsce w wymiarze przestrzennym (w tym: Małopolska i Podkarpacie – od emancypacji do konserwatyzmu; Polska centralna i Podlasie – reprodukcja historycznych konfliktów politycznych; Wielkopolska, Pomorze i Górny Śląsk – od konserwatyzmu do liberalizmu; ziemie odzyskane – migracje i stosunek do PRL a współczesne konflikty) oraz podziały socjopolityczne w wybranych państwach Europy i ich historyczne determinanty.

Literatura:

J. Bartkowski, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji historycznych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003.

M. Kowalski, Geografia wyborcza Polski. Regionalne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-1998, Warszawa 2000,8.

T. Zarycki, Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, Warszawa 1997.

R. Herbut, Podziały socjopolityczne, „Studia z teorii polityki”, t. 1, pod red. A.W. Jabłońskiego, i L. Sobkowiaka Wrocław 1996, s. 91-102.

N. Sitter, Cleavages, Party Strategy and Party System Change

in Europe, East and West, http://www.olemiss.edu/courses/pol628/sitter02.pdf, s. 1-24.

J. Lubecki, „Galicyjska” kultura polityczna jako dziedzictwo klasowej mobilizacji politycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” MCCCXXIII, Prace Historyczne 2012.

I. Kotowicz-Borowy, Honor to nie tylko słowo: studium tożsamości kulturowej drobnej szlachty północnego Mazowsza, Pułtusk 2005.

G. Węcławowicz, A. Jarosz, P. Śleszyński, Atlas Warszawy, z. 5: Wybory parlamentarne 1991 i 1993, Warszawa 1998.

T. Madras, Geografia wyborcza województwa podlaskiego w kontekście wyborów samorządowych, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 12, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15044/TMadras%20Geografia%20wyborcza%20województwa%20podlaskiego%20w%20kontekście%20wyborów%20samorządowych.pdf?sequence=1&isAllowed=y

J. Dzieciuchowicz, K. Dmochowska-Dudek, Postawy wyborcze mieszkańców Łodzi: wybory samorządowe 2010 roku, http://www.mapa.lodz.pl/atlas/pdf/sup2/P-19b.pdf

R. Matykowski, Zachowania wyborcze Wielkopolan: czy występują odmienności w przestrzeni geograficzno-historycznej?, http://www.echo.org.pl/data/modules/zdjecia/obr_granica_5.pdf

J. Bartkowski, Zachowania wyborcze Pomorzan, „Studia Socjologiczne” 2010 nr 198, https://docplayer.pl/36099375-Zachowania-wyborcze-pomorzan.html

P. Bielecki, Zachowania wyborcze mieszkańców Zagłębia i Górnego Śląska jako wyraz różnicy obu regionów, w: Zagłębie Dąbrowskie. Tożsamość, Samorządność, Polityka, M. Kaczmarzyk, W. Wojtasik (red.), Sosnowiec 2011, s. 19-31.

I. Kavetsky, Zmiany orientacji politycznych mieszkańców Szczecina w świetle wyników wyborów parlamentarnych, [w:] Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Uniwersytet Opolski, red. J. Słodczyk, Opole.

T. Czapiewski, Mapa wyborcza Szczecina. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych szczecinian w latach 2006–2015, „Acta Politica Polonica” 2016 nr 36, http://www.whus.pl/files/whus/APP-36.pdf

https://www.electoralgeography.com/new/en/

welections.wordpress.com/

A. Knotter, ‘Little Moscows’ in Western Europe: the ecology of small place communism

s. 7-40, [w:] http://fasos.maastrichtuniversity.nl/profiles/Knotter/Little_Moscows%20herziene%20versie%20okt%202010.pdf

M. Palade, Wyborcza podróż po Półwyspie Iberyjskim, [w:] Konserwatyzm_pl - portal prawicowy - Publicystyka.mht http://prawica.net/opinie/24403

T. Zarycki, New electoral geography of Central Europe, s. 13-23, 28-36, http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001080/01/80.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W02 – Student zna i rozumie rolę człowiek w życiu społecznym, jego interakcję z otoczeniem oraz rolę informacji w życiu społecznym na poziomie pogłębionym w ujęciu historycznym i współczesnym.

K_W04- Student zna i rozumie historyczne uwarunkowania życia politycznego.

K_W10 – Student ma wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i źródeł historycznych.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 – Student potrafi krytycznie interpretować zjawiska historyczne wykorzystując wiedze z zakresu teorii nauki o polityce.

K_U04 – Student umie posługiwać się regułami i normami o charakterze systemowym oraz dostrzega i analizuje dylematy etyczne w życiu społecznym w kontekście historycznym.

K_U06 - Student potrafi prezentować własne wyjaśnienia zjawisk politycznych w odniesieniu do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej w wybranych okresach.

KOMPETENCJE

K_K01 – Student jest przygotowany do poszerzania swojej wiedzy historycznej oraz krytycznej weryfikacji zastanych źródeł historycznych.

K_K03 – Student jest gotów do reprezentowania różnych grup społecznych wykazując postawę zrozumienia i tolerancji dla ich historycznego doświadczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa stanowić będzie pochodną aktywności na poszczególnych zajęciach oraz pracy pisemnej. Jakość i ilość wypowiedzi na poszczególnych zajęciach będzie determinowała wysokość oceny. Obligatoryjna praca pisemna polegać będzie na analizie wyników wyborów na obszarze wybranego powiatu w Polsce na przestrzeni trzech kolejnych kampanii wyborczych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Chwedoruk
Prowadzący grup: Rafał Chwedoruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Znaczenie nauki o historii dla pracy politologa.

Historyczne determinanty podziałów socjopolitycznych i ich praktyczne zastosowanie w działalności politycznej.

Szczegółowa eksplikacja geografii wyborczej w Polsce.

Podstawy korzystania ze zbiorów archiwalnych.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu wskazanie praktycznego zastosowania wiedzy związanej z nauką o historii dla pracy politologa. Studiujący poznawać będą historyczne determinanty podziałów socjopolitycznych, w aspekcie m.in. ich praktycznego zastosowania w kampanii wyborczej. Poruszone będą następujące problemy: rewitalizacja historii jako przedmiotu konfliktów politycznych po 1989 roku; historyczne uwarunkowania podziałów socjopolitycznych w Polsce w wymiarze przestrzennym (w tym: Małopolska i Podkarpacie – od emancypacji do konserwatyzmu; Polska centralna i Podlasie – reprodukcja historycznych konfliktów politycznych; Wielkopolska, Pomorze i Górny Śląsk – od konserwatyzmu do liberalizmu; ziemie odzyskane – migracje i stosunek do PRL a współczesne konflikty) oraz podziały socjopolityczne w wybranych państwach Europy i ich historyczne determinanty.

Literatura:

J. Bartkowski, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji historycznych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003.

M. Kowalski, Geografia wyborcza Polski. Regionalne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-1998, Warszawa 2000,8.

T. Zarycki, Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, Warszawa 1997.

R. Herbut, Podziały socjopolityczne, „Studia z teorii polityki”, t. 1, pod red. A.W. Jabłońskiego, i L. Sobkowiaka Wrocław 1996, s. 91-102.

N. Sitter, Cleavages, Party Strategy and Party System Change

in Europe, East and West, http://www.olemiss.edu/courses/pol628/sitter02.pdf, s. 1-24.

J. Lubecki, „Galicyjska” kultura polityczna jako dziedzictwo klasowej mobilizacji politycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” MCCCXXIII, Prace Historyczne 2012.

I. Kotowicz-Borowy, Honor to nie tylko słowo: studium tożsamości kulturowej drobnej szlachty północnego Mazowsza, Pułtusk 2005.

G. Węcławowicz, A. Jarosz, P. Śleszyński, Atlas Warszawy, z. 5: Wybory parlamentarne 1991 i 1993, Warszawa 1998.

T. Madras, Geografia wyborcza województwa podlaskiego w kontekście wyborów samorządowych, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 12, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15044/TMadras%20Geografia%20wyborcza%20województwa%20podlaskiego%20w%20kontekście%20wyborów%20samorządowych.pdf?sequence=1&isAllowed=y

J. Dzieciuchowicz, K. Dmochowska-Dudek, Postawy wyborcze mieszkańców Łodzi: wybory samorządowe 2010 roku, http://www.mapa.lodz.pl/atlas/pdf/sup2/P-19b.pdf

R. Matykowski, Zachowania wyborcze Wielkopolan: czy występują odmienności w przestrzeni geograficzno-historycznej?, http://www.echo.org.pl/data/modules/zdjecia/obr_granica_5.pdf

J. Bartkowski, Zachowania wyborcze Pomorzan, „Studia Socjologiczne” 2010 nr 198, https://docplayer.pl/36099375-Zachowania-wyborcze-pomorzan.html

P. Bielecki, Zachowania wyborcze mieszkańców Zagłębia i Górnego Śląska jako wyraz różnicy obu regionów, w: Zagłębie Dąbrowskie. Tożsamość, Samorządność, Polityka, M. Kaczmarzyk, W. Wojtasik (red.), Sosnowiec 2011, s. 19-31.

I. Kavetsky, Zmiany orientacji politycznych mieszkańców Szczecina w świetle wyników wyborów parlamentarnych, [w:] Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Uniwersytet Opolski, red. J. Słodczyk, Opole.

T. Czapiewski, Mapa wyborcza Szczecina. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych szczecinian w latach 2006–2015, „Acta Politica Polonica” 2016 nr 36, http://www.whus.pl/files/whus/APP-36.pdf

https://www.electoralgeography.com/new/en/

welections.wordpress.com/

A. Knotter, ‘Little Moscows’ in Western Europe: the ecology of small place communism s. 7-40, [w:] http://fasos.maastrichtuniversity.nl/profiles/Knotter/Little_Moscows%20herziene%20versie%20okt%202010.pdf

M. Palade, Wyborcza podróż po Półwyspie Iberyjskim, [w:] Konserwatyzm_pl - portal prawicowy - Publicystyka.mht http://prawica.net/opinie/24403

T. Zarycki, New electoral geography of Central Europe, s. 13-23, 28-36, http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001080/01/80.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)